TADD

De “tijdelijke aanstelling van doorlopende duur“ (TADD) is bedoeld om tijdelijke personeelsleden die al geruime tijd in hetzelfde ambt binnen een scholengemeenschap werken, meer werkzekerheid te geven. TADD is enerzijds een voorrangsrecht en anderzijds een vorm van aanstelling. De aanstelling kan in vacante of niet-vacante lestijden of -uren zijn. Daarnaast is TADD een voorwaarde om vastbenoemd te kunnen worden. 

Vanuit CAO XI zijn er een wijzigingen gekomen aan de voorwaarden voor TADD.  Deze vereenvoudigde voorwaarden worden gekoppeld aan een verplichte aanvangsbegeleiding die moet beoordeeld worden.  Deze gewijzigde voorwaarden gaan in vanaf 1 september 2019.

Lees er hieronder meer over.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor TADD als je als tijdelijk personeelslid gedurende ten minste 2 schooljaren in eenzelfde ambt binnen de scholengemeenschap werkte en hierbij :

  • op 30 juni 580 dagen dienstanciënniteit hebt waarvan 400 dagen effectief gepresteerd.
  • beschikt over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
  • geen beoordeling met werkpunten
  • niet werd ontslagen

Het COV kan je helpen om te zien of je aan de voorwaarden voldoet.

Recht op TADD inroepen

De enige manier om jouw TADD-rechten op te eisen is met een aangetekend schrijven aan het schoolbestuur. Dit aangetekend schrijven moet vóór 15 juni verstuurd worden. Dit kan enkel op een andere manier indien dezelfde rechtszekerheid wordt gegarandeerd als een aangetekend schrijven en die onderhandeld werd in het lokaal comité.

Gebruik deze modelbrief.  

Ik ben TADD'er

Vanaf de eerstvolgende effectieve aanstelling op 1 september werk je dan in een TADD-contract. Dan ben je echt TADD’er. Het is van het allergrootste belang dat je goed weet of je in vacante of niet-vacante lestijden of -uren bent aangesteld. Dat kan je op je contract of aanstellingsbesluit zien. Als je in niet-vacante lestijden wordt aangesteld, kijk dan goed wie je vervangt!

Kan men jou geen volledige aanstelling geven vanaf 1 september in een TADD-contract, dan moet elke vacature die in de loop van het schooljaar ontstaat, aan jou aangeboden worden. Dit tot je aan een volledige aanstelling komt.

Je behoudt het recht op TADD, ook al kun je de dienst tijdelijk niet aanvatten wegens ziekte, een arbeidsongeval of moederschapsrust. Het schoolbestuur stelt je aan en kan jou onmiddellijk vervangen.

Je TADD-recht geldt in alle scholen van de scholengemeenschap in het ambt waarin je jouw TADD verwierf. 

Verlies van het recht op TADD

Je kunt het recht op TADD verliezen als:

  • Je gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten hebt gepresteerd in het ambt waarin je TADD’er bent in geen enkele school van de scholengemeenschap
  • Je bent ontslagen door jouw schoolbestuur. Dit kan na een tuchtprocedure, op dezelfde manier als bij vastbenoemde personeelsleden.  Of na twee opeenvolgende of drie evaluaties (in de loopbaan) met als eindconclusie ‘onvoldoende’.
  • Je niet correct hebt gekandideerd met een aangetekend schrijven vóór 15 juni.

 

Einde TADD aanstelling

Een TADD-aanstelling kan alleen maar van rechtswege beëindigd worden door het schoolbestuur. (Zie ook bij tijdelijke aanstelling van bepaalde duur ).  Je moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van wat de rechtsgeldige reden is van de beëindiging. Die reden kun je ook op je formulier C4 ond.(erwijs) zien.

Er kan ook een einde komen aan je TADD-aanstelling naar aanleiding van een tucht- of evaluatieprocedure. Voor een TADD’er is dit dezelfde procedure als voor vastbenoemde personeelsleden.

Ook kan je als TADD’er zelf je ontslag geven. Dit gebeurt met een opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen, net zoals bij een vastbenoemd personeelslid. Geef nooit zomaar je ontslag! 

Documenten bij einde TADD-aanstelling

Als er een einde komt aan jouw aanstelling of als jouw aanstelling wordt gewijzigd, is het zeer belangrijk dat je van de werkgever een aantal documenten ontvangt. Volgende documenten moet je zeker ontvangen:

Een dienstattest met daarop:

  • het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van  aanstelling;
  • Een Rl-4 indien je tijdens je tewerkstelling afwezig bent geweest wegens ziekte;
  • Een formulier C4-onderwijs. Op deze C4-onderwijs kan nooit staan “einde schooljaar”. 

Je gaat met dit formulier C4-onderwijs naar het ACV-dienstencentrum als je het volgende schooljaar niet onmiddellijk een TADD-contract kan krijgen.Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.