Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Cumulatie

Cumulatie betekent dat men naast zijn betrekking in het onderwijs nog een andere vorm van inkomsten ontvangt uit ‘arbeid’. Cumulatie is mogelijk binnen en buiten het onderwijs.

Binnen onderwijs

Binnen het onderwijs spreken we van cumulatie als je al een ambt met volledige prestaties uitoefent en daar bovenop een andere onderwijsopdracht opneemt. Je kan een maximale bezoldiging van 140% ontvangen. Afhankelijk van de situatie wordt deze bijkomende opdracht beschouwd als plage (onbezoldigd), overwerk of bijbetrekking.

Buiten  onderwijs

Je mag onbeperkt cumuleren met activiteiten buiten het onderwijs. Kijk wel na of er in je arbeidsreglement hierover iets opgenomen is. Een bezoldigde activiteit buiten het onderwijs heeft geen invloed op je salaris van onderwijs.

Bij verlofstelsels

Wanneer je kiest om gebruik te maken van een verlofstelsel, is het afhankelijk van het verlofstelsel of een winstgevende activiteit toegelaten is.

Loopbaanonderbreking 55+ (uitdovend stelsel)

  • Een bestaande activiteit als loontrekkende mag verder gezet worden als deze activiteit al minstens 3 maanden voor het begin van de loopbaanonderbreking 55+ gestart is. Een nieuwe activiteit als loontrekkende starten of een toegelaten.
  • Een activiteit als zelfstandige kan nooit gecumuleerd worden met een loopbaanonderbreking 55+.
  • De cumulatie met de inkomsten uit een politiek mandaat is toegelaten.

Specifieke loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen, mantelzorg)

  • Een bestaande activiteit als loontrekkende mag verder gezet worden als deze activiteit al minstens 3 maanden voor het begin van de specifieke loopbaanonderbreking gestart is. Een nieuwe activiteit als loontrekkende starten of een bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende uitbreiden, is niet toegelaten.
  • Je mag een specifieke loopbaanonderbreking cumuleren met een zelfstandige activiteit gedurende:
    • 12 maanden bij een volledige onderbreking van de prestaties, zelfs als het personeelslid voordien nog nooit een zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend EN;
    • 24 maanden bij een vermindering van de prestaties tot de helft of 60 maanden bij een vermindering van de prestaties met 1/5, op voorwaarde dat de zelfstandige activiteit al werd uitgeoefend tijdens de 12 maanden die het begin van de loopbaanonderbreking voorafgaan.

Opgelet: 
Je kan ook gebruik maken van een loopbaanonderbreking ouderschapsverlof zonder onderbrekingsuitkeringen. In dat geval ben je niet onderworpen aan de cumulatieregels van de RVA.

Zorgkrediet

  • De onderbrekingsuitkering kan enkel gecumuleerd worden met een activiteit als loontrekkende, als die al uitgeoefend werd gedurende ten minste drie maanden voor het begin van de onderbreking van de arbeidsprestaties. Enkel de onderbrekingsuitkeringen bij voltijds zorgkrediet kunnen gedurende een periode van maximaal twaalf maanden gecumuleerd worden met een zelfstandige activiteit die al minstens drie maanden voor de start van het zorgkrediet uitgevoerd werd.

Verlof verminderde prestaties en verlof verminderde prestaties vanaf 55 jaar

Wie gebruik maakt van een verlof verminderde prestaties, mag geen vervangende, winstgevende activiteit opstarten. Concreet wil dit zeggen dat een winstgevende activiteit die al uitgeoefend werd voor de start van het verlof verder uitgeoefend mag worden, maar niet worden uitgebreid.
Een aantal politieke mandaten worden niet als een vervangende, winstgevende activiteit beschouwd: gemeenteraadslid, provincieraadslid, lid van het bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad. Deze mandaten kunnen dus gecumuleerd worden met een verlof verminderde prestaties.

Afwezigheid verminderde prestaties
Wanneer je gebruik maakt van een afwezigheid voor verminderde prestaties is een vervangende winstgevende activiteit toegestaan.

TBS voorafgaand aan het rustpensioen

Er kan enkel gecumuleerd worden binnen bepaalde grenzen. De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij overschrijding van het grensbedrag wordt het wachtgeld geschorst voor het hele betrokken kalenderjaar. De grensbedragen vind je op deze website.

 

Pensioen

Voor een overzicht van de cumulatieregels wanneer je met pensioen bent, ga naar het hoofdstuk 'Eindeloop en pensioen > cumulatie'