Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Inkomen als tijdelijke in de zomervakantie

Als je het voorbije schooljaar als tijdelijk personeelslid gewerkt hebt, krijg je in juli en/of augustus geen salaris van AgODi, maar een ‘uitgestelde bezoldiging’. Was je slechts een deel van het schooljaar aan het werk, dan kan je daarbovenop recht hebben op inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsvergoedingen. We vatten de regels voor jou samen.

Uitgestelde bezoldiging
Het bedrag van de uitgestelde bezoldiging hangt af van de dagen en uren die je werkte tijdens het voorbije schooljaar:
- Als tijdelijk personeelslid krijg je een bezoldiging per dag: per gewerkte dag heb je recht op 1/360 van de jaarwedde voor de gepresteerde opdracht. Technisch gezien bestaat een schooljaar echter slechts uit 300 dagen, wat zou betekenen dat je als tijdelijke nooit recht hebt op een volledige jaarwedde. Via de uitgestelde bezoldiging wordt een herberekening gemaakt voor je opdracht op basis van 1/300 van de jaarwedde. Wat je al ontvangen hebt tijdens het schooljaar wordt in mindering gebracht.
- Wanneer je als tijdelijk personeelslid voor een volledig schooljaar aangesteld wordt, zal je niet per dag maar per maand worden betaald. Maandelijks krijg je 1/12 van de jaarwedde voor de uitgevoerde opdracht. De uitgestelde bezoldiging wordt dan berekend door wat je al ontvangen hebt in mindering te brengen van een berekening op basis van 1/10 van de jaarwedde. 
- Het verschil wordt eind juli betaald voor de maanden september tot december en eind augustus voor de maanden januari tot juni. De uitgestelde bezoldiging ontvang je automatisch, je hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen. 

Er is geen recht op een uitgestelde bezoldiging:
- voor tijdelijk aangestelde directeurs en administratief medewerkers, want zij kunnen een contract of aanstelling hebben tot eind augustus.
- voor personeelsleden die tijdens het voorbije schooljaar (volledig) vastbenoemd zijn.
- voor personeelsleden die geen organieke tewerkstelling in het onderwijs hadden tijdens het voorbije schooljaar.
- voor prestaties geleverd als bijbetrekking of overwerk.
- voor het deel van de opdracht waarvoor je een verlofstelsel hebt opgenomen.

Inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen
Als je geen volledig schooljaar met een volledige opdracht hebt gewerkt, ontvang je een onvolledige uitgestelde bezoldiging. Daarbovenop kan je ook nog recht hebben op een aantal dagen werkloosheidsvergoeding of inschakelingsuitkeringen in juli en/of augustus. Dien je aanvraag tijdig in. Wanneer je je moet laten inschrijven als werkzoekende is afhankelijk van de periode waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt.

Personeelsleden die geen recht hebben op een uitgestelde bezoldiging
Voor 1 juli moet je een aanvraag tot uitkering indienen bij je plaatselijke ACV-kantoor. Eind juli en eind augustus verstuur je de elektronische stempelkaart. Je kan ook op het einde van de maand de witte controlekaart C3C binnenbrengen. De eerste week van september moet je je dan bij de VDAB inschrijven als werkzoekende als je geen nieuwe tewerkstelling hebt. Dat kan ook elektronisch via www.vdab.be.

Personeelsleden die recht hebben op een volledige uitgestelde bezoldiging
Had je als tijdelijk personeelslid het volledige schooljaar een voltijdse onderwijsopdracht? Dan heb je recht op een volledige uitgestelde bezoldiging in juli en augustus en word je geacht 312 arbeidsdagen of 12 maanden ononderbroken te hebben gewerkt. Je moet je pas op 1 september aanmelden op het ACV-kantoor in je buurt als je op dat ogenblik geen nieuwe voltijdse tewerkstelling hebt. De eerste week van september moet je je dan ook bij de VDAB inschrijven als werkzoekende. Dat kan ook elektronisch via www.vdab.be.

