Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Vergoedingen

Soms heb je als onderwijspersoneelslid bij je salaris recht op een extra vergoeding.
Hieronder vind je een opsomming van de verschillende mogelijke vergoedingen.

Internetvergoeding

Vanaf september 2021 ontvang je maandelijks een internetvergoeding. Via deze afspraak uit cao XII krijg je een kleine terugbetaling voor je kosten bij thuiswerk. Als je op regelmatige basis digitaal verbonden bent met je school om je opdracht degelijk uit te voeren heb je recht op een vergoeding voor je internetverbinding (inclusief je abonnement) van 20 euro per maand. Als je in meerdere scholen werkt ontvang je slechts één internetvergoeding. De omvang en de duur van je opdracht beïnvloeden het bedrag niet. 

Het bedrag van de forfaitaire internetvergoeding ga je terugvinden op je fiscale fiche onder de rubriek ‘eigen kosten van de werkgever’. De vergoeding wordt vrijgesteld van sociale en fiscale inhoudingen. Als je je werkelijke beroepskosten bewijst bij de aangifte van je inkomstenbelasting wordt deze forfaitaire vergoeding in mindering gebracht. 

Bestuursvergoeding

Als je als vastbenoemd personeelslid via een verlof wegens tijdelijk andere opdracht (TAO) een beter bezoldigde betrekking (met een hogere salarisschaal) uitoefent, ontvang je hiervoor een vergoeding. De bestuursvergoeding voor een betrekking van directeur is het verschil tussen de salarisschaal directeur en de salarisschaal vanuit de vastbenoemde betrekking.

Haard- en standplaatsvergoeding

De haard- of standplaatsvergoeding is een bijkomende jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald als je brutojaarsalaris onder de wettelijk vastgestelde grens van € 18 329,28 (niet-geïndexeerd) ligt.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie krijg je een ‘haardtoelage’ of een ‘standplaatstoelage’.

Je krijgt de haardtoelage als:

  • je gehuwd bent of samenwoont  (tenzij de haardtoelage al aan je partner is toegekend)
  • je alleen woont en voor één of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt.

Als je geen haardtoelage ontvangt, dus in andere gevallen dan hierboven, ontvang je een standplaatstoelage.

Via dit formulier kan je de haardtoelage aanvragen

De standplaatsvergoeding hoef je niet aan te vragen.

Niet-verworven salarisschaal

Heb je een bijkomend diploma of getuigschrift behaald, dan heb je mogelijk recht op een extra uitkering: dit is de niet-verworven salarisschaal.

Het niet- geïndexeerd jaarbedrag van de meest voorkomende niet-verworven salarisschalen is:

  • Getuigschrift van hogere opvoedkundige studiën € 324,71 - codebarema 031
  • Diploma van hogere opvoedkundige studiën € 433,00 - codebarema 032
  • Getuigschrift grondige kennis tweede taal Frans € 433,00 - codebarema 045
  • Diploma of getuigschrift buitengewoon onderwijs € 324,71 - codebarema 030
  • Diploma of bachelor zorgverbreding € 324,71 - codebarema 047

Er worden zeer strikte regels gehanteerd voor het toekennen van een niet-verworven salarisschaal, zowel op het gebied van het behaalde diploma of getuigschrift, maar ook op gebied van tewerkstelling. Een diploma of getuigschrift buitengewoon onderwijs geeft in principe enkel recht op een bijkomende vergoeding wanneer je effectief aan de slag bent in het buitengewoon onderwijs of als zorgcoördinator in het gewoon onderwijs. Sinds 01-09-2018 kan een personeelslid dat de overstap van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs maakt, onder bepaalde voorwaarden deze bijkomende vergoeding behouden. 

Gezinsvergoedingen

Geboortepremie wordt startbedrag

Sinds 01-01-2019 is geen sprake meer van een geboortepremie of kraamgeld. Voor kinderen geboren vanaf 01-01-2019, kan je een startbedrag aanvragen. Je kan dit ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket (als je al kinderen hebt) of bij een uitbetaler naar keuze (als je nog geen kinderen hebt). Wanneer je het startbedrag niet zelf aanvraagt, dan ontvang je het bedrag automatisch van je uitbetaler, nadat de geboorte van je kind is aangegeven bij je stad of gemeente.

Bij adoptie

Bij adoptie kan je het startbedrag aanvragen bij je uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Heb je geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvang je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

Kinderbijslag wordt groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft vanaf 01-01-2019 recht op een groeipakket. Dit pakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.
Werd je eerste kind na 01-01-2019 geboren, dan ontvang je hiervoor automatisch het groeipakket doordat je het startbedrag hebt aangevraagd. Heb je kinderen die al voor 01-01-2019 geboren zijn, dan heeft je kinderbijslagfonds je dossier automatisch doorgegeven aan de uitbetaler groeipakket.

In Vlaanderen zijn vijf uitbetalers actief. Als ouder kan je zelf je uitbetaler kiezen.
Meer info kan je vinden op https://www.groeipakket.be/nl/home

Bijkomende vergoedingen

Middagtoezicht

Het middagtoezicht kan niet opgelegd worden aan de onderwijspersoneelsleden omdat dit valt buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen. Wanneer men dat toezicht toch uitvoert, heeft men recht op ten minste het minimumuurloon voor bedienden. Sinds de laatste aanpassing bedraagt het minimaal gewaarborgd brutouurloon € 13,05(83). Het ministerie van Onderwijs en Vorming komt hiervoor niet tussenbeide.

Begrafenisvergoeding

Neem voor info hierover een kijkje op de pagina 'Wat te doen bij overlijden'