Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Visie COnneCt

Meer informatie over de visie van COnneCt kan je hier lezen.

Begeleiding in functioneren

Onderwijspersoneel moet over heel wat kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om een onderwijsopdracht optimaal uit te voeren. Ze moeten de beste vorming geven en dat in een samenleving die voortdurend in evolutie is. 

COC neemt het initiatief om, gebaseerd op haar visie (Krachtlijnen, COC-congres 2018), onderwijspersoneelsleden de kans te geven op extra advies en begeleiding als ze hun functioneren in vraag stellen of gesteld weten.

Verbinding als basis

Mensen die werken in onderwijs zijn gedreven mensen. Leraren, leerlingenbegeleiders opvoeders, administratief personeel, CLB-medewerkers, directeurs, docenten, onderzoekers en andere personeelsleden  zetten ze zich dagelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks, in voor sterk onderwijs. 

Hun inzet steunt op het feit dat ze belang hechten aan de vorming van huidige en volgende generaties. Vanuit verschillende rollen en posities en steunend op uiteenlopende vormen van expertise dragen zij allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid: onderwijs zo inrichten opdat een huidige en volgende generatie zichzelf kan vormen en haar eigen toekomst richting kan geven. Hun engagement ligt in de verbintenis die ze aangaan om deze verantwoordelijkheid steeds opnieuw en samen te willen opnemen. 

Professioneel functioneren in onderwijs steunt daarom op verbinding: verbinding met onderwijs en verbinding tussen mensen. 
Enerzijds steunt onderwijs op de verbinding van personeelsleden met hun opdracht. Ze zijn bevlogen, gepassioneerd en trots omdat ze, elk vanuit hun opdracht, ervaring en deskundigheid, een betekenisvolle rol willen opnemen in de realisatie van toekomstgericht, vormend onderwijs. Anderzijds wordt onderwijs samen gemaakt. Daarom is ook verbinding tussen mensen die vanuit verschillende posities en rollen betrokken zijn op onderwijs, van belang. Want samen-werken lukt beter waar leraren, opvoeders, directeurs, ouders, onderhoudspersoneel, paramedici, … elkaars perspectieven, gevoeligheden en bekommernissen beluisteren, erkennen en waarderen. 

Verbinding onder druk

Tegenover de inzet en de bereidheid van velen om samen de schouders te zetten onder de realisatie van toekomstgericht en vormend onderwijs, staat de vaststelling dat de verbinding met en in onderwijs  bij het onderwijspersoneel, zowel bij de starters als bij de ervaren personeelsleden, steeds sterker onder druk staat. Sommigen knippen zelfs alle bindingen door en verlaten het onderwijs. De uitstroom uit onderwijs neemt zorgwekkende proporties aan. Daar komt nog bij dat ook aan de zijde van de instroom steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding die voorbereidt op een onderwijsberoep. En diegenen die wel de opleiding aangaan, beslissen te dikwijls om de stap naar het beroep alsnog niet te zetten.

De redenen hiervoor zijn uiteraard divers. 
In elk geval zijn de omstandigheden waarin onderwijspersoneel werkt, grondig gewijzigd. Werken in onderwijs wordt steeds complexer en zwaarder. Zo worden personeelsleden telkens weer overspoeld door eisen die de samenleving aan onderwijs oplegt, eisen die de overheid bovendien steeds vaker doorspeelt aan de onderwijspraktijk in de vorm van afdwingbare resultaten. En gezien die eisen ook voortdurend wijzigen, bevinden scholen zich vandaag in een soort permanente veranderingsmodus. 
Nochtans ziet onderwijspersoneel niet in elke verandering ook een verbetering die de vorming van leerlingen, studenten en cursisten ten goede komt. Wanneer onderwijsteams in die context niet kunnen werken binnen  een verbindend klimaat en met voldoende ondersteuning en professionele autonomie, lopen de spanningen vaak op en haken personeelsleden op één of andere manier af. Er komt steeds meer druk op de noodzakelijke arbeidsomstandigheden voor vormend onderwijs.

Nieuwe dienstverlening: COnneCt

COC blijft met haar dienstverlening verder inzetten op het informeren, adviseren en bijstaan van personeelsleden binnen het kader van de geldende (personeels-)regelgeving. 

Maar, in antwoord op een reële nood in het werkveld, en voortbouwend op de krachtlijnen die het COC congres in 2018 heeft uitgezet, gaan we nog een stap verder. Dat doen we met de opstart van COnneCt. Werkbaar werk in onderwijs is immers niet alleen een kwestie van goede arbeidsvoorwaarden en het (doen) respecteren en (doen) naleven van personeelsregelgeving. Het steunt evenzeer op verbindende arbeidsomstandigheden. Goede relaties met collega’s, een verbindende overlegcultuur, zinvolle en inspirerende vergaderpraktijken, gedragen afspraken… zijn noodzakelijke arbeidsomstandigheden om samen school te kunnen maken.  Personeelsleden in onderwijs willen daar mee vorm aan geven. Dat is het vertrekpunt voor COnneCt. 

COnneCt begeleidt en versterkt onderwijspersoneel om voor zichzelf en samen met andere actoren in onderwijs te bouwen aan die verbindende arbeidsomstandigheden. Willen we het professioneel functioneren van personeelsleden koesteren en versterken en het dreigend tekort aan bevlogen personeelsleden werkelijk aanpakken, dan moeten we de binding met onderwijs en de binding tussen mensen die samen onderwijs maken, erkennen en onderhouden, versterken en waar nodig herstellen.

COnneCt doet aan dienstbetoon met haar begeleiders-in-functioneren. Zij luisteren naar en begeleiden die onderwijspersoneelsleden die een beroep op hen doen om opnieuw of meer aansluiting te vinden bij hun onderwijsopdracht of bij het schoolteam. De begeleiders in functioneren zullen hun kennis en expertise eveneens ter beschikking stellen van de collega’s van COC via een gericht vormingsaanbod. Zo kunnen vakbondsafgevaardigden, de medewerkers van de provinciale secretariaten e.a. via hun specifieke taken mee gestalte geven aan een verbindend (preventief) beleid met betrekking tot het professioneel functioneren van een onderwijspersoneelslid. 

Waarvoor kan je bij COnneCt terecht?

Het aanbod van COnneCt is uniek. We treden niet in de plaats van schoolbesturen, pedagogische begeleidingsdiensten, leidinggevenden, aanvangsbegeleiders, vertrouwenspersonen, consultants,  of loopbaancoaches. Wel willen we, waar mogelijk in samenwerking en afstemming met deze partners, het professioneel functioneren van personeelsleden en hun binding met onderwijs erkennen, onderhouden, versterken en zo nodig herstellen. Zo versterken we het professioneel functioneren én pakken we samen het personeelstekort in onderwijs aan. Laat ons samen bouwen aan toekomstgericht, vormend en werkbaar onderwijs!

COnneCt werkt stimulerend. COnneCt is er voor personeelsleden die vanuit hun gedrevenheid en op een werkbare wijze iets in beweging willen brengen in hun school, instelling of centrum. Zij zijn zeer bevlogen, maar weten niet altijd waarmee eerst te beginnen of slagen er niet in om collega’s mee in beweging te krijgen. Voor deze personeelsleden gaat COnneCt preventief aan de slag. We grijpen dit soort vragen aan als een positieve kans om het eigen functioneren en de omstandigheden waarin dat gebeurt, te bevragen en bij te sturen. Op die manier kunnen we voorkomen dat ‘kleine’ ongenoegens of tegenslagen op termijn uitgroeien tot teleurstelling, weerstand of conflicten die het functioneren of de schoolse werking helemaal scheef trekken.

COnneCt werkt oplossend. COnneCt begeleidt personeelsleden die botsen op de grenzen van het werkbaar werk en voor wie het functioneren om één of andere reden moeilijk verloopt. Zij ervaren, eventueel naar aanleiding van een evaluatie, dat ze hun opdracht niet meer naar behoren (kunnen) opnemen, maar willen de draad terug oppakken. Opnieuw aansluiting vinden bij de school en/of collega’s is dan niet altijd evident. Voor deze personeelsleden gaat COnneCt curatief aan de slag, gericht op het herstel van het professioneel functioneren. We zoeken samen naar aanknopingspunten die nieuwe perspectieven openen en reiken instrumenten aan die de werkomstandigheden positief kunnen beïnvloeden. 

COnneCt wil uitstroom voorkomen. COnneCt is er ook voor personeelsleden die overwegen om het werk in onderwijs definitief achter zich te laten. Samen met hen zoeken we naar mogelijkheden om gebroken verbindingen te herstellen. Wanneer personeelsleden echter aangeven zich niet langer te kunnen engageren voor een opdracht in onderwijs, kan doorverwijzing naar loopbaanbegeleiding een piste zijn. 

Hoe gaat COnneCt te werk?

COnneCt hanteert de discretieplicht. Vertrouwelijkheid is de basis voor de begeleiding die we aanbieden. Daarom houden we ons aan de discretieplicht. Personeelsleden die een beroep doen op onze begeleiding, zijn eigenaar van het verhaal dat ze brengen. Wij delen deze informatie niet, tenzij in samenspraak en met toelating van het personeelslid in kwestie en in functie van de doelstelling die we willen bereiken.

COnneCt werkt contextueel. (H)erkenning van de persoonlijke en professionele context van personeelsleden is het vertrekpunt van elk begeleidingstraject. Onze begeleiders brengen de denkwereld, de gevoeligheden en het relationeel netwerk waarbinnen het personeelslid functioneert, in kaart. Van hieruit kunnen we het functioneren van personeelsleden beter verstaan, dit samen met hen kritisch bevragen en nieuwe perspectieven en mogelijkheden verkennen. 

COnneCt is meerzijdig partijdig. Vanuit een meerzijdig partijdige houding hebben we aandacht voor de moeilijkheden of vragen waar personeelsleden mee worstelen en erkennen we de persoonlijke inzet die achter het functioneren van onderwijspersoneel schuilgaat. We starten vanuit de erkenning van die persoonlijke en professionele context. Maar, we nodigen hen steeds uit om het eigen perspectief ook tussen haakjes te zetten en zich open te stellen voor het perspectief, de achtergrond of de denkwereld van andere onderwijsactoren: collega’s, de directeur, leerlingen en hun ouders… We stellen ons dus ten dienste van personeelsleden in onderwijs en nemen daarbij het perspectief van andere onderwijsactoren mee. 

COnneCt werkt aan verbinding. Waar het ons immers om gaat, is dat personeelsleden in onderwijs, samen met andere actoren, de handen in elkaar kunnen slaan om samen hun engagement te kunnen blijven opnemen. Vanuit vertrouwen en wederzijds begrip werken we aan verbinding tussen diverse actoren die betrokken zijn op onderwijs. Daarnaast nemen we tijd om persoonlijke vragen en zorgen om te buigen tot een gedeelde zorg: ‘Hoe kunnen we het werk in onze school, instelling of centrum zo organiseren dat we samen kunnen instaan voor goed onderwijs? En wat heb ik nodig om daar een betekenisvolle rol in te kunnen spelen? 

COnneCt versterkt onderwijspersoneel. We spreken de taal van onderwijs en hebben expertise in samen school maken. Op basis hiervan en vanuit hun concrete situatie maken we personeelsleden sterk in het lezen van hun concrete situatie en in het (samen) (her)schrijven van verbindende arbeidsomstandigheden in hun school, instelling of centrum. 

COnneCt werkt tijdelijk, maar duurzaam. De begeleiding die we aanbieden is altijd tijdelijk van aard maar stimuleert personeelsleden om de regie in eigen handen te nemen. We reiken daartoe inzichten en handvatten aan die hen ook in toekomstige situaties houvast en perspectief kunnen bieden. 

COnneCt beoogt maximale impact. Vanuit onze ervaring met individuele begeleidingsverhalen groeien algemene inzichten rond het organiseren van verbindend werk in onderwijs. COnneCt deelt die inzichten binnen de professionele werking van COC en via ons vormingsaanbod voor personeelsafgevaardigden. Zo versterken we de impact van onze dienstverlening. 
Daarnaast stofferen we de beleidsbeïnvloeding vanuit COC. 


Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoe kan je COnneCt bereiken?

Via mail: connect@acv-csc.be

Via telefoon:

  • Gert: 02 244 36 78
  • Ann: 02 244 36 79