Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Internationale acties

Voor internationale syndicale acties sluit het ACV aan bij de strategieën en campagnes van het Internationaal Vakverbond (IVV), de wereldvakbond.

Voor internationale syndicale acties sluit het ACV zich aan bij de prioriteiten van het Internationaal Vakverbond (IVV of ITUC). Het ACV ondersteunt ten volle de campagnes, strategieën en acties van de wereldvakbond. 

De belangrijkste campagnes van het IVV zijn:

Count Us In!

De Count Us In! campagne strijdt voor degelijke tewerkstelling voor vrouwen. Dat is de meest effectieve en duurzame manier om groei en productiviteit te stimuleren. Een versterking van de economische sociale rechten voor vrouwen zorgt tegelijk voor representatieve vakbonden.

Er blijft veel werk aan de winkel:  jonge vrouwen zijn vaak werkloos, de loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt nog steeds gemiddeld 20 %,  vrouwen blijven in laaggekwalificeerde en ondergewaardeerde jobs steken en zijn oververtegenwoordigd in de informele economie. Evenzeer problematisch is dat gendergerelateerd geweld vrouwen er soms van weerhoudt om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.

Opmerkelijk is dat het aantal vrouwelijke vakbondsleden op 40 % ligt, maar dat slechts 15 % procent van de vrouwen een topfunctie bekleedt in hun organisatie.

Countries at Risk

De ‘Countries at Risk’-strategie van het IVV is gericht op mensen- en vakbondsrechten. Het programma werkt met een zogenaamde 'Watch List' of observatielijst van landen waar de democratie en fundamentele mensenrechten onder druk staan. Hiermee signaleert het IVV dat vakbondsleden in deze landen moeten werken binnen een context van conflict en onderdrukking. 

Huishoudpersoneel:12+12-campagne

De 12+12-campagne zet zich in voor de meer dan 100 miljoen mensen die werken als huisarbeider. In de meeste landen zijn arbeidswetgeving en sociale bescherming niet van toepassing op het huishoudpersoneel. Het gevolg is dat hun werk ondergewaardeerd en onderbetaald blijft, en dat ze vaak in penibele situaties moeten werken.

Eén belangrijke verwezenlijking van het IVV is dat is dat in juni 2011 Conventie 189 en Aanbeveling 201 betreffende huishoudpersoneel aangenomen is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).  Hiermee wordt het recht van het huishoudpersoneel om een vakbond op te richten of er zich bij aan te sluiten erkend. De conventie garandeert dat deze arbeidskrachten behandeld worden zoals andere werknemers en dit op basis van de arbeidswetgeving.  

Global Coherence

We leven in een wereld met ongeziene en onderling verbonden uitdagingen. Het Global Coherence-programma richt zich op problemen die samen en tegelijk aangepakt moeten worden, te denken aan de groeiende ongelijkheid, het historisch laag aandeel van loon in het nationaal inkomen of de toename van het onwerkbare werksituaties.

Het ACV werkt binnen de schoot van het IVV mee aan campagnes voor eerlijke lonen en sociale bescherming.  Leidraad hierbij zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties die samen de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vormen.

Global Governance of Migration

Arbeidsmigratie voedt de economie wereldwijd. Vandaag zijn er naar schatting 232 miljoen migranten in de wereld. Minstens de helft daarvan is economisch actief. Het programma 

Wat ontbreekt is een Global Governance of Migration of een internationaal kader en globaal beleid om deze stromen in goede banen te leiden. Vakbonden hebben meer dan ooit een rol te spelen bij het ijveren voor een wettelijk kader dat de rechten van reguliere migranten, vluchtelingen en asielzoekers vrijwaart.  Een ander strijdpunt is het recht op werk zonder discriminatie.

Organising

Van de 2,9 miljard werknemers wereldwijd werkt slechts 60 % in de formele economie.  De overige 40 % moet het stellen zonder arbeidsregels, minimumloon of sociale zekerheid en werkt vaak onder erbarmelijke omstandigheden.

Met het programma Organising richt de wereldwijde vakbeweging zich zowel op de formele als informele sector.  Ook erkent men dat vakbonden zich op alle niveaus en op innovatieve manieren moeten organiseren.

Met de inzet van haar lidorganisaties zoals het ACV, wil het IVV alle werknemers ter wereld in de eerste plaatst aanzetten om zich aan te sluiten bij een vakbond.  Het is immers de beste garantie om meer waardig werk en sociale rechtvaardigheid te verkrijgen.