Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Medische bijstand

Soms word je in je familie met ernstige ziekte geconfronteerd. Onderwijspersoneel heeft recht op loopbaanonderbreking wegens medische bijstand: volledig, voor de helft of voor 1/5.

Duur

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) duurt minimaal één maand, maximaal drie maanden per aangevraagde periode.

Je kan deze periodes, al dan niet aaneensluitend, opnemen tot een maximumperiode van 12 maanden per patiënt voor een volledige LBOMB of 24 maanden per patiënt voor een gedeeltelijke LBOMB.

De onderbrekingsperiodes moeten niet met volledige maanden worden genomen.

De maximumduur verdubbelt tot 24 maanden, respectievelijk 48 maanden per patiënt voor een alleenstaande met een zwaar ziek kind van hoogstens 16 jaar. Je bent alleenstaande als je uitsluitend en effectief samenwoont met een of meer van je kinderen. Je moet dit bewijzen met een attest van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt dat je aan de voorwaarde voldoet bij de aanvang van deze LBO.

Volledige LBOMB kan opgenomen worden per week of een veelvoud daarvan. Dit kan enkel als je schoolbestuur hier mee instemt. Alleen als het restant minder dan één maand bedraagt heb je het recht om dat saldo zonder akkoord van je schoolbestuur op te nemen.

Let op! Als een periode van LBOMB eindigt binnen een periode van zeven dagen voor de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of eindigt gedurende één van die vakanties EN er start een nieuwe periode van LBOMB gedurende diezelfde vakantie of binnen zeven dagen na diezelfde vakantie DAN wordt de vakantieperiode die niet in de LBOMB vervat zit omgezet naar een periode van afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP).

Voorwaarden

Tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden kunnen hun beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot de 2de graad* dat lijdt aan een zware ziekte. Een gezinslid is elke persoon die met jou samenwoont. Een familielid is een  bloed- of aanverwant. Met zware ziekte wordt elke ziekte of medische ingreep bedoeld waarbij een arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.

Volledige LBO voor medische bijstand kan in iedere aanstelling in het onderwijs. Uiteraard lever je geen prestaties meer.  Wie zijn loopbaan gedeeltelijk wil onderbreken heeft de keuze tussen halftijdse LBO en LBO voor 1/5. Bij halftijdse LBO moet je exact halftijds blijven presteren. Als je je loopbaan met 1/5 onderbreekt, moet je voltijds aangesteld zijn en 4/5 van een voltijdse betrekking blijven presteren.

* graad van verwantschap:

1ste graad

 Echtgeno(o)t(e), (schoon)ouders, (schoon)kinderen
 2de graad  Kleinkinderen, beider grootouders, (schoon)broer, (schoon)zus

Aanvraag

De LBO voor medische bijstand is in al zijn vormen een absoluut recht. Alleen de opname van volledige LBO voor MB in weken is een gunst. Je meldt het aan je schoolbestuur samen met de omvang, aanvangsdatum en de duur van de LBO voor medische bijstand.

Je aanvraag bij de RVA gebeurt met formulier C61-medische bijstand. Op dit document is een luik voorzien dat de behandelende arts aftekent op een datum vóór de start van de LBOMB. De RVA bezorgt je formulier C62 met goedkeuring.

Aanvang

De begindatum is de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur of vroeger mits onderling akkoord

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte loopbaanonderbreking. Je krijgt een onderbrekingsuitkering  van de RVA.

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met inkomsten uit een politiek mandaat of met een bijkomende activiteit als loontrekkende die je al minstens drie maand voor de loopbaanonderbreking uitoefende. Tijdens de loopbaanonderbreking mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden. Je mag je uitkering combineren met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden bij volledige loopbaanonderbreking, zelfs als je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit uitoefende
    EN
  • 24 (bij halftijdse LBO) of 60 (bij LBO - 1/5) maanden op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al 12 maanden uitoefende voor de start van je LBO.

Gevolgen voor pensioen

Sinds 1 januari 2012 zijn perioden van specifieke loopbaanonderbreking volledig gratis aanneembaar voor de opening van het recht op en de berekening van het pensioen.

Bijkomende bepalingen

De combinatie van periodes van volledige en gedeeltelijke LBO medische bijstand is mogelijk voor zover ze, omgerekend, de twaalf maanden volledige onderbreking per patiënt niet overschrijdt.

 Na het overlijden van het betrokken gezins- of familielid, kan je van het schoolbestuur de toelating krijgen om je ambt opnieuw op te nemen nog voor de aangevraagde periode van LBOMB verstreken is.

    More Info

    Meer info voor militanten over medische bijstand (inloggen).