Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

TABD - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Aan de slag! Van zodra je je bekwaamheidsbewijs in handen hebt, kan je solliciteren. Als beginnend personeelslid in onderwijs krijg je een contract in de vorm van een ‘tijdelijke aanstelling van bepaalde duur’ (TABD). Dit contract loopt maximaal van de eerste schooldag tot 30 juni.

Voorwaarden

Om als tijdelijk personeelslid te kunnen worden aangesteld in een school, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet onder meer:

 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een 'vereist', 'voldoend geacht' of 'ander' bekwaamheidsbewijs bezitten
 • Voldoen aan de taalvereisten
 • Van onberispelijk gedrag zijn 

Aanstelling

Je wordt als tijdelijk personeelslid aangesteld door je werkgever, het schoolbestuur dus. Je schoolbestuur moet rekening houden met een aantal regelgevingen, bijvoorbeeld over het TADD-voorrangsrecht en over de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling.

Overeenkomst of besluit

Je aanstelling wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst (Gesubsidieerd Vrij Onderwijs) of in een besluit (Gesubsidieerd Officieel Onderwijs). De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud en zowel jij als het schoolbestuur ondertekenen ze. Nadien ontvang je zelf een exemplaar. Het besluit is geen klassieke arbeidsovereenkomst die je zelf moet ondertekenen, maar het heeft wel dezelfde juridische waarde. Je hebt recht op een afschrift. Indien er geen schriftelijke vaststelling is, dan telt wat je ‘werkelijk’ uitoefent.

De overeenkomst of het besluit dat gegeven wordt bij jouw aanstelling of bij wijziging van je aanstelling bevat de volgende gegevens:

 • Naam en adres van het schoolbestuur
 • Naam en adres van de school waar de tewerkstelling is
 • De identiteit van het personeelslid
 • Het ambt en de omvang van de opdracht
 • Vacante of niet-vacante betrekking
 • Aanvullende verplichtingen en onverenigbaarheden

Einde tijdelijke aanstelling

Een tijdelijke aanstelling kan eindigen van rechtswege en zonder vooropzeg. Dit kan voor de hele opdracht of voor een deel van de opdracht zijn. Je moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden wat de rechtsgeldige reden is van het beëindigen van jouw contract of een deel ervan. Dit staat ook op de C4-onderwijs.

Het schoolbestuur kan een tijdelijk personeelslid ontslaan wegens 'tekortkoming aan plichten' (opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen) of wegens dringende redenen. Beiden moeten schriftelijk gemotiveerd zijn.

Ook kan een tijdelijk personeelslid zelf vrijwillig ontslag geven met een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen. In samenspraak met het schoolbestuur kan deze termijn verkort worden.

Documenten bij einde aanstelling

Als er een einde komt aan je aanstelling, is het zeer belangrijk dat je van je werkgever deze documenten krijgt:

 • Een dienstattest met daarop het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van aanstelling;
 • Een formulier C4-onderwijs. Dit formulier breng je als COV-lid binnen bij het ACV-dienstencentrum.

Hou deze documenten zeer goed bij!