Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Sociaal overleg over welzijn op het werk: Comité PB

Je leest hier meer over de organisatie van het welzijnsbeleid, de rol van van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Het sociaal overleg over welzijn op het werk vindt plaats in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB).  Je leest hier alles over:

 

Opdracht van het Comité PB

In ondernemingen met minstens 50 werknemers verloopt het sociaal overleg over het welzijn op het werk via het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB). In de publieke sector spreekt men van (basis)overlegcomités.

Vakbondsafvaardiging

In de ondernemingen zonder Comité PB, neemt de vakbondsafvaardiging de bevoegdheden van het Comité PB over. De werkingsregels van het comité PB zijn echter niet van toepassing. Het is dus een goed idee om met de werkgever een akkoord te sluiten over de wijze waarop de vakbondsafvaardiging de bevoegdheden van het Comité PB uitvoert.

De leden van de vakbondsafvaardiging genieten wel van dezelfde bescherming als de personeelsafgevaardigden in de Comités PB. Deze bescherming vangt aan op de datum van het begin van hun opdracht en eindigt op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld als lid van het Comité.

Rechtstreekse raadpleging werknemers

Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet de werkgever de werknemers rechtstreeks raadplegen. De procedure voorziet onder andere een register waarin de werknemers volledig anoniem hun voorstellen, opmerkingen of advies kunnen optekenen. 

 

Werking van het Comité PB

Vergaderingen 

Het Comité PB vergadert minstens 1 keer per maand, wanneer minstens één derde van de werknemersafvaardiging hierom vraagt, of op aanvraag van de ambtenaren van het Toezicht welzijn op het werk.

De vergaderingen van het Comité PB gelden als werkelijke arbeidstijd en zijn als zodanig bezoldigd. De voorzitter van het comité is de werkgever of een afgevaardigde aan wie hij zijn bevoegdheden overdraagt. Elk gewoon (effectief) lid van het Comité PB ontvangt minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk de uitnodiging van het secretariaat. 

Deelnemers
 • Deelnemers met beslissende stem:
  • de vertegenwoordigers van de werknemers
  • de vertegenwoordigers van de werkgever, met inbegrip van de voorzitter
 • Deelnemers met raadgevende stem:
  • de preventieadviseur, die de leiding heeft over de interne dienst PB. Hij/zij is ook secretaris van het Comité PB
  • indien die bestaat, de preventieadviseur arbeidsarts van de interne dienst PB
  • de andere preventieadviseurs van de interne dienst PB en de preventieadviseurs van de externe dienst PB (onder andere de arbeidsarts), telkens wanneer een punt op de agenda staat dat tot hun bevoegdheid hoort. Dit is vooral vereist bij de bespreking van het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en het medisch jaarverslag.

In Vlaanderen neemt de milieucoördinator deel aan de vergadering wanneer punten op de agenda staan die te maken hebben met zijn/haar opdracht.  Na akkoord van de werkgever kunnen ook deskundigen de werknemersvertegenwoordigers bijstaan op het Comité PB. De werknemersvertegenwoordigers kunnen zich op het Comité PB laten bijstaan door deskundigen van hun keuze. De werkgever moet hierover wel zijn akkoord geven.

Besluitvorming

De wet voorziet geen enkele regeling voor de wijze waarop men beslissingen moet nemen in het Comité PB. Wel moet men de manier waarop men akkoorden vaststelt opnemen in het huishoudelijk reglement.

Zijn er unaniem uitgebrachte adviezen over ernstige risico’s, dan moet de werkgever er zo snel mogelijk een conform gevolg aan geven. Voor uiteenlopende adviezen moet hij een passend gevolg geven. Aan alle andere adviezen geeft hij gevolg binnen de door het Comité gestelde termijn of, indien geen termijn is bepaald, uiterlijk binnen de 6 maanden. De werkgever die de adviezen niet volgt, deelt de redenen hiervan mee aan het Comité PB.

Agenda en communicatie

Zowel de werkgevers- als de werknemersafgevaardigden kunnen punten op de agenda plaatsen. Een agendapunt wordt 10 dagen vóór de vergadering bezorgd aan de voorzitter. Elk gewoon (effectief) lid van het Comité PB ontvangt minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk de uitnodiging van het secretariaat. 

Het personeel licht men minstens 8 dagen vóór de vergadering in over de datum en de agenda van de vergadering. Het wordt binnen de 8 dagen na de vergadering over de beslissingen van het Comité PB geïnformeerd.

Verder krijgt het personeel info over: de inhoud van het jaarlijks actieplan, van het jaarverslag van de interne dienst PB en van de gevolgen die worden gegeven aan de adviezen van het Comité PB. 

Huishoudelijke reglement

Artikel 68 van de Wet Welzijn verplicht elk Comité PB tot het opstellen van een huishoudelijk reglement. Deze verplichting is zeer belangrijk om de vergaderingen vlot en ordelijk te laten verlopen: hoe en wanneer plaats je een punt op de agenda, wie zit de vergadering voor, hoe worden beslissingen in het Comité PB genomen, ... 

Je kan hiervoor gebruik maken van ons model huishoudelijk reglement Comité PB (uit ACV-Vakbeweging nr. 836 van 10 januari 2016).

 

Bevoegdheden van het Comité PB

De taak van het Comité PB is het welzijn van de werknemers te bevorderen.  De belangrijkste bevoegdheden zijn:

 • Advies geven over het welzijnsbeleid, het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan, … 
 • Meewerken aan het opsporen van risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, situaties waar het werk niet aan de mens is aangepast, de oorzaken van deze problemen en naar de mogelijke oplossingen.
 • Voorafgaand advies uitbrengen over alle voorstellen, maatregelen en middelen die impact kunnen hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Het onthaal, informeren en de vorming van werknemers rond preventie en bescherming op het werk.
Werkdomeinen

Het begrip ‘welzijn op het werk’ omvat zeven werkdomeinen:

 1. de arbeidsveiligheid
 2. de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
 3. de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder ook geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  de ergonomie
 4. de arbeidshygiëne (gevaarlijke stoffen, … )
 5. de verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 6. de maatregelen die de onderneming neemt inzake milieu, wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6

De Vlaamse milieuwetgeving heeft de bevoegdheid op het vlak van milieu nog duidelijker omschreven. Comités PB van ondernemingen die in het Vlaamse Gewest gelegen zijn krijgen een volledig informatierecht en vooral ook het recht om advies te geven over het milieubeleid van de onderneming (Vlarem II, artikel 4.1.9.3.1.).

Ondernemingen zonder OR

In ondernemingen zonder ondernemingsraad (OR) heeft het Comité PB ruimere bevoegdheden

Indien er in deze ondernemingen ook geen vakbondsafvaardiging is of slechts een deel van het personeel vertegenwoordigt, dan krijgt het Comité PB ook nog een aantal bevoegdheden op sociaal vlak en inzake tewerkstelling.

Kalender

De welzijnsreglementering voorziet allerlei opdrachten voor het Comité PB. Sommige opdrachten komen op regelmatige basis terug, andere wanneer een bepaald voorval zich voordoet.

Een goede planning van alle werkzaamheden van het Comité PB zorgt voor een spreiding van de werklast en voorkomt dat bepaalde opdrachten in de verdrukking komen.

Je kan je baseren op dit voorstel van jaarkalender. De wetgeving legt voor sommige opdrachten vast in welke maand ze aan bod moeten komen. Je kan deze kalender invullen naargelang de specifieke omstandigheden in je onderneming.

 

More Info

Lees verder: 

Of neem een kijkje in in ons overzicht van brochures over welzijn en veiligheid op het werk.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.