Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Mantelzorg

Als je regelmatig hulp verleent aan een zorgbehoevende persoon: een familielid, een buur of een vriend(in), kan je loopbaanonderbreking (LBO) voor mantelzorg aanvragen om die zorgtaken beter te combineren met je eigen job in het onderwijs.  

Duur

Je hebt recht op drie maanden voltijdse LBO voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon of 6 maanden gedeeltelijke LBO per zorgbehoevende persoon. Je kan 1, 2 of 3 maanden volledige onderbreking nemen. De 6 maanden gedeeltelijke LBO voor mantelzorg kan je opsplitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Over je hele loopbaan kan je maximaal gebruik maken van 6 maanden volledige LBO voor mantelzorg of 12 maanden gedeeltelijke LBO voor mantelzorg. Onder gedeeltelijke LBO vallen zowel de halftijdse onderbreking als de vermindering met 1/5.

Voorwaarden

Volledige LBO voor mantelzorg kan in iedere aanstelling in het onderwijs. Uiteraard lever je geen prestaties meer. Wie zijn loopbaan gedeeltelijk wil onderbreken heeft de keuze tussen halftijdse LBO en LBO voor 1/5. Zowel bij halftijdse onderbreking als bij vermindering met 1/5 moet je voltijds aangesteld zijn. Bij halftijdse LBO moet je exact halftijds blijven presteren. Als je je loopbaan met 1/5 onderbreekt moet je 4/5 van een voltijdse betrekking blijven presteren. 

Je moet erkend zijn als mantelzorger voor je gebruik kan maken van dit verlof. Om een erkenning als mantelzorger te krijgen moet je onder meer een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie hebben opgebouwd met de geholpen persoon, moet je in België verblijven en moet je ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De bijstand en hulp mag je niet beroepshalve verlenen. Je helpt kosteloos in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener.

Criteria (bron steunpunt mantelzorg.be)

 • Voor de mantelzorger:
  • Je verblijft in België.
  • Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de zorgvrager, en dat minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar.
  • Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
  • Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.
 • Voor de zorgvrager:
  • Je verblijft in België.
  • Je verblijft niet in residentiële setting, zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
  • Je zorg- en ondersteuningsnood is voldoende zwaar.
   • Bij een meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvrager moet je ten minste 12 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren. Die vaststelling kan gebeuren door de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend arts van het ziekenfonds.
   • Als je al een zorgbudget voor ouderen of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt en voldoende punten op de inschaling scoorde, hoef je geen nieuwe vaststelling te laten uitvoeren.

Aanvraag

De LBO voor mantelzorg is een absoluut recht als voldaan is aan de voorwaarden. Je meldt het schriftelijk aan je schoolbestuur samen met de omvang en de aanvangsdatum van de LBO.

Je doet je aanvraag met document C61-Mantelzorg bij de RVA. Je voegt het attest dat je erkend bent als mantelzorger toe. De RVA bezorgt je formulier C62 met goedkeuring. 

Aanvang

De begindatum is de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur of vroeger mits onderling akkoord.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte LBO. Je krijgt een onderbrekingsuitkering  van de RVA die evenveel bedraagt als de uitkering bij de andere specifieke vormen van LBO.

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met inkomsten uit een politiek mandaat of met een bijkomende activiteit als loontrekkende die je al minstens drie maand voor de LBO uitoefende. Tijdens de LBO mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden. 
Je mag je uitkering combineren met een zelfstandige activiteit gedurende:

 • 12 maanden bij volledige LBO, zelfs al je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit uitoefende
  EN
 • 24 (bij halftijdse LBO) of 60 (bij LBO -1/5) maanden op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al 12 maanden uitoefende voor de start van je LBO

Gevolgen voor pensioen

Sinds 1 januari 2012 zijn perioden van specifieke loopbaanonderbreking volledig gratis aanneembaar voor de opening van het recht op en de berekening van het pensioen.

Meer informatie

Meer info voor militanten over mantelzorg (inloggen).