Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Adoptie en pleegvoogdij

©Shutterstock

Wat is het?


Onderwijspersoneelsleden hebben recht op een opvangverlof als zij een minderjarig kind in hun gezin opnemen met de bedoeling om het kind te adopteren of er de pleegvoogdij over uit te oefenen.
  • Bij pleegvoogdij neem je als voogd een kind onder je hoede of je neemt het financieel ten laste. Het kind blijft onder de ouderlijke macht. 
  • Bij adoptie wordt de natuurlijke afstamming tenietgedaan. Het kind komt onder de ouderlijke macht van de adoptieouders. Een intra-familiale adoptie is een adoptie van een kind dat tot in de 4de graad verwant is met de adoptant, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont.

Een personeelslid dat in het kader van een langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, met het oog op de zorg voor dit kind, heeft ook recht op opvangverlof.
Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.


Voorwaarden

Als vast benoemd of tijdelijk personeelslid heb je recht op het opvangverlof wanneer je een minderjarig kind jonger dan tien jaar wilt opnemen in je gezin met de bedoeling het te adopteren of om er de pleegvoogdij over uit te oefenen. Tijdelijke personeelsleden kunnen het verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij enkel opnemen tijdens de periode van hun aanstelling.

Periode

Je hebt recht op:

  • maximum zes ononderbroken weken als het kind nog geen drie jaar is bij de aanvang van het opvangverlof ,

 Of:

  • maximum vier ononderbroken weken als het kind drie jaar is of ouder.

 

Deze maximumduur wordt verdubbeld als het opgenomen kind mindervalide is en aan de voorwaarden voldoet om van een verhoogde kinderbijslag te genieten. Als je twee kinderen gelijktijdig adopteert, heb je maar recht op één periode. 

Het opvangverlof wordt ook verminderd met tien werkdagen als je al omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling hebt genomen.

 

Aanvang

Het verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij moet aanvangen binnen de vier maanden volgend op de datum waarop je kind effectief wordt opgenomen in je gezin. Het bewijs van dat tijdstip blijkt uit een getuigschrift van domiciliëring, uitgereikt door de gemeente waar je woont.

 Bij adoptie wordt soms geëist dat het kind persoonlijk wordt opgehaald in het buitenland. De afreisdatum kan dan als ingangsdatum van het adoptieverlof aangenomen worden, op voorwaarde dat de adoptie bij terugkeer een feit is.

 Als het gaat over intra-familiale adoptie, dan moet je het bewijs leveren dat het verzoekschrift tot adoptie is ingediend. Als deze procedure niet geleid heeft tot een effectieve adoptie, dan wordt ook hier de periode omgezet in AVP.

 

Voorbereidingsprogramma voor adoptie

Wanneer je het verplichte voorbereidingsprogramma in het kader van adoptie volgt, heb je recht om afwezig te zijn op school. Deze dienstvrijstelling geldt voor zolang het programma duurt. Achteraf staaf je je aanwezigheid met een bewijs van deelname bij het schoolbestuur.

 

Betaling

Je hebt gedurende dit verlof en de vrijstelling recht op salaris.

 Het opvangverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het komt in aanmerking voor het bepalen van ambts-, dienst-, geldelijke en sociale anciënniteit en komt volledig in aanmerking voor de vaststelling van het rustpensioen.

 

More Info

Meer info voor leden over adoptie en pleegvoogdij.

Meer info voor militanten over adoptie en pleegvoogdij.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.