Tijdelijke aanstelling bepaalde duur (TABD)

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Aan de slag! Van zodra je je bekwaamheidsbewijs in handen hebt, kan je solliciteren. Als beginnend personeelslid in onderwijs krijg je een contract in de vorm van een ‘tijdelijke aanstelling van bepaalde duur’ (TABD). Dit contract loopt maximaal van de eerste schooldag tot 30 juni.

 

Voorwaarden

Om als tijdelijk personeelslid te kunnen worden aangesteld in een school, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet onder meer:

 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn
 • Een 'vereist', 'voldoend geacht' of 'ander' bekwaamheidsbewijs bezitten
 • Voldoen aan de taalvereisten
 • Van onberispelijk gedrag zijn 

 

Aanstelling

Je wordt als tijdelijk personeelslid aangesteld door je werkgever, het schoolbestuur dus. Je schoolbestuur moet rekening houden met een aantal regelgevingen, bijvoorbeeld over het TADD-voorrangsrecht en over de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling.

 

Overeenkomst of besluit

Je aanstelling wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst (Gesubsidieerd Vrij Onderwijs) of in een besluit (Gesubsidieerd Officieel Onderwijs). Deze overeenkomst of dit besluit wordt in minstens twee exemplaren opgemaakt. Jij krijgt 1 exemplaar.

 • Indien er geen schriftelijke vaststelling is, dan telt wat je ‘werkelijk’ uitoefent.

 

De overeenkomst of het besluit dat gegeven wordt bij jouw aanstelling of bij wijziging in aanstelling bevat volgende gegevens :

 • Naam en adres van het schoolbestuur
 • Naam en adres van de school waar de tewerkstelling is
 • De identiteit van het personeelslid
 • Het ambt en de omvang van de opdracht
 • Vacante of niet-vacante betrekking
 • Aanvullende verplichtingen en onverenigbaarheden

 

 

Einde tijdelijke aanstelling

 

Een tijdelijke aanstelling kan eindigen van rechtswege en zonder vooropzeg. Dit kan voor de hele opdracht of voor een deel van de opdracht zijn. Je moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden wat de rechtsgeldige reden is van het beëindigen van jouw contract of een deel ervan. Dit staat ook op de C4-onderwijs.

 

Het schoolbestuur kan een tijdelijk personeelslid ontslaan wegens 'tekortkoming aan plichten' (opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen) of wegens dringende redenen. Beiden moeten schriftelijk gemotiveerd zijn.

 

Ook kan een tijdelijk personeelslid zelf vrijwillig ontslag geven met een vooropzegperiode van 7 kalenderdagen. In samenspraak met het schoolbestuur kan deze termijn verkort worden.

 

 

Documenten bij einde aanstelling

Als er een einde komt aan je aanstelling of als je aanstelling wordt gewijzigd, is het zeer belangrijk dat je van je werkgever deze documenten krijgt:

 • Een dienstattest met daarop het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van aanstelling;
 • Een Rl-4 indien je tijdens je tewerkstelling afwezig bent geweest wegens ziekte;
 • Een formulier C4-onderwijs. Dit formulier breng je als COV-lid binnen bij het ACV-dienstencentrum.

 

Hou deze documenten zeer goed bij!

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.