Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Re-integratie

Terug aan het werk na ziekte

In België krijgt bijna een werknemer op de zes tijdens zijn of haar loopbaan te maken met langdurige gezondheidsproblemen. Door ziekte, ongeval, psychische problemen, rugklachten, … lukt werken niet meer zoals voorheen. In het onderwijs kan je na ziekte opnieuw ingeschakeld worden. De ‘aangepaste tewerkstelling na definitieve arbeidsongeschiktheid’ wil voorkomen dat mensen met gezondheidsproblemen definitief uitstromen.

 

Herinschakeling na definitieve arbeidsongeschiktheid

Deze aangepaste tewerkstelling is enkel mogelijk als je vastbenoemd bent. Er zijn twee groepen:

  • Personeelsleden die nog bezoldigde ziektedagen hebben maar zelf de procedure tot re-integratie starten via de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
  • Personeelsleden die hun kapitaal aan bezoldigd ziekteverlof hebben uitgeput en moeten verschijnen voor de pensioencommissie van Medex

 

De af te leggen weg verschilt voor beide groepen maar het mogelijke resultaat is hetzelfde. Het is belangrijk dat je je vooraf goed realiseert wat het eindresultaat kan zijn van de procedure die je kiest en of dit, gelet op je medische toestand, een haalbare kaart is. Want terugkeren naar het ambt of de functie van vaste benoeming is niet meer mogelijk eens je de procedure hebt gekozen.

 

Procedure re-integratie

Als je volgens je behandelende arts definitief ongeschikt bent voor je huidige werk en beroep doet op de procedure tot re-integratie zoals vastgelegd in de Codex over het welzijn op het werk (hoofdstuk IV), dan kan je deze procedure volgen.

 

Je richt je met het attest van je behandelende arts, dat de definitieve ongeschiktheid vaststelt, tot je schoolbestuur om je recht op re-integratie te laten gelden. Het schoolbestuur moet zo vlug mogelijk een overleg organiseren over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van arbeidsomstandigheden. Aan het overleg nemen minstens het schoolbestuur, jijzelf en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deel. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt na het overleg een advies op over de mogelijkheden tot aangepaste tewerkstelling. Zowel het schoolbestuur als jijzelf krijgen dit advies. Als in dit advies staat dat je voldoende geschikt bent om een andere functie uit te oefenen en zowel jij als je schoolbestuur zijn akkoord, dan wordt er een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen jou en het schoolbestuur over de vorm van tewerkstelling.

 

Procedure herinschakeling via Medex

Bij uitputting van je ziekteverlof kan je zelf aan het schoolbestuur overleg vragen over mogelijke tewerkstelling na arbeidsongeschiktheid. Je kan er niet toe verplicht worden. Het schoolbestuur moet zo vlug mogelijk een overleg organiseren over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de arbeidsomstandigheden. Aan het overleg nemen naast jou minstens het schoolbestuur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deel. Die laatste stelt na het overleg een advies op over de mogelijkheden tot aangepaste tewerkstelling. Jijzelf en het schoolbestuur krijgen dit advies. Het schoolbestuur bezorgt het advies aan Medex. De pensioencommissie van Medex blijft volledig bevoegd om een beslissing te nemen over de geschiktheid van het personeelslid. Er wordt aan Medex gevraagd om het verslag van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te bekijken bij de behandeling van het dossier. Als de beslissing van de Medex-pensioencommissie luidt: ‘definitief ongeschikt om zijn gewone werkzaamheden uit te oefenen, maar wel geschikt voor specifieke functies, namelijk ...’ wordt de procedure voortgezet met een nieuw overleg met het personeelslid. Doel? De beslissing van de Medex-pensioencommissie concretiseren. Het personeelslid kan vragen dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij het overleg aanwezig is.

Nieuw! Beslist Medex dat eerst een re-integratietraject moet worden doorlopen gedurende een periode van 12 maanden, omdat de voorwaarden voor een vroegtijdig pensioen niet zijn vervuld, dan dient de ‘procedure re-integratie’ gevolgd te worden.

 

Mogelijke conclusies

Je blijft tewerkgesteld in het ambt waarin je vastbenoemd bent maar krijgt een aangepaste functiebeschrijving.

Je wordt tewerkgesteld in een ander ambt.

Je kan niet tewerkgesteld worden.

 

Als het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet leidt tot een overeenkomst over de vorm van tewerkstelling dan kan het schoolbestuur jou de uitoefening van het ambt waarin je nog steeds benoemd bent, ontzeggen. Je moet dan je verdere afwezigheid rechtvaardigen door bijvoorbeeld afwezig te blijven wegens ziekte.

 

Tewerkstelling in een ander ambt

Bij tewerkstelling in een ander ambt biedt het schoolbestuur een proefperiode van tewerkstelling aan met het oog op een nieuwe vaste benoeming. Je moet aan de aanstellingsvoorwaarden van het nieuwe ambt voldoen. Gaat het om een tewerkstelling in een ander ambt na een beslissing van Medex-pensioencommissie, dan duurt de proefperiode maximaal tot de dag voor de eerste verjaardag van de Medex-beslissing. Gaat het om een tewerkstelling in een ander ambt na een beslissing tot re-integratie dan duurt de proefperiode minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden.