Ledenbrochures

Cover loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking voor het nemen van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen

In deze brochure:

 • De verschillende vormen, volumes en voorwaarden
 • De duur, de eventuele opschorting en het voortijdige einde
 • De administratieve gevolgen, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het pensioen
 • De onderbrekingsuitkeringen en cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure

Vraag de brochure aan. 

cover zorgkrediet
Zorgkrediet in het onderwijs

In deze brochure:

 • Het recht en de motieven om zorgkrediet op te nemen
 • De duur, de aanvangsdatum en het (voortijdig) einde
 • De administratieve gevolgen, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het pensioen
 • De onderbrekingsuitkeringen en cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure

Vraag de brochure aan.

Cover terbeschikkingstelling rustpensioen
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

In deze brochure:

 • Het recht en de voorwaarden
 • De ingangsdatum, het einde en de eventuele bonus
 • De administratieve en financiële gevolgen
 • De cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure

Vraag de brochure aan.

Cover verloven verminderde prestaties
Verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties

In deze brochure:

 • Het recht, de voorwaarden en het volume
 • De duur, de startdatum, de einddatum, de opschorting en het voortijdig einde
 • De administratieve gevolgen, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het pensioen
 • De cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure

Vraag de brochure aan.

Cover ziekteverlof
Afwezig wegens ziekte of ongeval? Rechten, plichten en mogelijkheden

In deze brochure:

 • De formaliteiten, procedure en regelgeving bij afwezigheid wegens ziekte
 • De formaliteiten, procedure en regelgeving bij afwezigheid na een ongeval
 • Een beknopte omschrijving van de procedure bij profylactisch verlof, bevallingsverlof en onbezoldigd ouderschapsverlof
 • Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

Vraag de brochure aan.

Cover bevallingsverlof
Bevallingsverlof, borstvoedingspauzes, onbezoldigd ouderschapsverlof, borstvoedingsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, moederschapsbescherming

In deze brochure:

 • De regelgeving rond bevallingsverlof
 • De regelgeving rond borstvoedingspauzes en borstvoedingsverlof
 • De regelgeving rond onbezoldigd ouderschapsverlof, pleegzorgverlof en opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij
 • De procedures en regelgeving bij een verwijdering uit de arbeidsplaats omwille van de bedreiging door een beroepsziekte of verlof voor moederschapsbescherming

Vraag de brochure aan.

Personalization