Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Krachtlijn 8

Onderwijspersoneel verdient een personeelsbeleid dat afgestemd is op de eigenheid van onderwijs.

Onderwijspersoneel verdient een personeelsbeleid dat afgestemd is op de eigenheid van onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs steunt op het vermogen van personeelsleden om samen problemen te detecteren, expertise te delen en antwoorden te zoeken op complexe uitdagingen, steeds met respect voor de professionele autonomie. De werkonzekerheid bij starters, de afbouw van verworven rechten, de stijgende werkdruk en de beperking van de professionele autonomie zijn een aanslag op de aantrekkelijkheid van werken in onderwijs. Daarom pleit COC voor goede werkvoorwaarden, stabiele jobs en een ondersteunende werkomgeving voor starters en ervaren personeelsleden waar concurrentie vermeden wordt.

Personeelsbeleid in onderwijs moet er mee voor zorgen dat het werk boeiend blijft en steunt op erkenning, vertrouwen en respect voor de draagkracht van het personeel. Het mag niet eenzijdig gericht zijn op het verhogen van zelfsturing en productiviteit. Het moet afgestemd zijn op de eigenheid van onderwijs en de verantwoordelijkheid, de expertise en de autonomie van onderwijspersoneel respecteren en versterken. 

Modellen uit humanresourcesmanagement, gericht op productiviteitswinst, kunnen niet onverkort overgenomen worden in onderwijs. De onderwijspraktijk is geen proces dat zich op voorspelbare wijze laat optimaliseren en de leraar is geen manipuleerbare factor in het leerproces. De onderwijspraktijk is doelgericht, maar niet voorspelbaar mensenwerk in complexe situaties. Ze steunt op specifieke expertise en zelfstandig denken, maar ook op overtuigingen, emoties en gevoeligheden van mensen.

Actiepunten
  • COC beklemtoont dat de samenleving er alle belang bij heeft om goed opgeleid en geëngageerd onderwijspersoneel aan te trekken en te houden. Daarom vraagt zij aan de overheid om de arbeidsvoorwaarden (statuut, loon, verlofregeling, pensioen…) te verbeteren en niet verder uit te hollen en blijft ze zich verzetten tegen de afbouw van verworven rechten. De overheid en lokale beleidsverantwoordelijken moeten maatregelen nemen die kwaliteitsvol werken mogelijk maken. COC stapt niet mee in de logica van langer werken en verwacht van de overheid dat zij een ander beleid voert. COC wil dat recente maatregelen die nefast zijn voor sterk personeel en voor sterk onderwijs, zoals de afbouw van het eindeloopbaansysteem en van het pensioenstelsel, worden teruggeschroefd.

  • COC eist aandacht voor de kernopdracht van leraren – vormend onderwijs aanbieden – en maximale inzet van omkaderingsmiddelen op het niveau van de klas. Daar waar ondersteunende functies worden uitgebouwd, moeten ze leraren effectief ondersteunen, hun toelaten om zich bezig te houden met hun kernopdracht en niet voor extra planlast zorgen.

  • COC wil dat de overheid en schoolbesturen blijvend inzetten op kwaliteitsvolle ondersteuning van beginnende leraren. Daarnaast moeten specifieke loopbaanmaatregelen personeelsleden in staat stellen om hun passie brandend te houden.

  • COC ziet erop toe dat scholen een systematisch welzijnsbeleid voeren, conform de welzijnswetgeving, en gericht op arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie.

  • COC ziet er via de CPBW op toe dat schoolbesturen de verantwoordelijkheid opnemen om te voorzien in vorming over arbeidswelzijn. De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur moeten onafhankelijk hun werk kunnen doen.