Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Tuchtregeling

Voldoe je als personeelslid in het gesubsidieerd onderwijs niet aan je plichten, dan kan een sanctie opgelegd worden. Als dit je overkomt, neem je best snel mogelijk contact op met COV. COV-leden die ten minste 6 maanden lid zijn, kunnen genieten van juridische ondersteuning. Lees alle voorwaarden in het reglement rechtsbijstand van het COV.

De tuchtregeling is van toepassing op:

 • vastbenoemde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs,
 • personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
 • vastbenoemde personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld wegens ontstentenis van betrekking en die zijn gereaffecteerd of wedertewerkgesteld.

Het personeelslid dat zich niet aan de plichten houdt, kan ook preventief geschorst worden naast de eigenlijke tuchtprocedure.

De preventieve schorsing

Je kan preventief geschorst worden als je aanwezigheid op school, in afwachting van de tuchtprocedure, onverenigbaar is met het belang van het onderwijs of de dienst. De preventieve schorsing kan ingaan na een tuchtrechtelijke vervolging door het schoolbestuur of als er sprake is van een strafrechtelijke vervolging na een klacht bij politie of parket. De preventieve schorsing is geen sanctie of straf maar een bewarende maatregel. Je wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld. Voor de preventieve schorsing wordt opgelegd, word je gehoord door de afgevaardigde(n) van het schoolbestuur. Tijdens dit verhoor mag je je laten bijstaan door een raadsman. Binnen een termijn van twintig kalenderdagen kan je beroep aantekenen bij de Kamer van Beroep die de preventieve schorsing kan bevestigen of vernietigen.

De tuchtregeling

Zodra het schoolbestuur in kennis gesteld is van de laakbare feiten kan de tuchtprocedure starten. Vooraleer het schoolbestuur een tuchtmaatregel kan opleggen, moet je gehoord worden over alle ten laste gelegde feiten. Je mag je ook tijdens dit verhoor laten bijstaan door een raadsman.
Mogelijke tuchtsancties zijn:

 • de blaam
 • de afhouding van het salaris
 • de schorsing bij tuchtmaatregel
 • de terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel
 • de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling als je vastbenoemd bent in een wervingsambt en de terugzetting in rang als je vastbenoemd bent in een selectie- of bevorderingsambt
 • uitstel van vaste benoeming voor een bepaalde duur als je tijdelijk aangesteld bent voor doorlopende duur
 • het ontslag
 • de afzetting

Binnen twintig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de eerste aanbieding door de post van de schriftelijke aangetekende mededeling van de tuchtstraf door het schoolbestuur kan je beroep instellen met een aangetekend schrijven bij de bevoegde Kamer van Beroep. Als je geen beroep instelt, dan word je na het verstrijken van die termijn geacht in te stemmen met de tuchtmaatregel. De Kamer van Beroep kan de tuchtstraf  bevestigen, vernietigen of een lichtere tuchtstraf uitspreken. De beslissing van de Kamer van Beroep bindt het schoolbestuur en het personeelslid.