Vergoedingen

©Shutterstock

Soms heb je als onderwijspersoneelslid bij je salaris recht op een extra vergoeding.

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende mogelijke vergoedingen.


 

Bestuursvergoeding

Als je als vastbenoemd personeelslid via een verlof wegens tijdelijk andere opdracht (TAO) een beter bezoldigde betrekking (met een hogere salarisschaal) uitoefent, ontvang je hiervoor een vergoeding. De bestuursvergoeding voor een betrekking van directeur is het verschil tussen de salarisschaal directeur en de salarisschaal vanuit de vastbenoemde betrekking.

 

Haard- en standplaatsvergoeding

De haard- of standplaatsvergoeding is een bijkomende jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald als je brutojaarsalaris onder de wettelijk vastgestelde grens van € 18 329,28 (niet-geïndexeerd) ligt.

 

Afhankelijk van je persoonlijke situatie krijg je een ‘haardtoelage’ of een ‘standplaatstoelage’.

 

Je krijgt de haardtoelage als:

 • je gehuwd bent of samenwoont  (tenzij de haardtoelage al aan je partner is toegekend)
 • je alleen woont en voor één of meerdere kinderen in je gezin kinderbijslag ontvangt.

 

Als je geen haardtoelage ontvangt, dus in andere gevallen dan hierboven, ontvang je een standplaatstoelage.

 

Via dit formulier kan je de haardtoelage aanvragen.

 

De standplaatsvergoeding hoef je niet  aan te vragen.

 

Niet-verworven salarisschaal

Heb je een bijkomend diploma of getuigschrift behaald, dan heb je mogelijk recht op een extra uitkering: dit is de niet-verworven salarisschaal.

Het niet- geïndexeerd jaarbedrag van de meest voorkomende niet-verworven salarisschalen is:

 • Getuigschrift van hogere opvoedkundige studiën € 322,14 - codebarema 031
 • Diploma van hogere opvoedkundige studiën € 429,57 - codebarema 032
 • Getuigschrift grondige kennis tweede taal Frans € 429,57 - codebarema 045
 • Diploma of getuigschrift buitengewoon onderwijs € 322,14 - codebarema 030
 • Diploma of bachelor zorgverbreding € 322,14 - codebarema 047

Er worden zeer strikte regels gehanteerd voor het toekennen van een niet-verworven salarisschaal, zowel op het gebied van het behaalde diploma of getuigschrift, maar ook op gebied van tewerkstelling. Een diploma of getuigschrift buitengewoon onderwijs geeft in principe enkel recht op een bijkomende vergoeding wanneer je effectief aan de slag bent in het buitengewoon onderwijs of als zorgcoördinator in het gewoon onderwijs. Sinds 01-09-2018 kan een personeelslid dat de overstap van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs maakt, onder bepaalde voorwaarden deze bijkomende vergoeding behouden. 

 

Vakantiegeld

Elk personeelslid dat het vorige kalenderjaar (= referentiejaar) in het onderwijs aan de slag was, ontvangt in de maand mei vakantiegeld. Het vakantiegeld is afhankelijk van de geleverde prestaties in het referentiejaar.

 

Tot 2020 was er een verschil in basisbedrag van het vakantiegeld tussen wie betaald werd als tijdelijk of vastbenoemd personeelslid door de uitwerking van het raamakkoord. Vanaf 2021 heeft het raamakkoord geen uitwerking meer en ontvangt iedereen opnieuw een vakantiegeld dat wordt berekend op basis van 92 % van het geïndexeerde brutosalaris van de maand maart.

 

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Ben je in juni of in de loop van het referentiejaar afgestudeerd? Dan heb je geen recht op volledig vakantiegeld.

 • Als je op 31 december van dat referentiejaar jonger bent dan 25 jaar,
 • én je bent binnen de 4 maanden na het behalen van je diploma gestart in het onderwijs

 

dan heb je recht op een aanvullend vakantiegeld.

 

Dit aanvullend vakantiegeld moet je aanvragen door het aanvraagformulier voor aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters in te dienen bij je werkstation.

Eindejaarstoelage

Je ontvangt een eindejaarstoelage in december als je tijdens de referentieperiode een opdracht binnen het onderwijs had en hiervoor een salaris van AgODi ontving. De referentieperiode is anders voor tijdelijke dan voor vastbenoemde personeelsleden.

 • Voor tijdelijke personeelsleden loopt de referentieperiode van 1 september tot en met 30 juni, het voorgaande schooljaar dus.
 • Voor vastbenoemde personeelsleden (of personeelsleden toegelaten tot de proeftijd) loopt de referentieperiode van 1 januari tot en met 30 september van het jaar waarin de eindejaarstoelage wordt toegekend.

 

Afhankelijk van je prestaties tijdens de referentieperiode krijg je meer of minder eindejaarstoelage. De eindejaarstoelage omvat een vast en een veranderlijk gedeelte.

 • Het vaste gedeelte wordt jaarlijks aangepast.
 • Het veranderlijke gedeelte is 2,5% van het jaarloon dat als basis dient om je brutomaandloon van oktober van het referentiejaar te berekenen.
Tot en met de eindejaarstoelage van 2020 ontving, wie uitsluitend betaald werd als vastbenoemd personeelslid, een extra bedrag bij zijn eindejaarstoelage. Dit was een compensatie voor wat je minder ontvangen had bij je vakantiegeld als gevolg van het raamakkoord. Vanaf 2021 heeft het raamakkoord geen invloed meer op je vakantiegeld en zal je dus ook geen aanvulling meer ontvangen bij je eindejaarstoelage.

Gezinsvergoedingen

 

Geboortepremie wordt startbedrag

Sinds 01-01-2019 is geen sprake meer van een geboortepremie of kraamgeld. Voor kinderen die geboren worden vanaf 01-01-2019, kan je een startbedrag aanvragen. Je kan dit ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket (als je al kinderen hebt) of bij een uitbetaler naar keuze (als je nog geen kinderen hebt). Wanneer het startbedrag niet zelf aanvraagt, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.

 

Bij adoptie

Bij adoptie kunt u het startbedrag aanvragen bij je uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Hebt u geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvangt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.

 

Kinderbijslag wordt groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft vanaf 01-01-2019 recht op een groeipakket. Dit pakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.
Werd je eerste kind na 01-01-2019 geboren, dan ontvang je hiervoor automatisch het groeipakket doordat je het startbedrag hebt aangevraagd. Heb je kinderen die al voor 01-01-2019 geboren zijn, dan heeft je kinderbijslagfonds je dossier automatisch doorgegeven aan de uitbetaler groeipakket.

In Vlaanderen zijn vijf uitbetalers actief. Als ouder kan je zelf kiezen wie je uitbetaler is.
Meer info kan je vinden op https://www.groeipakket.be/nl/home

 

Bijkomende vergoedingen

 

Middagtoezicht

 

Het middagtoezicht kan niet opgelegd worden aan de onderwijspersoneelsleden omdat dit valt buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen. Wanneer men dat toezicht toch uitvoert, heeft men recht op ten minste het minimumuurloon voor bedienden. Sinds de laatste aanpassing bedraagt het minimaal gewaarborgd brutouurloon € 9,68. Het ministerie van Onderwijs en Vorming komt hiervoor niet tussenbeide.

 

Begrafenisvergoeding

Neem voor info hierover een kijkje op de pagina 'Wat te doen bij overlijden'

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.