Schoolongeval met evt aansprakelijkheid

Een schoolongeval. Wat met je aansprakelijkheid?

Een leerling valt tijdens de turnles of krijgt op de speelplaats een steen tegen het hoofd. Veel personeelsleden zijn bezorgd dat zij bij een schadegeval burgerlijk aansprakelijk zullen worden gesteld. 

 

Geen reden tot ongerustheid

De overgrote meerderheid van de schoolongevallen zijn louter toevallige gebeurtenissen waarvoor niemand aansprakelijk is en waarbij de gewone ongevallenverzekering tussenkomt. Slechts 1 % van de schoolongevallen leidt tot een aansprakelijkheid. Zelfs als een concreet schadegeval ertoe leidt dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betekent dit nog niet dat je de schade zelf zal moeten vergoeden. Daarvoor worden verzekeringspolissen afgesloten. De vraag naar burgerlijke aansprakelijkheid is dus vaak louter een kwestie van welke verzekering opdraait voor de kosten van het schadegeval.

 

Schoolverzekering

Elk schoolbestuur is verplicht minstens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid én rechtsbijstand af te sluiten. Zo ben je in het kader van de uitoefening van je opdracht verzekerd als je burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt of als je gevat wordt door een juridische procedure.

 

Polissen van scholen bevatten soms een (beperkte) lijst van zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet verzekert. Wat de zware fouten precies inhouden, moet dan in de polis duidelijk omschreven zijn. De schoolverzekeringspolis moet steeds vlot raadpleegbaar zijn voor de personeelsleden.

 

Bijkomend vangnet voor COV-leden

Ben je COV-lid, dan is er nog de extra waarborg van de mutuele kas Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid (en Ongevallen) of OHBV. Die kas dient als vangnet als de schoolverzekering geen of onvoldoende dekking zou bieden. Gebeurde er een schoolongeval waarvoor jij aansprakelijk kan gesteld worden, doe dan aangifte bij de mutuele kas OHBV met het formulier achter deze link. De aangifte moet zo spoedig mogelijk gebeuren en ten laatste binnen de vijftien dagen nadat tegen jou een eis tot schadevergoeding werd ingesteld. Je kunt de voorwaarden nalezen in de statuten OHBV. Als je een formulier indient, verklaar je je akkoord met deze statuten.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.