Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Lerarenplatform

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform voor wie werkt in het gesubsidieerd basisonderwijs. Hoe solliciteren? Wat met TADD of je vaste benoeming?

Veelgestelde vragen over het lerarenplatform

Het COV lag mee aan de grondslag van het lerarenplatform. Het werd vanaf 1 september 2021 verlengd met drie schooljaren.

Opnieuw méér tijdelijke leerkrachten een volledig schooljaar werkzekerheid bieden. Dat blijft het doel van het lerarenplatform. Een win-winsituatie voor personeel én school. De startende leraar is zeker van een job én van een inkomen van 1 september tot 30 juni en uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie. De school hoeft voor een heel aantal vervangingen niet op zoek. Vervangingen zijn immers beschikbaar binnen het samenwerkingsplatform. 

Heb je na onderstaande lijst nog vragen over je inzetbaarheid op je andere scholen in het platform?
Contacteer zeker de vakbondsafgevaardigde op je school, of bel ons dienstbetoon. Klik
hier voor de contactgegevens.

Heb je nog vragen over het lerarenplatform, wil je er meer uithalen dan vorig schooljaar? We geven hieronder graag antwoord. 

Wat is het lerarenplatform (LPF)?

Tijdelijke leerkrachten krijgen een aanstelling vanaf ten vroegste 1 september tot uiterlijk 30 juni. Het volume van de aanstelling bedraagt ten minste een halftijdse opdracht. De halftijdse opdracht kan bestaan uit lestijden voor het LPF enerzijds en andere lestijden als vastbenoemde of tijdelijke anderzijds. Het volume van de opdracht kan in de loop van het schooljaar wijzigen. Het is de bedoeling dat de leraar in het LPF vervangingen van minder dan 1 schooljaar doet. Als er geen vervangingsopdrachten beschikbaar zijn, oefent de leerkracht 'pedagogisch zinvolle taken' uit. Om mee te stappen in het LPF moet de school zich aansluiten bij een samenwerkingsplatform.

Wat is een samenwerkingsplatform?
Een samenwerkingsplatform kan bestaan uit: 
• scholengemeenschap
• scholengemeenschap + 1 of meer scholen die niet tot de SG behoren
• meerdere scholengemeenschappen
• meerdere scholengemeenschappen + 1 of meer scholen die niet tot de SG behoren

Kunnen samenwerkingsplatformen netoverschrijdend samengesteld worden?

Ja, er zijn immers ook netoverschrijdende scholengemeenschappen.

Wie kan in het lerarenplatform stappen?

De aanstelling is alleen mogelijk in de volgende ambten:
• kleuteronderwijzer (asv)
• onderwijzer (asv)
• leermeester godsdienst – NCZ – L.O.(asv) – compensatietechniek braille in type 6.
Zowel tijdelijke (TABD en TADD) als vastbenoemde personeelsleden kunnen bewust kiezen om in het LPF te starten. Een aanstelling in het LPF is altijd een tijdelijke aanstelling en eindigt dus uiterlijk op 30 juni. Ook vastbenoemden kunnen in het LPF stappen via een tijdelijk andere opdracht (TAO).

Wat zijn mijn taken in het lerarenplatform?

Het personeelslid in het lerarenplatform wordt ingezet in reguliere vervangingen, korter dan een schooljaar. Als er geen vervanging nodig is wordt het personeelslid ingezet voor het wegwerken van leerachterstand bij de leerlingen of voor niet-reguliere vervangingen. In welke vervangingen de platformers zullen worden ingezet, wordt besproken in het lokaal onderhandelingscomité.

Wie is mijn werkgever als ik in het lerarenplatform aan de slag ga?

Je wordt aangesteld in een bepaald ambt in één van de scholen van het samenwerkingsplatform. Daar word je aangesteld, dat wordt jouw school. Mogelijk moet je vervangingen doen in de andere scholen van het samenwerkingsplatform. Dit wordt afgesproken in het onderhandelingscomité.

Waar moet ik solliciteren als ik in het lerarenplatform wil starten?

De gewone regels voor solliciteren blijven gelden. Je solliciteert bij een school of schoolbestuur. Zij kunnen jou dan aanwerven in een gewone betrekking of in het lerarenplatform. Sommige schoolbesturen zullen dit ook vermelden in hun vacature. Vraag vooraf goed na over wat voor aanstelling het gaat, een gewone of een in het LPF.

Heb ik als TADD’er voorrang in het lerarenplatform?

De voorrangsregels inzake TADD blijven van kracht. Als er in de scholengemeenschap voor jouw ambt geen aanstelling meer vacant is maar wel in het LPF dan heb jij, als TADD’er voorrang. Als jouw reguliere opdracht, buiten het LPF, eindigt, kan je alsnog in het LPF stappen áls daar nog uren vacant zijn. Zijn alle uren ingevuld dan kan je geen aanstelling opeisen.

Hoe bouw ik dienstanciënniteit op?

Je bouwt uitsluitend dienstanciënniteit op in het ambt waarin je bent aangesteld in het LPF. Wordt je aangesteld in een ambt (ambt A) in het LPF en oefen je in die periode een vervanging uit in een ander ambt (ambt B), bouw je in dat andere ambt (ambt B) geen dienstanciënniteit op. 

Kan ik in de loop van het schooljaar uit het lerarenplatform stappen?

De regels van het decreet rechtspositie (DRP) blijven altijd van kracht. Als je het LPF wil verlaten, neem je ontslag volgens de regels van het DRP.

Ik ben TBSOB gesteld. Moet ik in het lerarenplatform stappen?
Neen, de betrekking in het LPF komt niet in aanmerking voor vacantverklaring, vaste benoeming, mutatie, reaffectatie of wedertewerkstelling. Een personeelslid in TBS OB dat gereaffecteerd is zou via een TAO naar het LPF kunnen gaan.

