Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Politiek verlof

Politiek verlof als je werkt in het gesubsidieerd basisonderwijs, hoe werkt dat?

Wat is het? 

Je moet of kan politiek verlof nemen als je een politiek mandaat hebt. Het is een verlof dat je vrijstelt van je onderwijsopdracht.
Voor de minder grote mandaten kan je als personeelslid vrijwillig, op eigen verzoek, voltijds of deeltijds politiek verlof nemen:

• Burgemeester van een gemeente tot en met 50.000 inwoners
• Schepen van een gemeente tot en met 80.000 inwoners
• Gemeenteraadslid
• Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente tot en met 80.000 inwoners
• Lid van het bureau of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
• Provincieraadslid
• Voorzitter, lid van het vast bureau van de districtsraad of lid van de districtsraad

Voor de overige, grotere politieke mandaten is het van ambtswege verplicht om politiek verlof te nemen:

• Burgemeester van een gemeente met meer dan 50.000 inwoners
• Schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 80.000 inwoners
• Lid van de bestendige deputatie van een provincieraad
• Voorzitter van een agglomeratie of van een federatie van gemeenten
• Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat
• Lid van het Vlaams of Europees Parlement
• Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
• Lid van de federale regering
• Lid van de federale, Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Regering
• Staatssecretaris van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
• Lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Voorwaarden

Je bent  tijdelijk aangesteld, tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd.
Tijdelijk aangestelde personeelsleden kunnen het politiek verlof alleen nemen binnen hun aanstellingsperiode.
Je oefent een van de politieke mandaten uit die de omzendbrief politiek verlof opsomt.

Aanvang en einde 

Begin

• Politiek verlof van ambtswege: je politiek verlof begint op de datum van je eedaflegging
• Politiek verlof op verzoek: je politiek verlof begint ten vroegste op de dag van de eedaflegging. Ook 1 september, 1 oktober, 1 januari of 1 april of een andere datum overeengekomen met je school- of centrumbestuur is mogelijk.

o Meld je schoolbestuur of inrichtende macht de begindatum van je politiek verlof, en 
o Bezorg hen een bewijs van eedaflegging

• Het politiek verlof kan niet ingaan voor je eedaflegging

Einde

   

Een politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt.
Voor een tijdelijk personeelslid eindigt het politiek verlof als de tijdelijke aanstelling eindigt.
Als je politiek verlof op verzoek neemt, kan je dit verlof ook vervroegd beëindigen op 31 augustus. Meld dit uiterlijk 30 juni aan je schoolbestuur. 

Wanneer eindigt een mandaat en het politiek verlof?
Voor parlementaire mandaten is er een verschil tussen federale en Vlaamse verkozenen.
Voor gemeentelijke mandaten is er een verschil tussen de mandatarissen van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

• Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat
Je mandaat eindigt op de dag van de ontbinding van de federale kamers. Dat is normaal gezien (ten hoogste) 40 dagen vóór de parlementsverkiezingen.
Voorbeeld: als het parlement wordt ontbonden, eindigt je parlementair mandaat. Je politiek verlof kan nog tot de laatste dag van die maand doorlopen.

• Leden van het Vlaams Parlement
Je mandaat eindigt de dag vóór de verkiezingen.
Voorbeeld: als de verkiezingen op 16 juni plaatsvinden, eindigt het mandaat op 15 juni. Het politiek verlof kan dus nog tot eind juli doorlopen.

• Gemeentelijke mandaten in het Vlaams Gewest
Deze mandaten eindigen op 31 december volgend op de gemeenteraadsverkiezingen.
Je politiek verlof kan tot 31 januari van het daaropvolgende jaar doorlopen.

• Gemeentelijke mandaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Je mandaat eindigt op 30 november volgend op de gemeenteraadsverkiezingen.
Je politiek verlof kan tot 31 december doorlopen.

Duur

De duur is de duur van de uitoefening van je mandaat.
Als je politiek verlof op verzoek neemt, kan je dit verlof ook vervroegd beëindigen. 
Na afloop van het politiek verlof kan je aan de minister van Onderwijs uitstel vragen om je onderwijsopdracht te hervatten. Het uitstel bedraagt maximaal 1 jaar. Je vraagt het aan via een brief aan de minister.

Opschorting

Je kan het politiek verlof opschorten voor een andere dienstonderbreking die een recht is en die het schoolbestuur niet kan weigeren. Na het einde van deze dienstonderbreking loopt het politiek verlof verder.

Deze verloven schorten je politiek verlof op:

• Bevallingsverlof
• Verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij
• Borstvoedingsverlof
• Verlof bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder
• Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
• Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
• Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
• Zorgkrediet

Deze verloven schorten je politiek verlof niet op:

• Afwezigheid wegens ziekte
• Terbeschikkingstelling wegens ziekte
• Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
• Afwezigheid wegens arbeidsongeval
• Afwezigheid wegens ongeval op weg naar en van het werk
• Afwezigheid wegens beroepsziekte
• Afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte
• Verlof wegens moederschapsbescherming

 

Inkomen

Tijdens je politiek verlof heb je geen recht op salaris of op verhoging van salaris (tenzij dat uitdrukkelijk anders bepaald is). 
Als je deeltijds politiek verlof op verzoek neemt, heb je recht op een salaris of salaristoelage voor de onderwijsopdracht die je nog uitoefent.
Je behoudt wel je rechten op bevordering tot een hogere wedde of weddetoelage.

Als je na je politiek mandaat recht hebt op een uittredingsvergoeding, kan je je onderwijsopdracht opnieuw opnemen. Je ontvangt geen salaris zolang je van die uittredingsvergoeding geniet. Je bouwt wel geldelijke, ambts- en dienstanciënniteit op.

 

Anciënniteit

Je verlof komt niet in aanmerking voor de opbouw van je geldelijke, ambts- en dienstanciënniteit.

Indien je na je politiek mandaat terug in het onderwijs werkt, krijg je die ‘verloren’ anciënniteit terug. 

Cumulatie

Cumulatie mandaat

Een groter politiek mandaat (met verplicht politiek verlof) mag je niet cumuleren met een opdracht in het onderwijs. Een kleiner politiek mandaat mag je wel cumuleren met een opdracht in het onderwijs, als je er geen politiek verlof voor neemt.

Cumulatie toelage 

Je mag na een wederindiensttreding in het onderwijs je salaris, salaristoelage, wachtgeld of wachtgeldtoelage niet cumuleren met voordelen van een politiek mandaat of met een uittredingsvergoeding.