Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Vaste benoeming

Waarom is een vaste benoeming cruciaal in je onderwijsloopbaan?

• Je krijgt hierdoor werk- en inkomenszekerheid. Belangrijk als je voluit in het leven wil staan en plannen maken. Om het lerarenberoep nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, kunnen personeelsleden vanaf 1 september 2021 nog vlugger vastbenoemd worden. Lees hieronder meer.  
• Je krijgt een meer stabiele juridische band met je schoolbestuur. Het schoolbestuur kent je vaste benoeming toe en ‘affecteert’ je of wijst je toe aan (één van) haar scho(o)l(en).
• Je verwerft bepaalde rechten en plichten. Vallen je uren weg? Dan heb je via mechanismen als de ‘terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking’ of ‘reaffectatie en wedertewerkstelling’ steeds recht op tewerkstelling en verloning. Je hebt ook toegang tot een reeks verlofstelsels (tijdelijke andere opdracht, ziekteverloven,…), recht op een overheidspensioen,…

Voorwaarden

Wil je vast benoemd worden bij een schoolbestuur, dan moet je vooreerst aan de algemene voorwaarden voldoen die ook gelden bij een tijdelijke aanstelling, lees ook bij tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)

Daarnaast moet je: 

 • Op 31 augustus voorafgaand aan de datum van benoeming (1 januari) 360 dagen dienstanciënniteit hebben in het ambt van benoeming bij dat schoolbestuur.  Het schoolbestuur kan echter ook diensten bij een ander schoolbestuur in aanmerking nemen. Meer info over het berekenen van dienstanciënniteit lees je in Artikel 6.
 • een TADD-aanstelling hebben in dat ambt op 31 december (vooravond van benoeming), binnen de scholengemeenschap (of binnen de scholen van een schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren). 
 • je kandidaat hebben gesteld volgens de vorm en binnen de termijn vermeld in de mededeling vacante betrekkingen;
 • als laatste evaluatie geen eindconclusie onvoldoende hebben gekregen

Vaststelling en mededeling vacante betrekkingen

Wie verklaart betrekkingen vacant?

Elk schoolbestuur maakt op 15 oktober als het ware een foto van de lestijden en uren die vacant zijn in de verschillende ambten in hun scho(o)l(en). Weet het schoolbestuur dat er na die datum en uiterlijk op 1 januari nog uren vrij zullen komen door pensionering van een collega of TBS voorafgaand aan het rustpensioen, dan kan het deze uren ook al vacant verklaren.

Verder worden ook betrekkingen in sommige verlofstelsels vacant verklaard. Namelijk het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel waarvoor een vast benoemd personeelslid op 15 oktober:

• een verlof wegens verminderde prestaties 55+ geniet of een gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50 of 55+
• of voor een volledig schooljaar afwezig is wegens één van deze verlofstelsels: Verlof en Afwezigheid voor Verminderde Prestaties (VVP en AVP), Verlof wegens (bijzondere) opdracht, Verlof voor vakbondsopdrachten, Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, Politiek Verlof.

Hoe verneem je de vacante betrekkingen?

Eens de foto gemaakt, deelt het schoolbestuur vóór 15 november alle vacante betrekkingen in haar scholen mee aan haar personeelsleden. Behoren de scholen tot een scholengemeenschap, dan worden alle vacante betrekkingen aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap meegedeeld. Naast de mededeling worden ze ook openbaar gemaakt door bijvoorbeeld affichering. De wijze van mededeling en openbaarmaking, wordt onderhandeld in het lokaal comité.

Deze ‘vacantverklaring’ of ‘oproeping tot de kandidaten’ vermeldt:

 • de vorm en de termijn van kandideren
 • alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor benoeming

Volgorde voor benoeming en criteria

Bij de kandidaten die aan de voorwaarden voor benoeming voldoen, moet het schoolbestuur de benoemingen toekennen volgens deze wettelijk vastgelegde volgorde:

 1. Personeelsleden die 55 jaar of ouder zijn. (Meer info hierover lees je in Artikel 35bis.) Deze voorrang geldt voor wie: 
  • op 1 januari minstens 55 jaar is én
  • vanaf 1 februari voorafgaand aan de benoeming in dienst is in de school waar de betrekking kan worden toegekend.
 2. Personeelsleden die deeltijds vast benoemd zijn in het ambt in een school van de scholengemeenschap
 3. Personeelsleden met minstens 960 dagen dienstanciënniteit in de betrokken personeelscategorie (bijv. bestuurs- en onderwijzend personeel,…)

Naast deze wettelijk voorziene volgorde legt het schoolbestuur ook op voorhand criteria vast die het zal hanteren bij de toekenning van de vaste benoeming als er meerdere kandidaten van gelijke rang zijn, d.w.z. wanneer zij tot dezelfde wettelijke voorrangsgroep of groep zonder voorrang behoren. Deze criteria worden onderhandeld in het lokaal comité.

Data van vaste benoeming

De vaste benoeming gaat in op 1 januari volgend op de vacantverklaring. 

Documenten bij vaste benoeming

Word je vast benoemd, dan wordt die benoeming of elke wijziging eraan schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst (Gesubsidieerd Vrij Onderwijs) of in een besluit (Gesubsidieerd Officieel Onderwijs). De overeenkomst of het besluit worden minstens in twee exemplaren opgemaakt, waarvan er één voor jou is. Ze vermelden alleszins:
 • De benaming en het adres van het schoolbestuur en de school waarin je geaffecteerd wordt.
 • De identiteit van het personeelslid.
 • Je uit te oefenen ambt en de omvang van de opdracht.

Een vaste benoeming wordt binnen 3 maanden aan het werkstation gemeld. Hierbij dient een uittreksel uit het strafregister (596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen, dat nog niet ouder is dan 1 maand) toegevoegd te worden

More Info

Meer info voor militanten over Vaste benoeming (inloggen).