Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Premies en vergoedingen

©Shutterstock

Naast je maandloon vind je ook je premies en vergoedingen terug op je loonfiche. Het kan gaan om

 • het vakantiegeld
 • een eindejaarspremie
 • specifieke toelagen, bijvoorbeeld voor overwerk of bij nachtarbeid
 • vergoedingen waarbij de werkgever tussenkomt in gemaakte kosten, zoals bij woon-werkverkeer of bij telewerken
 • maaltijdcheques

Opgelet, de regelingen rond premies en vergoedingen hangen af van de sector waarin je werkt. Zo worden maaltijdcheques niet in alle overheidsdiensten toegekend. Ook de toekenning van aanvullende sociale voordelen, zoals een hospitalisatieverzekering, hangt af van je werkgever. Vul je sector in om te weten welke premies en vergoedingen jij krijgt.

PC Lokale en regionale besturen

Premies/toelagen

Alle toelagen die van toepassing zijn in jouw bestuur vind je terug in de rechtspositieregeling. Sommige toelagen moeten worden voorzien door jouw bestuur. Bij andere toelagen heeft je bestuur de keuze om ze al dan niet in te voeren en er de omvang van te bepalen.

Haard- of standplaatstoelage
Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, heb je recht op een haardtoelage, behalve als je echtgeno(o)t(e) of de persoon waar je mee samenwoont de toelage al gekregen heeft.

Als alleenstaande kan je de toelage ook krijgen als je minstens één kind hebt dat je recht geeft op kinderbijslag. 

De standplaatstoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die geen haardtoelage ontvangen.

De haard- en standplaatstoelage wordt op hetzelfde moment uitbetaald als de wedde van de maand waarop de toelage betrekking heeft.


 Jaarwedde  < € 16 421,84   € 16 421,84 tot € 18 695,86
 Haardtoelage  € 719,88  € 359,94
 Standplaatstoelage  € 359,94  € 179,98

Als je wedde hoger is dan de maximumdrempel, is er een dalende toelage.

Verstoringstoelage
Als dit voorzien is in de rechtspositieregeling, krijg je een verstoringstoelage als je onverwacht opgeroepen wordt buiten je normale werkuren of wachtdienst. Die bedraagt minimaal twee en maximaal vier keer je uurloon. Er kan bepaald worden dat de toelage toegekend wordt als inhaalrust.

De regeling voor nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zon- en feestdagen blijft van kracht.

Een voorbeeld: in de rechtspositieregeling is een verstoringstoelage van twee uur voorzien en een toeslag van 50% voor zaterdagwerk. Als je op een zaterdag dringend opgeroepen wordt en je hebt twee uur werk, betekent dat 2 uur x 150% = 3 uur + 2 uur verstoringstoelage = in totaal 5 uur.

Toelage voor het waarnemen van een hogere functie
De toelage is gelijk aan het verschil tussen je eigen loon en het loon van de functie die je waarneemt. Je hebt recht op de toelage als je de functie minstens 30 dagen uitoefent. 

Gevarentoelage
De besturen hebben de mogelijkheid om een regeling uit te werken waarbij voor bepaalde activiteiten een gevarentoelage wordt toegekend. Ze worden omschreven als werkzaamheden “waarbij de mate van gevaar, hinder of ongezondheid bij normale uitvoering ervan aanzienlijk toeneemt door de bijzondere omstandigheden van fysieke werkdruk waarin ze uitgevoerd moeten worden, of door het gebruik van schadelijke of gevaarlijke stoffen”.

Als de plaatselijke rechtspositieregeling de toelage voorziet, dan moet het bestuur ook een lijst opstellen van activiteiten die daarvoor in aanmerking komen.

Enkele voorbeelden van gevaarlijke of ongezonde werkzaamheden:

 • huisvuilophaling (laders)
 • bestrijden van ongedierte
 • werken met een pneumatische betonbreker of klopboormachine
 • verdelging met giftige producten
 • opgraven en herbegraven van stoffelijke overblijfselen, enz.

Voor de vaststelling van de toelage wordt een verschil gemaakt tussen occasioneel en permanent gevaarlijk of ongezond werk:

occasioneel:

 • minder dan 7 uur: 1,10 euro per uur
 • van 7 tot 25 uur: 1,20 euro per uur
 • meer dan 25 uur: 1,25 euro per uur

permanent

 • jaartoelage van 10% van de 13e weddentrap van schaal e2

Deze bedragen worden aan 100% geïndexeerd.

Als je vóór de invoering van de plaatselijke rechtspositieregeling een gunstigere toelageregeling had voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk behoudt deze.

Permanentietoelage
Je kan voor een bepaalde periode door de personeelschef aangewezen worden om je, buiten je normale werkuren, thuis beschikbaar te houden voor interventies. Bijvoorbeeld: strooiploegen in de winterperiode.

De permanentietoelage (of wachtvergoeding) bedraagt 2,01 euro (nog te indexeren) per uur dat je werkelijk aan de permanentie besteedt.

De permanentietoelage is niet cumuleerbaar met de verstoringstoelage – het is altijd het een of het ander.

