Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Beroepsziekte

©Shutterstock

Wat is een beroepsziekte?

Een bepaalde ziekte is een beroepsziekte als die als zodanig erkend wordt. Om een vergoeding te krijgen moet je bewijzen dat je een ziekte hebt die op de lijst van beroepsziekten voorkomt en dat je blootgesteld werd aan het risico van die ziekte. 

Je moet kunnen bewijzen dat je beroep de rechtstreekse en determinerende oorzaak is van je ziekte. “Rechtstreeks” betekent dat de schadelijke invloed van je beroep zo duidelijk is dat het onredelijk zou zijn om er zelfs maar aan te twijfelen. “Determinerend” wil zeggen dat je beroep waarschijnlijk niet de enige oorzaak van de ziekte is, maar wel de overwegende of doorslaggevende.

Voor overheidspersoneel is de bewijslast iets lichter. Tenzij er tegenbewijs bestaat, geldt de blootstelling aan het risico van de beroepsziekte tijdens de tewerkstelling in eender welke functie bij de overheid hoe dan ook als bewezen. Iemand die in de openbare sector werkt, moet dus niet meer bewijzen dat hij blootgesteld is aan een risico. Als er toch twijfel zou zijn, moet de tewerkstellende overheid het bewijs van het tegendeel leveren.

Als je een aanvraag doet, moet je dus alleen nog bewijzen dat je: 

Ook voor een ziekte die niet voorkomt op de lijst, maar die toch rechtstreeks het gevolg is van je beroep, kan je een vergoeding krijgen. Je moet dan wel zelf het bewijs leveren van het verband tussen de ziekte en de blootstelling aan het beroepsrisico.

Tijdelijk arbeidsongeschikt

Als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent, betaalt het bestuur of de instelling een dagelijkse vergoeding van 90 % van het maximale basisloon. Als je nog deeltijds werkt, krijg je een vergoeding voor het geleden loonverlies.

Zolang een personeelslid dat in de openbare sector werkt door een beroepsziekte zijn normale taak niet terug kan uitvoeren, krijgt hij ziekte- of gebrekkigheidsverlof. Je kan dus nog zo’n verlof hebben nadat je het werk hebt hervat. Afwezigheid tijdens het verlof wordt geclassificeerd als dienstactiviteit en hebben dus geen effect op het ziektekrediet.

Het kan voorkomen dat, als blijkt dat je niet meer volledig, geregeld en onafgebroken je job kunt uitoefenen, er beslist wordt om je vroegtijdig op pensioen te stellen. Dan heb je recht op een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Dit zijn je rechten als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent door een beroepsziekte: 

 • Recht op loon
 • Recht op bevordering in weddeschaal
 • Recht op promotie
 • Behoud van het aanspraken op rustpensioen
 • Aanneembaarheid voor het overlevingspensioen

Je kan je werk tijdelijk stopzetten en tegelijkertijd ongeschikt zijn om andere opdrachten uit te voeren. In dat geval wordt je loon verder uitbetaald. 

Als het voor jou toch mogelijk is om tijdelijk een andere functie uit te oefenen, dan kan je verplaatst worden naar een andere arbeidspost (zonder risico). Dat noemen we een postenmutatie. Ofwel behoud je je loon, ofwel treedt er loonverlies op. 

Als je door zwangerschap tijdelijk verwijderd wordt uit een schadelijke job, dan heb je de mogelijkheid om aan het werk te gaan bij een niet-risicodragende werkpost bij dezelfde overheid. Je behoudt elk geval je loon, ook als je je werk tijdelijk stopzet. 

Schadevergoeding beroepsziekte

Om een schade vergoeding voor een beroepsziekte te krijgen, moet je voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

 1. Je moet onder de toepassing vallen van de betreffende wetgeving
 2. Je moet het bewijs leveren van je ziekte
 3. Je moet het bewijs leveren dat je werd blootgesteld aan een beroepsrisico van die ziekte
 4. Je moet het bewijs leveren dat de rechtstreekse oorzaak van de ziekte ligt in de uitoefening van je beroep

Aangifte doen van beroepsziekte

Je doet een aangifte bij de bevoegde dienst van de overheid waarbij je werkt. De arts moet deze zaken vermelden:

 • De aard van de beroepsziekte
 • Een staving van zijn diagnose 
 • De symptomen waarop zijn diagnose steunt
 • De vermoedelijke aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid

Medex stelt het percentage vast van de blijvende arbeidsongeschiktheid en de datum waarop de arbeidsongeschiktheid blijvend bleek te zijn. 

Als slachtoffer moet je je onderwerpen aan elk medisch onderzoek dat nodig is. De uitslag van die medische onderzoeken krijg je nadien toegestuurd. Als je geen beroep aantekent, wordt de uitslag ook naar je werkgever verstuurd. De tewerkstellende overheid gaat na of de voorwaarden ingevuld zijn en neemt op basis daarvan een beslissing. Voor de lokale besturen neemt ook het Fonds voor de Beroepsziekten een besluit. Samen moeten ze een akkoord bereiken. 

Je kan altijd een herzieningsaanvraag indienen omdat je toestand verergerd of minder erg geworden is (of wegens een overlijden). Ook de overheid kan een herziening aanvragen. Voor de lokale besturen kan ook het Fonds voor de Beroepsziekten dat doen. 

Wie betaalt mijn kosten?

Medische kosten zijn kosten van de dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie en kosten die zijn opgenomen in de lijst van geneeskundige procedures die de ziekteverzekering geheel of gedeeltelijk vergoedt. Die kosten worden terugbetaald aan het slachtoffer. 

Wat als je deeltijds werkt bij twee verschillende werkgevers?

Als je bij twee verschillende werkgevers werkt, ben je enkel arbeidsongeschikt voor de functie waarin je blootgesteld bent geweest aan een risico. 

Een voorbeeld:

Een personeelslid werkt deeltijds in de privésector, waar hij niet is blootgesteld aan een risico. Hij werkt ook in bij een overheidsdienst, waar wel blootstelling is. De persoon in kwestie zal arbeidsongeschikt gesteld worden voor zijn deeltijdse functie bij de overheid. Als vergoeding krijgt hij het loon dat hij het jaar voor zijn arbeidsongeschiktheid ontving voor zijn deeltijdse job in de openbare sector.

Het personeelslid kan wel nog zijn deeltijdse functie in de privésector blijven uitoefenen, aangezien er daar geen blootstelling aan een risico was.

PC Bpost

meer-weten