Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

TADD - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Ben je tijdelijk personeelslid en werk je al een periode in hetzelfde ambt binnen eenzelfde scholengemeenschap (of voor eenzelfde schoolbestuur buiten een scholengemeenschap)? 

Dan kom je misschien in aanmerking voor het recht op een “tijdelijke aanstelling van doorlopende duur” (TADD). Dit recht geeft je voorrang bij de invulling van betrekkingen. Word je voor doorlopende duur aangesteld, in vacante of niet-vacante uren, dan loopt je aanstelling in principe over de schooljaren heen. Met een TADD-aanstelling heb je alvast één van de voorwaarden binnen om vast benoemd te kunnen worden. 

Sinds 1 september 2021 gelden nieuwe voorwaarden om TADD te worden. Tijdelijke personeelsleden kunnen sneller TADD worden, mits een positieve beoordeling. Gelijklopend wordt de aanvangsbegeleiding sterker uitgebouwd. Lees hieronder meer.

Voorwaarden voor TADD

Werkte je als tijdelijk personeelslid in eenzelfde ambt binnen eenzelfde scholengemeenschap (of eenzelfde schoolbestuur buiten een scholengemeenschap), dan verwerf je het recht op een TADD als je:

• op 30 juni 290 dagen dienstanciënniteit hebt waarvan 200 dagen effectief gepresteerd
• beschikt over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
• uiterlijk op 30 juni een positieve beoordeling of geen beoordeling kreeg

Je kan 3 soorten beoordelingen krijgen: een positieve, één met werkpunten of een negatieve.

Krijg je een beoordeling met werkpunten, dan verwerf je het recht nog niet. Je moet dan eerst bijkomend 200 dagen effectief presteren met een aangepast traject van aanvangsbegeleiding. Om je maximaal die kans te geven heb je voor een nieuwe tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) voorrang op andere TABD’ers. Bij een negatieve beoordeling kan je het TADD-recht niet verwerven en heb je geen recht op een TABD-aanstelling.

Het COV kan samen met jou bekijken of je aan de voorwaarden voldoet. Bij een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling bespreken we wat je mogelijkheden zijn om bezwaar aan te tekenen.

Overgangsbepalingen

Had je vóór 1 september 2021 al minstens 290 dagen dienstanciënniteit, dan blijven voor jou de oude voorwaarden gelden: op 30 juni 580 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 400 dagen effectief, en geen beoordeling met werkpunten hebben. Heb je toch een beoordeling met werkpunten, dan moet je eerst bijkomend 200 dagen effectief presteren met een aangepast traject van aanvangsbegeleiding. Ook hier heb je dan wel recht op een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur.

Het COV maakt je graag verder wegwijs.

Recht op TADD inroepen

Voldoe je aan de voorwaarden om het TADD-recht te verwerven, stel je dan tijdig kandidaat. Je moet je recht effectief inroepen om er gebruik van te kunnen maken. Dit doe je door je schoolbestuur aangetekend aan te schrijven vóór 15 juni. Voldoet je kandidatuur aan alle voorwaarden, dan geldt ze als een over de schooljaren doorlopende kandidatuur voor dat ambt.
Gebruik deze modelbrief.  

Scholengemeenschap (of schoolbestuur) kunnen ook een andere wijze van kandideren vastleggen na onderhandeling als die dezelfde rechtszekerheid garandeert als een aangetekend schrijven.

Ik ben TADD'er

Word je aangesteld op 1 september of later, dan werk je voortaan in een TADD-contract. Je kijkt best na of je in vacante of niet-vacante uren, ter vervanging van een ander personeelslid, bent aangesteld. Dit kan je zien in je contract of aanstellingsbesluit. Als je weet wie je vervangt, kan je het verder verloop van je aanstelling beter opvolgen.

Is er voor jou geen volledige aanstelling beschikbaar vanaf 1 september, dan moet elke vacature die in de loop van het schooljaar ontstaat, aan jou aangeboden worden tot je aan een volledige aanstelling komt.

Is er een betrekking beschikbaar, maar kan je niet starten wegens ziekte, arbeidsongeval of moederschapsrust, dan moet het schoolbestuur je toch aanstellen en onmiddellijk vervangen. Je TADD-recht moet dus ook in die situaties gerespecteerd worden.
Je TADD-recht in het ambt geldt in alle scholen van eenzelfde scholengemeenschap (of eenzelfde schoolbestuur buiten een scholengemeenschap), behalve in de scholen waar je een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling kreeg. 

Verlies van het recht op TADD

Je verliest het recht op TADD als:

• je gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten presteert in een school van de scholengemeenschap (of het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap)
• je wordt ontslagen door je schoolbestuur. Dit kan net zoals bij een vastbenoemd personeelslid via een tuchtprocedure of na twee opeenvolgende evaluaties met eindconclusie ‘onvoldoende’ (of drie in de loopbaan)
Kandideerde je niet correct, via aangetekend schrijven vóór 15 juni, dan kan je het TADD-recht uiteraard niet inroepen.
Het COV kan met jou bekijken of dit verlies tijdelijk of definitief is.

Einde TADD aanstelling

Een TADD-aanstelling loopt over de schooljaren heen. Maar ben je als vervanger aangesteld, dan zal je TADD-aanstelling wel eindigen bij de terugkeer van het personeelslid dat je vervangt. De beëindiging is dan onmiddellijk, zonder vooropzeg. Dat zal ook het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld in vacante uren bent aangesteld en een ander personeelslid in die uren vast wordt benoemd. (Zie tijdelijke aanstelling van bepaalde duur ).  Je schoolbestuur moet alleszins de reden van beëindiging van je aanstelling steeds schriftelijk motiveren en aan jou meedelen. 

Als TADD’er kan je niet ontslagen worden met een opzegtermijn. Maar je schoolbestuur kan je wel ontslaan in het kader van een tucht- of evaluatieprocedure. Voor jou gelden hier dezelfde regels als voor vastbenoemde personeelsleden.

Je kan ook zelf je ontslag geven. Dit doe je met een aangetekend schrijven aan je schoolbestuur en een opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen. Denk hier wel goed over na. Want een vrijwillig ontslag geeft geen recht op werkloosheidsuitkeringen. 
Het COV kan je hierin bijstaan.

Documenten bij einde TADD-aanstelling

Als je aanstelling eindigt, zal de werkgever je een aantal documenten overhandigen. Wat moet je zeker ontvangen? 
• een dienstattest met het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van  aanstelling;
• een formulier C4-onderwijs. 
Krijg je volgend schooljaar niet onmiddellijk een nieuwe aanstelling, dan contacteer je best je  ACV-dienstencentrum  met het formulier C4-onderwijs. Zij bekijken dan of je in aanmerking komt voor werkloosheidsuitkeringen.