Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Zorgkrediet

Ieder personeelslid heeft recht op zorgkrediet als er recht is op een uitkering. De onderbrekingsuitkering voor zorgkrediet wordt uitbetaald door het Departement van Werk en Sociale Economie (WSE). 

Voorwaarden

Tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden hebben recht op een onderbrekingsuitkering bij zorgkrediet op basis van vijf verschillende motieven:

1. Zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar

Het zorgkrediet kan uiterlijk opgenomen worden tot de dag voor de dertiende verjaardag van het eigen kind of het kind van de partner waarmee het personeelslid gehuwd is of wettelijk samenwoont. Zorgkrediet kan je ook opnemen voor een geadopteerd kind, een pleegkind of een kind waarvan jij of je partner pleegvoogd bent.

2. Bijstand of verzorging van een ziek gezins- of familielid tot de 2de graad * dat lijdt aan een zware ziekte.

Een gezinslid is elke persoon die met het personeelslid samenwoont. Een familielid is een  bloed- of aanverwant van het personeelslid, van de persoon waarmee het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd. Met zware ziekte wordt elke ziekte of medische ingreep bedoeld waarbij een arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.

3. Palliatieve verzorging

Het gaat om elke vorm van bijstand zoals medische, sociale, administratieve of psychologische bijstand aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt. Dit hoeft niet noodzakelijk een familielid te zijn.

4. Zorg voor een kind met een handicap

Het kind is voor ten minste 66% lichamelijk of geestelijk ongeschikt of behaalt ten minste vier punten  in pijler I van de medisch-sociale schaal kinderbijslag of is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of heeft een indicatiestellingsverslag, afgeleverd door Integrale Jeugdhulp.

5. Volgen van een opleiding van minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis

Tijdens het zorgkrediet kan je je arbeidsprestaties volledig onderbreken, verminderen met de helft of verminderen met een vijfde van een voltijdse betrekking. Bij halftijds zorgkrediet moet je exact halftijds blijven presteren. Als je vermindert met 1/5 moet je voltijds aangesteld zijn en 4/5 van een voltijdse betrekking blijven presteren.

* Graad van verwantschap

 1ste graad

 Echtgeno(o)t(e), (schoon)ouders, (schoon)kinderen

 2de graad

  Kleinkinderen, beider grootouders, (schoon)broer, (schoon)zus

Duur

Ook al lijken sommige motieven voor zorgkrediet op de specifieke LBO voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen, toch is dit een apart stelsel met een eigen telling. Iedereen start op nul!

Alle periodes van zorgkrediet worden samengeteld, los van het motief. Zorgkrediet kan tijdens de loopbaan, met al dan niet opeenvolgende periodes gedurende maximaal 18 maanden volledig zorgkrediet of 36 maanden halftijds zorgkrediet of 90 maanden zorgkrediet voor 1/5. Ook combinaties zijn mogelijk maar dan worden de termijnen verrekend. Eén maand volledige onderbreking is gelijk aan twee maanden halftijdse onderbreking en is gelijk aan vijf maanden onderbreking met een vijfde.

Aanvragen voor zorgkrediet gebeuren voor minimaal 3 maanden tot maximaal 12 maanden per periode. De aanvraag bestaat altijd uit een geheel aantal maanden.

Uitzondering: De verplichte opname in volledige maanden geldt niet voor een tijdelijk personeelslid als het zorgkrediet start na 1 april én afloopt omdat de tijdelijke aanstelling beëindigd wordt op het einde van het schooljaar.

Bij opname van het restkrediet moet de minimumduur één maand zijn. Zorgkrediet voor palliatieve verzorging kan voor minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden per aanvraag.

Aanvraag

Het zorgkrediet is in al zijn vormen een absoluut recht. Je meldt het aan je schoolbestuur samen met de omvang, aanvangsdatum en de duur van het zorgkrediet. Bij het Departement Werk en Sociale Economie doe je je aanvraag ten vroegste 6 maanden voor de start van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de start van de onderbreking. Je aanvraag kan enkel online ingediend worden. Je schoolbestuur start de aanvraag via het WSE-loket. (WSE staat voor Werk en Sociale Economie). Binnen de 24 uur ontvang je een mail om je dossier te vervolledigen. Je meldt je aan bij het WSE-loket, voegt de nodige attesten toe en dient het dossier in. Via het WSE-loket kan je je dossier ook verder blijven opvolgen.

Aanvang

Het zorgkrediet voor medische bijstand of palliatieve zorgen begint op de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur of vroeger mits onderling akkoord. Het zorgkrediet om te zorgen voor een kind, voor een kind met een handicap of voor opleiding moet een maand voor de ingangsdatum gemeld worden aan het schoolbestuur tenzij het schoolbestuur akkoord gaat met een kortere termijn.

Einde

Het zorgkrediet eindigt bij het verstrijken van de aangevraagde periode. Voor tijdelijke personeelsleden eindigt het zorgkrediet op het moment dat hun aanstelling eindigt. Als de persoon voor wie zorgkrediet wordt opgenomen overlijdt heb je de keuze om het zorgkrediet stop te zetten of verder te zetten gedurende de aangevraagde periode tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte zorgkrediet. Je krijgt een onderbrekingsuitkering  van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). 

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen niet gecumuleerd worden met een bijkomende activiteit als loontrekkende behalve als die al minstens drie maand voor het begin van de onderbreking werd uitgeoefend. Tijdens het zorgkrediet mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden. Enkel bij volledig zorgkrediet kan de onderbrekingsuitkering gecumuleerd worden met de uitoefening van een zelfstandige activiteit, maar dit is beperkt tot maximum één jaar. Deze bijkomende zelfstandige activiteit moest al minstens drie maand voor het begin van de onderbreking worden uitgeoefend. Cumulatie met een pensioen is onmogelijk met uitzondering van een overgangsuitkering en een overlevingspensioen gedurende maximaal twaalf maanden.

Gevolgen voor pensioen

Het zorgkrediet wordt voor de opening van het recht op en de berekening van het pensioen gelijkgesteld met de gewone deeltijdse of volledige loopbaanonderbreking waarop de regels van 1 januari 2012 van toepassing zijn.

More Info

Meer info voor militanten over zorgkrediet (inloggen).