Leraren in het lerarenplatform moeten 80% van de reguliere vervangingen invullen. Hoe zal dat in zijn werk gaan?
Het inzetbaarheidspercentage is de verhouding tussen de totale duur van de uitgeoefende reguliere vervangingen, uitgedrukt in kalenderdagen, en de totale duur van de aanstelling in het LPF, uitgedrukt in kalenderdagen, telkens vermenigvuldigd met het volume van de opdracht. Ben je tijdens deze vervanging afwezig, dan worden die dagen in mindering gebracht in de teller.

Moet elk personeelslid in het lerarenplatform die 80% halen?
Neen, dit percentage is de som van alle vervangingen van alle personeelsleden in het LPF over de ganse periode (van 1 september tot 30 juni) en dus ook in het hele samenwerkingsplatform. Goede afspraken zijn dus nodig om samen aan 80% inzetbaarheid te geraken.

Mag je ook korte vervangingen (VKA) via het lerarenplatform uitvoeren?
Ja, dat mag. De leraar in het LPF mag ook korte vervangingen doen. De school geeft punten VKA af. Deze vervanging komt ook in aanmerking voor het inzetbaarheidspercentage van 80%. Je kan ook ingezet worden in niet-reguliere vervangingen (bijvoorbeeld van 1 dag). Deze vervanging komt niet in aanmerking voor het inzetbaarheidspercentage.

Mag ik een personeelslid uit het lerarenplatform vervangen als die afwezig is?
Ja, alle regels van het DRP blijven van kracht. Vervangen kan volgens de reguliere vervangingsregels.

Het lerarenplatform in goed overleg starten

We reiken enkele handvaten aan om het lerarenplatform in goed overleg in het onderhandelingscomité en in een collegiale sfeer te starten.

Wat is het doel van het lerarenplatform?
Tijdens de onderhandelingen is het belangrijk om altijd het doel van het lerarenplatform voor ogen te houden: de uitstroom van jonge leerkrachten uit het onderwijs tegengaan, starters een beter loopbaanperspectief bieden. Het lerarenplatform geeft leerkrachten werkzekerheid, en dus inkomenszekerheid van 1 september tot 30 juni (minstens halftijds). Scholen zullen door het lerarenplatform sneller afwezige leraren kunnen vervangen. In periodes waar geen vervangingen nodig zijn worden de leraren uit het platform ingezet in pedagogisch zinvolle taken.

In welk ambt stel je best de leraren in het platform aan?
Dat hangt af van de behoefte van de school. De school houdt best voor ogen dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk vervangingen, minstens 80%, ingevuld worden door mensen uit het lerarenplatform. Daarom is het logisch om de meest voorkomende ambten of het ambt dat je het meest kan inzetten in je school aan te werven in het lerarenplatform. Zijn er twijfels over de keuze van het ambt, vraag aan de directeur of het schoolbestuur waarom ze voor dat ambt hebben gekozen.

Welke prestatieregeling volgen de leraren in het lerarenplatform?
Het antwoord zou heel eenvoudig kunnen zijn: de prestatieregeling van het ambt zoals dit omschreven is in de omzendbrief. Maar hier moeten we wat nuanceren en rekening houden met de inzetbaarheid van die leraren.
Wanneer er op school geen afwezige collega’s zijn worden de leraren van het lerarenplatform ingezet in zinvolle pedagogische taken. In het LOC, ABC of OR spreek je af welke taken dat in jullie school zullen zijn. Hulp in de klas als co-teacher, bij het uitwerken van een project, als vervanging bij MDO … is altijd erg welkom. Schakel je deze mensen bijvoorbeeld ook in in het bewakingsrooster? Dat is een vraag die de vertegenwoordigers van het lokaal comité eens moeten stellen aan de achterban. Dat zou uiteraard een welkome verlichting betekenen voor het team. Maar wat als die leraar afwezige collega’s moet vervangen? Moet hij of zij dan dubbel bewaken? Dat zou niet echt eerlijk zijn. Blijft hij of zij zijn eigen bewaking doen en wordt die van de afwezige collega verder verdeeld? Maar wat dan als die leraar gaat vervangen in een school van het samenwerkingsverband? Hoe lossen we dat op? Je merkt het, een pasklaar antwoord is er niet, maar dankzij een goed overleg kan de meest gunstige oplossing voor personeel, school en bij uitbreiding het samenwerkingsverband, uit de bus komen.

De leraar in het lerarenplatform, het manusje-van-alles?
Neen, zeker niet. De leraar in het lerarenplatform wordt verankerd in één school maar kan ingezet worden voor vervangingen in verschillende scholen van het samenwerkingsverband. Is dat het geval, dan is vooraf overleggen heel belangrijk. Hoe ver zijn de scholen van elkaar verwijderd? Moet het personeelslid tussen de scholen pendelen? Krijgt hij of zij een kilometervergoeding? Wanneer weet de leraar of hij in de andere school verwacht wordt? Om 8 uur te horen krijgen in welke school hij of zij vandaag zal les geven, kunnen we niet toestaan. Hoe zit dat met de schoolfeesten? Het kan niet de bedoeling zijn dat de leraar in het lerarenplatform op alle schoolfeesten van het samenwerkingsplatform aanwezig moet zijn.
Wanneer er op school geen afwezige collega’s zijn, worden de leraren van het lerarenplatform ingezet voor het wegwerken van leerachterstand bij de leerlingen. Het lokaal overlegcomité ziet toe dat de opdrachten haalbaar, pedagogisch interessant en vooral leerrijk zijn. Want zo kan de startende leraar een schat aan ervaring opdoen.