Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

402.07 - Federale overheid

SOL - De Wijngaard en ACV Openbare Diensten, groep bedienaren van de erediensten

Naar een modernisering van de wetgeving m.b.t. de erediensten

Zoals uit de bespreking van de basiswetgeving blijkt, is de het wettelijk kader een typische Belgische koterij met stukjes wet die zelfs uit de Napoleontische tijd dateren.

De wet van 2 augustus 1974 is ondertussen meer dan 45 jaar oud. Sindsdien is de Islam wettelijk erkend als eredienst en werd er een apart wettelijk kader voor de Consulenten (‘afgevaardigden’) van de Centrale Vrijzinnige Raad ingevoerd (Wet van 22 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen) ingevoerd.

Door de geleidelijke totstandkoming van de wetgeving, bevat ze een aantal verouderde elementen, tegenstrijdigheden en discriminaties, die de roep om een volledige herziening van de wetgeving deden aanzwengelen.  De plaats van religies en levensbeschouwingen in de samenleving anno 2020 ziet er ook gevoelig anders uit dan een halve eeuw of langer geleden.
De regering zette daarom twee keer een expertencommissie aan het werk die een overzicht moest maken van de wetgeving, de anomalieën in kaart moest brengen en voorstellen doen ter verbetering/actualisatie.

Een Commissie van Wijzen maakte in 2005 en 2006 een eerste rapport op, waarin vooral de wetgeving in kaart werd gebracht en voorstellen ter verbetering geformuleerd. Een samenvatting van dit rapport vindt u hier.  Aan een aantal van de verzuchtingen van de Commissie is ondertussen tegemoet gekomen, bijvoorbeeld de opname van de PA in de nomenclatuur of de formalisering van de cumulregeling voor pastoors.  Andere verzuchtingen bleven dode letter : de gelijkschakeling van de weddes van bedienaren van de eredienst met die van consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad, de invoering van baremieke verhoging en de gevoelige optrekking van de wedden, …

In 2010 bracht de regering een Commissie van Experten op de been die verdere voorstellen moest doen ter modernisering van de statuten. De bespreking van het Verslag in de Kamercommissie Justitie vind je hier. MO Magazine zorgde voor een samenvatting van dat verslag