Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

VVP 55 plus

Vanaf 1 september 2017 worden het verlof voor verminderde prestaties om sociale en familiale redenen, het verlof voor verminderde prestaties voor twee kinderen jonger dan 14 jaar en het verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 50 jaar hervormd. De drie stelsels van verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen worden samengevoegd tot één stelsel, nl. het verlof voor verminderde prestaties (VVP). Er is een specifieke mogelijkheid om vanaf 55 jaar tot aan het pensioen het arbeidsregime te verminderen (VVP55+). Dit stelsel bestaat naast de gewone regeling voor VVP . Er wordt geen rekening gehouden met eerder opgenomen periodes van VVP!

Voorwaarden

Personeelsleden van 55 jaar of ouder kunnen genieten van de gewone VVP. Vanaf de leeftijd van 55 jaar heb je ook de mogelijkheid om onbeperkt je arbeidsprestaties te verminderen met de helft of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd. VVP55+ is een recht voor personeelsleden, zowel vastbenoemd als tijdelijk, in wervingsambt. Dit recht kan een tijdelijk personeelslid maar inroepen als hij 720 dagen dienst in het onderwijs heeft waarvan er minimum 360 dagen gepresteerd zijn bij het schoolbestuur of de scholengemeenschap. VVP55+ is een geconditioneerd recht voor directeuren. Als het schoolbestuur afwijkingen toestaat wordt VVP55+ een gunst.

Tijdens het VVP55+ kan je je arbeidsprestaties verminderen met de helft of met een vijfde van een voltijdse betrekking. Ook bij VVP55+ is een afwijking op het volume een gunst. Enkel voor personeelsleden die overlevingspensioen of overgangsuitkering cumuleren met een salaris is afwijking op het volume een recht.

Aanvraag

Je aanvraag voor VVP55+ doe je bij je schoolbestuur. Je vermeldt de aanvangsdatum en de omvang van het verlof. De principiële beslissing van je schoolbestuur krijg je binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. In geval van weigering moet het schoolbestuur schriftelijk motiveren en dit uiterlijk 7 kalenderdagen voor de aanvang van het verlof meedelen.

Aanvang en einde

De VVP55+ kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april en loopt door tot de vooravond van het pensioen. VVP55+ kan ook ingaan na zorgkrediet of na specifieke LBO op voorwaarde dat hetzelfde volume wordt aangehouden. Eén maal kan je op 1 september overstappen van vermindering met een vijfde naar vermindering met de helft, of omgekeerd. Eénmaal kan je het VVP55+ stopzetten vanaf 1 september als je de stopzetting meldt aan je schoolbestuur voor 1 mei.

Als het schoolbestuur een afwijking op begin- of einddatum toestaat is dat een gunst.

Duur

Bovenop de mogelijkheid om gedurende de loopbaan 24 maanden VVP met volledige onderbreking én 120 maanden vermindering voor de helft of voor 1/5 te nemen, kan je vanaf de leeftijd van 55 jaar halftijds of 4/5 werken. De VVP55+ loopt door tot aan het pensioen, zonder rekening te houden met eerder opgenomen periodes van VVP.

Cumulatie

Tijdens het verlof mag je geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen. Sommige politieke mandaten worden niet als een vervangende winstgevende activiteit beschouwd: gemeente- of provincieraadslid, lid van het bureau of van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad. Andere politieke mandaten worden wel als vervangende winstgevende activiteit beschouwd.

Je kan opnieuw in actieve dienst treden, met andere woorden: gedurende een korte periode toch een aanstelling in het onderwijs opnemen.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit. Je salaris wordt berekend in verhouding tot het volume dat je blijft werken.

Gevolgen voor pensioen

Tot op vandaag is er nog geen duidelijkheid over de aanneembaarheid voor het pensioen van de periodes van VVP55+ genomen vanaf 1 september 2017. In afwachting van een beslissing worden deze periodes van VVP55+ beschouwd als een afwezigheid voor verminderde prestaties en is het niet gepresteerde gedeelte van de opdracht niet aanneembaar voor de berekening van het pensioen.

Bijkomende bepalingen

VVP55+ kan je niet stopzetten voor bv. ziekteverlof. VVP kan je combineren met verlof tijdelijk andere opdracht, omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, staking en nascholing. VVP schort op tijdens bevallingsverlof, verlof voor adoptie of pleegvoogdij, onbezoldigd ouderschapsverlof, geboorteverlof, specifieke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand of voor palliatieve zorgen en zorgkrediet.

More Info

Meer info voor militanten over VVP 55 plus (inloggen).