Personeelsleden die recht hebben op een onvolledige uitgestelde bezoldiging
Wanneer je geen voltijdse opdracht presteerde of geen volledig schooljaar was aangesteld, moet je begin juli eveneens een aanvraag tot uitkering indienen bij je plaatselijke ACV-kantoor. Hier vind je de specialisten wetgeving werkloosheid. Je C4-onderwijs-documenten en dienststaten van het voorbije schooljaar neem je best mee. Het ACV maakt een berekening van het aantal dagen uitgestelde bezoldiging waarop je recht hebt. Op de uitprint van die berekening is duidelijk af te lezen vanaf wanneer je recht hebt op aanvullende inschakelingsvergoedingen of werkloosheidsuitkeringen. Je krijgt meer informatie over de elektronische stempelkaart of het invullen van de witte controlekaarten. Voor personeelsleden die pas vanaf januari aan de slag zijn gegaan is er in juli geen uitgestelde bezoldiging; zij krijgen pas in augustus de inschakelings- of werkloosheidsuitkering. In juli ontvang je in dit geval geen uitgestelde bezoldiging of uitkeringen. 

Personeelsleden met een deeltijdse aanstelling
Wanneer je als personeelslid met een onvrijwillig deeltijdse tewerkstelling in aanmerking komt voor inkomensgarantie-uitkering (IGU) vraag je aan het schoolsecretariaat een aangifte aanvang deeltijds werk (vroegere C 131A) uit te voeren. De aangifte van sociaal-risico loopt in principe tot 31 augustus. Maandelijks gebeurt ook de elektronische aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de IGU (vroegere C 131B). Op basis van deze zending berekent men of je al dan niet in aanmerking komt voor IGU en het te betalen bedrag.    

Personeelsleden in bevallingsverlof, verwijdering moederschapsbescherming of verwijdering beroepsziekte
Heb je tijdens het voorbije schooljaar verwijdering wegens moederschapsbescherming, beroepsziekte of bevallingsverlof genoten binnen de duur van je aanstelling, worden deze periodes meegeteld voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging. De periodes die buiten je aanstelling liggen, geven geen recht op uitgestelde bezoldiging. Deze periodes moeten tijdens de zomervakantie worden gemeld bij de werkloosheidsdiensten om zo een aanvraag tot werkloosheidsuitkering in te dienen. 

Tijdelijke personeelsleden met een verlofstelsel
Tijdelijke personeelsleden die tijdens het schooljaar deeltijds werkten met een verlofstelsel krijgen voor de niet-gepresteerde diensten geen uitgestelde bezoldiging. Je secretariaat kruist op het C4-onderwijsdocument aan “met onderbreking” en vult verder aan met de datum en de aard van de onderbreking. Het ACV onderzoekt of een bijkomende uitkering kan worden uitbetaald. 

Volledige informatie
Een correct ingevuld formulier C4-onderwijs is zeer belangrijk voor een vlotte afhandeling van je werkloosheidsdossier. Enkel indien de onderbrekingen werden vermeld, kunnen ze een aanvulling vanuit de werkloosheid opleveren. 
Belangrijke gegevens zijn het ondernemingsnummer en het geïndexeerde bruto maandloon a rato van de opdrachtbreuk. Ontbreken bepaalde gegevens heb je kans dat je opnieuw naar je school moet om de C4-onderwijs te laten aanvullen. Hierdoor loopt je dossier vertraging op en zal je langer moeten wachten op je uitkering.

Wanneer naar het ACV?
Heb je als tijdelijk personeelslid recht op een volledig uitgesteld loon, dan moet je pas begin september contact nemen met het ACV indien je op dat ogenblik geen of een onvolledige opdracht hebt. Tijdelijke personeelsleden met onvolledige opdrachten en/of verschillende tewerkstellingen, die slechts voor een gedeelte recht hebben op een uitgesteld loon, gaan voor het berekenen van hun inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen naar het ACV-kantoor in hun buurt. Contactgegevens vind je op de ACV-website. Hou er rekening mee dat de medewerkers niet alle dossiers op dezelfde dag kunnen behandelen. Om wachttijden te vermijden, raden wij je aan om je dossier in te dienen de tweede helft van juli of de tweede helft van augustus.
Denk er aan dat je je ook bij de VDAB moet inschrijven als
- je contract eindigt vóór 30 juni = inschrijven bij de VDAB binnen de acht kalenderdagen na je laatste werkdag
- je op 1 september niet (voltijds) werkt = inschrijven bij de VDAB binnen de acht kalenderdagen vanaf 1 september

Opgelet
Inschrijving als werkzoekende in juli en augustus
Als je minstens een dag gewerkt hebt in het gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs in de periode van 1 september tot 30 juni moet je als tijdelijk personeelslid niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt in juli en augustus en dus geen andere passende betrekking aanvaarden. Je geniet tijdens deze maanden van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB.