Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

402.07 - Federale overheid

SOL – De Wijngaard en de belangengroep bedienaren van de erediensten van ACV Openbare Diensten Sol Omnibus Luceat (SOL)

In  1974 wordt in de geest van het Concilie in de Priesterraad van Doornik een ‘studiegroep’ opgericht om zicht te krijgen op de financiële situatie van de parochiepriesters. Zo ontstaat een commissie die ‘G.A.R.T’ (Groupe d’Action pour la Restructuration des Traitements) genoemd wordt. Mgr. Himmer, toenmalig Bisschop van Doornik, moedigt deze priesters aan zich in te zetten om de nadelen van het systeem van de priesterwedde weg te werken: vlakke loopbaan, geen anciënniteitsverhogingen, noch automatische indexatie…  

In 1978 worden priesters uit alle Belgische bisdommen bij de actie betrokken en ontstaat de beweging ‘SOL.’ (Sol Omnibus Luceat = dat de zon voor eenieder mag schijnen, tevens een verwijzing naar Solidariteit)

Vanuit SOL wordt al snel ingezien dat aansluiting bij de CCOD, later ACV Openbare Diensten aangewezen is. Dit gebeurt niet van uit een corporatistische reflex maar wel vanuit solidariteit met alle werknemers in hun verlangen naar meer welzijn. Tevens is dit ook een middel om langs deze weg meer inspraak te krijgen. Deze steun vanuit het ACV is des te meer nodig zijn nu in het pastoraal werk steeds meer leken en gehuwde diakens in het statuut van parochieassistent of op plaatsen van onderpastoor worden ingeschakeld.  Dikwijls zijn zij medekostwinner in een gezin.  De lage basiswedde, het niet kunnen rekenen op een woonst(vergoeding) en blijvende discrepanties tussen het statuut ‘sui generis’ en sommige arbeidsrechtelijke verworvenheden van wie werkt onder een contract van onbepaalde duur, vragen een bijzondere syndicale alertheid en inzet.

Sinds 2011 zijn de Bedienaars van de erediensten en de lekenconsulenten officieel vertegenwoordigd binnen de ‘Groep Justitie’ van het ACV Openbare Diensten.

De Wijngaard

In het bisdom Antwerpen was tussen 2000 en 2012 de vereniging voor pastoraal werkenden ‘De Wijngaard’ actief. De Wijngaard werd eertijds opgericht door de Pol Stappaerts, priester van het bisdom Antwerpen en verantwoordelijke in de opleiding voor pastorale werkers en werksters (PWW) van het bisdom. Het opzet was opgeleide pastores  - ook eens ze in het werkveld actief waren - te verenigen om hun belangen te behartigen. Gezien het gesol door de politieke overheid met het statuut van de parochieassistenten (in het begin van de jaren 2000) was dit allerminst een overbodige luxe. De werking van De Wijngaard richtte zich daarom vooral ook op een verbetering van dat statuut van de parochieassistent.

Mede dankzij De Wijngaard werden een aantal successen geboekt, zoals de opname van de ‘parochieassistent’ in de nomenclatuur van de bedienaars van de katholieke eredienst, waardoor het door minister van justitie Onkelinx ingestelde uitdovend karakter opgeheven werd.  In 2008 werd ook de wettelijke mogelijkheid voorzien dat niet alleen pastoors (voor hen was tot dan toe een informele regeling afgesproken), maar ook alle andere bedienaren van de eredienst meervoudig benoemd (cumul) konden worden, waarbij men maximaal anderhalf keer het basissalaris kan ontvangen. Bovendien moet de cumul niet noodzakelijk binnen de bestaande categorie gebeuren.

In de loop van de jaren kwam De Wijngaard in contact met SOL, dat zich deels op hetzelfde terrein van belangenbehartiging beweegt.   Omdat het omwille van het beperkt aantal parochieassistenten in het ene bisdom Antwerpen moeilijk is om een werking op dit niveau te handhaven, werd in 2013 beslist de werking van beide verenigingen samen te voegen.  Vanaf dan zet de fusievereniging SOL-De Wijngaard  zich dus in voor de belangenbehartiging van alle bedienaren van de erediensten, zowel priesters, diakens en parochieassistenten, als gevangenisaalmoezeniers.  Hoe u lid kunt worden van onze vereniging vindt u hier:

Contactgegevens

Lid worden?

SOL-De Wijngaard is een autonome belangenvereniging voor bedienaren van de erediensten in België. Je wordt lid door een mailtje te sturen naar infosoldewijngaard@gmail.com. Per mail ontvang je dan de digitale nieuwsbrief van SOL – De Wijngaard. Als je ons ook financieel wilt steunen, kan je een jaarlijkse bijdrage van 7 euro storten op rekeningnr. BE27 7805 9037 7173 van Sol Omnibus Luceat Nationaal.

SOL-De Wijngaard is geassocieerd met ACV Openbare Diensten sinds 2011. De meeste leden van onze vereniging zijn daarom ook lid van ACV Openbare Diensten, waarmee ze alle voordelen van het vakbondslidmaatschap genieten:

  • Persoonlijk advies over werk en inkomen (loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, …)
  • Juridisch advies en indien nodig rechtsbijstand bij een arbeidsconflict
  • Opmaak en opvolging werkloosheidsdossier; uitbetaling werkloosheidsvergoeding
  • Loopbaanadvies
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Tot 145 euro vermindering op je bijdrage door de syndicale premie
  • Extra kortingen en premies bij sommige centrales
  • Door sterke cao's af te sluiten en op bedrijfs-, sectoraal en nationaal niveau te onderhandelen, werken we ook mee aan een rechtvaardige en solidaire samenleving
  • Bijstand bij problemen met pensioen

Je kan ook lid worden via het ACV. Opgelet: indien je lid wordt via het ACV, stuur dan toch nog een mailtje naar infosoldewijngaard@gmail.com, dan ben je ook lid van onze vereniging SOL-De Wijngaard en ontvangt je onze nieuwsberichten.