Salaris

©Shutterstock

Wanneer heb je recht op een salaris?

In het onderwijs heb je recht op een salaris als je voldoet aan de volgende aanstellingsvoorwaarden:

 • EU-burger zijn of hiervoor een vrijstelling hebben
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Gezondheidstoestand die de gezondheid van de leerlingen niet in gevaar brengt
 • Juiste bekwaamheidsbewijs bezitten
 • Voldoen aan de taalwetten
 • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister model II)
 • Voldaan hebben aan de dienstplichtwetten
 • In dienst zijn op grond van de reglementering inzake de personeelsformatie

Het salaris wordt door het Agentschap van Onderwijsdiensten (AgODi) rechtstreeks en maandelijks aan de betrokken personeelsleden uitbetaald. 

 

Hoe krijg je je salarisuitreksel (loonbriefje)?

Op de laatste werkdag van elke maand wordt je salaris betaald. Het salarisuittreksel dat aangeeft hoe je salaris berekend werd, staat sinds einde september 2017 op “Mijn onderwijs”. Aanmelden op Mijn Onderwijs (lees het stappenplan) kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld met je eID. Naast het meest recente salarisuittreksel, vind je hier ook een archief van je salarisuittreksels vanaf de betaling van het vakantiegeld in 2009. Op termijn zal “Mijn onderwijs” een archief zijn van je salarisuittreksels van de laatste tien jaar.

Wie het salarisuittreksel toch op papier wenst te ontvangen, kan dit aanvragen bij haar/zijn dossierbeheerder.

 

Wat staat er op mijn salarisuitreksel?

Het uittreksel vermeldt jouw persoonsgegevens (naam, adres, stamboeknummer) en de gegevens van de werkgever (instellingsnummer, werkstation). Vervolgens vind je de berekening van je bruto- en nettosalaris.

 

Hoe wordt mijn loon berekend?

Over bruto...

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen:

 • je geldelijke anciënniteit,
 • je opdrachtbreuk,
 • en je weddeschaal (code barema).

 

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het geïndexeerde brutojaarsalaris, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met de index. Het brutosalaris wordt echter niet zo op je bankrekening gestort. Het is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

 

Voor vastbenoemden gebeurt een inhouding "Verzekering Geneeskundige Zorgen" (7,5% VGZ) en een inhouding "Fonds voor Overlevingspensioenen" (3,55% FOP) .  

 Voor tijdelijken wordt "Rijks Sociale Zekerheid" (13,07% RSZ) ingehouden. Na de sociale inhoudingen bekom je het brutobelastbare salaris.

... en je nettosalaris

Op basis van het brutobelastbaarsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie (personen ten laste).  De Inhouding van de bedrijfsvoorheffing op je brutosalaris levert dan je nettosalaris op.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettosalaris een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

 

Niet onbelangrijk

In CAO 11 werden een aantal maatregelen genomen die een positieve invloed hebben op je salaris. Vanaf 01-09-2018 werden de jaarsalarissen met 0,3 % verhoogd. Op 01-01-2021 zal er nog een verhoging van 0,8 % komen waardoor op dat moment een verhoging van 1,1 % gerealiseerd is. Op die manier houden de onderwijssalarissen gelijke tred met de lonen in andere sectoren.
In diezelfde CAO werd ook vastgelegd dat er vanaf 01-01-2021 een bijkomende loontrap ingevoerd zal worden op 36 jaar geldelijke anciënniteit. Nu bereiken de meeste barema’s het maximum bij een geldelijke anciënniteit van 27 of 29 jaar. Vanaf 01-01-2021 zal er dus een extra trap zijn op 36 jaar geldelijke anciënniteit.

More Info

Meer info voor militanten

Op deze pagina "Publicaties voor militanten" lees je meer info over salaris (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.