Mandaattoelage
De toelage is facultatief en bedraagt maximaal 5% van het salaris van de mandaathouder.

Toelage voor opdrachthouderschap
De toelage bedraagt het verschil tussen je eigen loon en het loon van de eerstvolgende hogere graad op hetzelfde niveau.

Functioneringstoelage en managementstoelage
Beide toelagen zijn facultatief en niet cumuleerbaar. De toelagen kunnen worden toegekend bij een uitstekende evaluatie. De functioneringstoelage kan worden toegekend aan een ‘gewoon’ personeelslid. De managementstoelage kan worden toegekend aan de leden van het managementsteam. De toelages kunnen respectievelijk maximaal 5% en 8% van het jaarsalaris bedragen.

Vergoedingen

Lokale besturen moeten de volgende vergoedingen voorzien:

Vergoeding voor verplaatsings- en verblijfskosten voor dienstreizen
Noodzakelijke en bewezen kosten die je maakt voor dienstreizen worden terugbetaald: verplaatsingskosten met een eigen motorvoertuig, parkeerkosten, een vergoeding voor verplaatsingen met de fiets, onkosten voor een verplaatsing per taxi, het openbaar vervoer, vliegtuigtickets, parkeerkosten, enz. Het bestuur bepaalt hoe dat allemaal moet gebeuren.

Op dit moment gelden de volgende bedragen:

 • 0,3539 euro/km vergoeding voor dienstverplaatsingen met je eigen wagen
 • Carpooling: de vergoeding kan verhoogd worden met 0,1770 euro per kilometer. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding.
 • Als je voor een dienstverplaatsing je eigen fiets gebruikt, dan kan je een fietsvergoeding krijgen 
 • Andere bijkomende kosten (overnachting, maaltijden,…) worden terugbetaald als je ze kan bewijzen

De meeste besturen beschikken over een collectieve verzekeringspolis "omnium voor dienstverplaatsingen". Als je tijdens een dienstreis een ongeval hebt waarbij je eigen voertuig schade oploopt, komt die polis tussen. 

Als je een reizende functie uitoefent, kan je voor het gebruik van je privévoertuig een maandelijks forfaitair bedrag krijgen. Je moet daarvoor een onkostenstaat indienen.

Woon-werkverkeer
Als je met het openbaar vervoer van en naar je werk gaat, moet je minstens de kosten van het abonnement terugbetaald krijgen. De werkgever kan een treinabonnement volledig vergoeden, net als de kosten voor het gebruik van de bus, de tram of de metro. Als je met de fiets komt werkt, krijg je een fietsvergoeding.

Fietsvergoeding
Als je het traject naar je werk volledig of gedeeltelijk aflegt met je eigen fiets, krijg je een maandelijkse fietsvergoeding van 0,15 euro per afgelegde kilometer (en maximaal het bedrag dat op grond van de fiscale en socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld). Vanaf het aanslagjaar 2019 wordt 0,24 euro per kilometer vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Begrafenisvergoeding
Het bestuur kan voorzien dat er bij het overlijden van een personeelslid een begrafenisvergoeding wordt uitbetaald aan de persoon die de kosten van de begrafenis heeft gedragen (nabestaande of iemand anders). Die vergoeding stemt overeen met het geïndexeerde maandsalaris van het overleden personeelslid, eventueel verhoogd met de haard- en standplaatstoelage. Het gaat telkens over een volledig maandsalaris, ook als het personeelslid deeltijds werkte.

Vergoeding conciërge
Een conciërge krijgt een kosteloze huisvesting of een toelage voor prestaties.

Andere sociale voordelen bij de lokale besturen
Elk bestuur kan naast maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering nog andere sociale voordelen toekennen. Die kunnen allerlei vormen aannemen:

 • Een geschenk ter gelegenheid van een geboorte, huwelijk, wettelijke samenwoonst,  sinterklaas, kerstmis of nieuwjaar, enz. Het kan gaan om natura, geld of cadeaucheques. Om vrijgesteld te zijn van belastingen mag niet meer dan 40 euro per werknemer en kind per jaar worden toegekend. Een huwelijk of wettelijke samenwoonst is maximaal 245 euro waard .
 • Bij pensioen: maximaal 40 euro per dienstjaar, met een minimum van 120 euro en een maximum van in totaal 1000 euro.
 • Anciënniteits- of getrouwheidspremie, bijvoorbeeld na 25, 30 of 35 jaar dienst. Deze premie kan de vorm aannemen van een extra maandloon. 
 • Ecocheques met een maximum van 250 euro per jaar, hoewel die in de lokale sector nog zo goed als onbekend zijn. In de privésector wordt dit geregeld via een cao, maar er bestaat nog twijfel of een overeenkomst in een plaatselijk onderhandelingscomité dezelfde waarde heeft. De toekenning van ecocheques als sociaal voordeel is in elk geval niet verboden.
 • De terbeschikkingstelling van hulpmiddelen verbonden met een specifieke functie zoals een telefoon, laptop, bedrijfswagen, enz. zijn ook mogelijk als men kan aantonen dat men de middelen voor heeft en dit voorzien wordt in het reglement
Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons