Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Loon

Wat staat er op mijn loonfiche?

Je maandloon

Op je loonfiche kan je nagaan in welke schaal je zit met welke anciënniteit. De loonberekening start met een bruto maandbedrag aangepast aan je situatie (bijvoorbeeld onbetaald verlof, ziekte, vergoedingen onregelmatige prestaties, haard- en standplaatstoelage etc.). Je krijgt ook een overzicht van je gewerkte dagen. Dat is handig om na te gaan of je voldoende maaltijdcheques of vergoedingen gekregen hebt.

Je vindt ook een overzicht van wat er van je brutoloon wordt afgehouden. Er gebeuren twee soorten afhoudingen: sociale bijdragen (bijdrage Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of RSZ) en bedrijfsvoorheffing. De sociale bijdragen van een contractueel personeelslid zijn bestemd voor het pensioen, ziekteverzekering en werkloosheidsverzekering. De sociale bijdragen van een statutair personeelslid dienen voor het overlevingspensioen en ziekteverzekering.

Na de sociale bijdragen wordt van het belastbaar bedrag bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat is een voorschot op je jaarlijkse personenbelasting. Het bedrag is dus afhankelijk van je gezinstoestand en andere inkomsten. Naast die berekening gebeuren er nog berekeningen voor de extralegale voordelen zoals fietsvergoeding, maaltijdcheques etc. Al die berekeningen resulteren in een nettoloon dat effectief op je rekening gestort zal worden. 

Voor de berekening van je loon wordt uiteraard rekening gehouden met je arbeidsregime (voltijds, deeltijds etc).

Naast je maandloon vind je ook je premies en vergoedingen terug op je loonfiche. 

 Statutairen
 

Bruto maandloon

- bijdrage pensioenen (7,5 %)

- bijdrage ziekteverzekering (3,55 %)

+ haard- of standplaastoelage

+ belastbare toelagen

= totaal belastbaar bedrag

bedrijfsvoorheffing

- bijzondere bijdrage sociale zekerheid

+ niet-belastbare vergoedingen

+ niet-belastbare inhoudingen

= netto maandloon

 Contractuelen
 Bruto maandloon

- bijdrage RSZ (13,07 %)

+ haard- of standplaastoelage

+ belastbare toelagen

= totaal belastbaar bedrag

bedrijfsvoorheffing

- bijzondere bijdrage sociale zekerheid

+ niet-belastbare vergoedingen

+ niet-belastbare inhoudingen

= netto maandloon

Uitbetaling loon

Je loon wordt maandelijks uitbetaald. Wettelijk gezien moet dat ten laatste de vierde dag na de afgelopen maand gebeuren.

Hoe werkt het principe van de index?

De lonen worden aangepast aan de index wanneer het rekenkundig gemiddelde van het indexcijfer van vier opeenvolgende maanden de spilindex bereikt of overschrijdt. 

In dat geval verhogen de brutolonen met 2%. Voor de berekening van de lonen wordt het basisbedrag (aan 100%) vermenigvuldigd met de indexcoëfficiënt. De indexering wordt doorgevoerd op de eerste dag van de tweede maand die volgt op het overschrijden van de spilindex.

Anciënniteit

In het algemeen geldt bij de overheid het principe van de weddeschalen. De bedragen worden hoger naarmate je langer werkt en dus anciënniteit opbouwt bij een werkgever. 

  1. Als je voordien al bij een andere openbare dienst werkte, telt die periode sowieso mee voor je anciënniteit. 
  2. Als je voordien in de privésector werkte, kan dat ook het geval zijn, maar dat hangt af van de overheid waarvoor je nu gaat werken. Het komt vaak voor dat er rekening gehouden wordt met prestaties die relevant zijn voor de functie die je gaat uitoefenen.

Let er in ieder geval op dat je anciënniteit bij je aanwerving op een correcte manier is vastgesteld.

De anciënniteit die gebruikt is voor de berekening van je loon, vind je terug op je loonfiche.

Loonbeschermingswet


Het loon mag wettelijk alleen verminderd worden met: 

  • belastingen en de sociale zekerheid 
  • opgelegde geldboetes
  • eerder ontvangen geldelijke voorschotten
  • inhoudingen van vergoedingen en schadeloosstellingen die te maken hebben met de aansprakelijkheid van de werknemer 
  • vastgestelde waarborgen voor het nakomen van de verplichtingen van de werknemer

Na aftrek van de belastingen en de afhoudingen voor sociale zekerheid, mogen de inhoudingen niet meer bedragen dan één vijfde van het verschuldigde loon. 

In het geval van beslag op het loon gelden de volgende grenzen:

 

 Loon  Percentage
 Tot 1105 euro  100 % beslagvrij
 Van € 1105 tot € 1187  80 % beslagvrij
 Van € 1187 tot € 1309  70 % beslagvrij
 Van € 1309 tot € 1432  60 % beslagvrij
 Boven € 1432  0 % beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 68 per kind dat je ten laste hebt.

Ten onrechte betaald loon

Als je loon onterecht ontvangt, dan moet je dat terugbetalen.

Als er al belasting is afgetrokken van het verschuldigde loon, dan moet je niet alleen het netto bedrag, maar het volledig belastbare bedrag (inclusief de voorheffing) terugbetalen. In dat geval vraag je aan de belastingsdienst om de belasting te regulariseren. Je situatie wordt dan herberekend zodat je te veel betaalde voorheffing terugkrijgt.

De werkgever mag geen afhouding voor een terugvordering van te veel loon doen zonder jouw toestemming. Er bestaat ook géén maximum termijn voor het spreiden van terugvorderingen of terugbetalingen. Zeker als de vergissing de overheid of de werkgever ligt, mag jij bepalen hoe je wilt terugbetalen (de maandelijkse bedragen, de termijn …).

Bij sommige werkgevers kan je ook een tussenkomst vragen van de sociale dienst.

Geschillen over loon

Het kan voorkomen dat je een conflict hebt met je werkgever, bijvoorbeeld omdat hij je loon niet correct uitbetaalt. In dat geval kunnen we je informeren en zo nodig tussenkomen bij je werkgever. In extremis kan je beroep doen op onze rechtsbijstand. Zo kunnen we je geschil voorleggen aan een rechtbank. 

  • Statutairen: Rechtbank van eerste aanleg
  • Contractuelen: Arbeidsrechtbank

Hou rekening met verjaring. Een betwisting is maar mogelijk binnen de verjaringstermijn. Als die verstreken is, kan je niet meer met je geschil naar de rechtbank stappen. Wacht daarom niet te lang om ons te raadplegen. We zullen je betwisting bekijken en nagaan welke termijn van toepassing is.

Stap niet op eigen houtje naar de rechtbank, maar raadpleeg altijd eerst ons secretariaat. Wij verlenen rechtsbijstand aan onze leden. Opgelet, we werken alleen met de advocaten die we zelf aanstellen.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.