Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

TBSOB - Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

Zodra je vastbenoemd bent,  geniet je een aantal voordelen , zoals het recht op werkzekerheid en een salaris. Zijn er niet voldoende uren of lestijden in jouw ambt dan moet de regelgeving TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling worden toegepast. 

Toepassing voorafgaande maatregelen in eigen school en/of schoolbestuur

Alle beschikbare lestijden/uren worden verdeeld onder de vastbenoemde personeelsleden per ambt en per school volgens het aantal lestijden/uren van vaste benoeming. Alle vastbenoemde uren van de personeelsleden moeten zijn ingevuld door een betrekking, ook al neemt men een verlofstelsel. Wanneer er niet voldoende lestijden/ uren zijn, past men de voorafgaande maatregelen toe in het ambt waar niet voldoende uren/ lestijden zijn. Toepassing van de voorafgaande maatregelen moet in onderstaande volgorde:

  • Vermindering van prestaties tot het minimaal vereiste aantal uren/ lestijden in eigen instelling
  • Vermindering van prestaties tot het minimaal vereiste aantal uren/ lestijden in andere instelling van schoolbestuur
  • Einde stellen aan de diensten van alle tijdelijke personeelsleden (TADD’ers en TABD’ers)
  • Einde stellen aan gereaffecteerde of weder tewerkgestelde personeelsleden

Biedt de toepassing van deze voorafgaande maatregelen geen soelaas dan volgt een ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. 

Vaststellen TBSOB

Het personeelslid, met de kleinste dienstanciënniteit over de ganse loopbaan, wordt ter beschikking gesteld  in de school waar de vermindering van prestaties zich voordoet. Deze dienstanciënniteit wordt vastgesteld vanaf 21 jaar voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, het beleids- en ondersteunend personeel, het paramedisch, het sociaal personeel en het leerondersteunend personeel. De vaststelling van de dienstanciënniteit geldt vanaf 25 jaar voor het psychologisch,  medisch en orthopedagogisch personeel.

Afstand van wachtgeld

Een ter beschikking gesteld personeelslid heeft ook de mogelijkheid om tijdelijk afstand te doen van zijn recht op de financiële voordelen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de terbeschikkingstelling. Door afstand te doen van wachtgeld is er geen verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling. Tijdens deze periode wordt geen wachtgeld(toelage) betaald. Afstand van wachtgeld geldt voor de rest van het schooljaar.

Reaffectatie of weder tewerkstelling

Een reaffectatie is een toewijzing in een betrekking van hetzelfde ambt en kan nooit worden geweigerd. Een toewijzing in een ander ambt noemt men een wedertewerkstelling en kan alleen worden verplicht als je beschikt over een vereist diploma en uitgezonderd in volgende situaties: 

  • van het ambt (kleuter)onderwijzer ASV naar het ambt van (kleuter) onderwijzer
  • personeelsleden uit andere personeelscategorie dan bestuurs- en onderwijzend personeel naar een wervingsambt van onderwijzend personeel
  • de regels van het besluit TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling zijn ook van toepassing voor de pedagogische begeleidingsdiensten. Een wedertewerkstelling in ambten van het onderwijzend personeel is de regel als er intern geen oplossing is. 
  • bij toewijzing in een niet-organieke betrekking kan een professionaliseringstraject worden aangeboden door het schoolbestuur.  

Een reaffectatie of wedertewerkstelling geldt over de schooljaren heen. 

De bestendigheid geldt niet bij de toewijzing op eigen initiatief van een schoolbestuur aan een personeelslid van een ander schoolbestuur gedurende het eerste schooljaar. Wanneer het schooljaar nadien het schoolbestuur dezelfde toewijzing opnieuw doet aan hetzelfde personeelslid is er wel bestendigheid van reaffectatie of wedertewerkstelling. 

Werking reaffectatiecommissies 

Eerst behandelt de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (RCSG) de dossiers van de boventallige personeelsleden van de scholen uit de scholengemeenschap voor wie in de eigen school of een andere school binnen hetzelfde schoolbestuur geen reaffectatie of wedertewerkstelling mogelijk is. De RCSG kan binnen de scholengemeenschap reaffectaties of wedertewerkstellingen uitspreken. 

Personeelsleden die TBSOB zijn en geen toewijzing krijgen en personeelsleden die niet tot een scholengemeenschap behoren worden aan de Vlaamse reaffectatiecommissie gemeld. De Vlaamse reaffectatiecommissie haalt de nodige gegevens zelf op uit het elektronische personeelsdossier. Daarom is het noodzakelijk de TBSOB-gestelde personeelsleden en de vacatures voor 15 september door te sturen. Bij afstand van wachtgeld moet dit worden meegedeeld voor 1 september met een elektronische zending via het schoolsecretariaat. 

De Vlaamse reaffectatiecommissie reaffecteert en stelt weder tewerk rekening houdend met het niveau en het onderwijsnet van tewerkstelling. Alleen deze commissie kan niet-organieke toewijzingen uitspreken. Ze beslecht ook alle bezwaarschriften. 

Een betrekking is niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling wanneer het personeelslid in deze betrekking als TADD’er is aangesteld. De tijdelijke personeelsleden zijn pas vrij van reaffectatie na het beëindigen van de werkzaamheden van de eerste reaffectatiecommissie. 

Bezwaarschrift

Een schoolbestuur en/ of personeelslid kan een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van vijf werkdagen, tegen de reaffectatie/wedertewerkstelling mits omstandige motivering via een aangetekend schrijven. Bij het aanvaarden van het bezwaarschrift zoekt de RCSG of Vlaamse reaffectatiecommissie indien mogelijk een vervangende reaffectatie/ wedertewerkstelling. Opgelet: een bezwaarschrift schort een reaffectatie/ wedertewerkstelling niet op tenzij de voorzitter anders beslist. 

More Info

Meer info voor militanten: minder lestijden of uren in jouw school of scholengemeenschap? Lees hier wat jij kan doen!