Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Tuchtregeling

Als je als personeelslid in het gesubsidieerd onderwijs niet aan je plichten voldoet, kan een sanctie opgelegd worden. Als dit je overkomt, dan neem zo je snel mogelijk contact op met het COV. COV-leden die ten minste 6 maanden lid zijn, kunnen genieten van juridische ondersteuning van het COV. Lees alle voorwaarden in het reglement rechtsbijstand van het COV.

Wat is de tuchtregeling?

De tuchtregeling is van toepassing op:

 • de vastbenoemde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs,
 • de personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
 • de vastbenoemde personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking en die zijn gereaffecteerd of weder tewerkgesteld.
 • Een tijdelijk personeelslid aangesteld voor bepaalde duur dat om dringende redenen wordt ontslagen kan ook preventief geschorst worden.

Het personeelslid dat zich niet aan de plichten heeft gehouden kan twee maatregelen opgelegd worden:

 1. De preventieve schorsing
 2. De eigenlijke tuchtstraf.

De preventieve schorsing

Je kan preventief geschorst worden als je aanwezigheid op school, in afwachting van de tuchtprocedure, onverenigbaar is met het belang van het onderwijs of de dienst. De preventieve schorsing wordt uitgesproken na een tuchtrechtelijke vervolging door het schoolbestuur of als er sprake is van een strafrechtelijke vervolging na een klacht bij politie of parket. De preventieve schorsing is geen sanctie of een straf, maar een bewarende maatregel. Je wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld. Voor de preventieve schorsing wordt opgelegd, word je gehoord door de afgevaardigde van het schoolbestuur. Tijdens het verhoor mag je je laten bijstaan door een raadsman. Binnen een termijn van twintig kalenderdagen kan je beroep aantekenen bij de Kamer van Beroep. De Kamer van Beroep kan de preventieve schorsing bevestigen of vernietigen.

De tuchtregeling

Zodra het schoolbestuur in kennis gesteld is van de laakbare feiten kan de tuchtprocedure starten. Vooraleer het schoolbestuur een tuchtmaatregel kan opleggen, moet je ter verdediging gehoord worden over alle ten laste gelegde feiten. Je mag je tijdens het verhoor laten bijstaan door een raadsman.

De tuchtstraffen

Mogelijke sancties zijn:

 • de blaam
 • de afhouding van het salaris
 • de schorsing bij tuchtmaatregel
 • de terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel
 • de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling als je vastbenoemd bent in een wervingsambt en de terugzetting in rang als je vastbenoemd bent in een selectie- of bevorderingsambt,
 • of het uitstel van vaste benoeming voor een bepaalde duur als je tijdelijk aangesteld bent voor doorlopende duur,
 • het ontslag: naargelang de aard van de redenen waarom een ontslag gegeven wordt, kan het schoolbestuur beslissen dat dit ontslag betrekking heeft op één, meerdere of al haar instellingen,
 • de afzetting: naargelang de aard van de redenen waarom tot afzetting wordt overgegaan, kan het schoolbestuur beslissen dat de afzetting betrekking heeft op één, meerdere of al haar instellingen.

Binnen twintig kalenderdagen volgend op de beslissing van het schoolbestuur kan je beroep instellen met een aangetekend schrijven bij de bevoegde Kamer van Beroep. Als je geen beroep instelt, dan word je na het verstrijken van die termijn geacht in te stemmen met de tuchtmaatregel. De Kamers van Beroep hebben de bevoegdheid om de tuchtstraf te bevestigen of te vernietigen, of om een lichtere tuchtstraf uit te spreken. De beslissing die zij treft, bindt het schoolbestuur en het personeelslid.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.