Werkloos in het onderwijs

Als je het voorbije schooljaar als tijdelijk personeelslid gewerkt hebt in het onderwijs, krijg je in juli en/of augustus geen salaris van AgODi, maar een ‘uitgestelde bezoldiging’. Was je slechts een deel van het schooljaar aan het werk, dan kan je daarbovenop recht hebben op inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsvergoedingen

Uitgestelde bezoldiging

Het bedrag van de uitgestelde bezoldiging hangt af van de dagen en uren die je werkte tijdens het voorbije schooljaar:

 • Als tijdelijk personeelslid krijg je een bezoldiging per dag: per gewerkte dag heb je recht op 1/360 van de jaarwedde voor de gepresteerde opdracht. Technisch gezien bestaat een schooljaar echter slechts uit 300 dagen, wat zou betekenen dat je als tijdelijke nooit recht hebt op een volledige jaarwedde. Via de uitgestelde bezoldiging wordt een herberekening gemaakt voor je opdracht op basis van 1/300 van de jaarwedde. Wat je al ontvangen hebt tijdens het schooljaar wordt in mindering gebracht.
 • Wanneer je als tijdelijk personeelslid voor een volledig schooljaar aangesteld wordt, zal je niet per dag maar per maand worden betaald. Maandelijks krijg je 1/12 van de jaarwedde voor de uitgevoerde opdracht. De uitgestelde bezoldiging wordt dan berekend door wat je al ontvangen hebt in mindering te brengen van een berekening op basis van 1/10 van de jaarwedde. 
 • Het verschil wordt eind juli betaald voor de maanden september tot december en eind augustus voor de maanden januari tot juni. De uitgestelde bezoldiging ontvang je automatisch, je hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen. 

Hebben geen recht op een uitgestelde bezoldiging:

 • tijdelijk aangestelde directeurs en administratief medewerkers, want zij kunnen een contract of aanstelling hebben tot eind augustus
 • personeelsleden die tijdens het voorbije schooljaar vastbenoemd zijn
 • personeelsleden die geen organieke tewerkstelling in het onderwijs hadden tijdens het voorbije schooljaar
 • prestaties geleverd als bijbetrekking of overwerk
 • het deel van de opdracht waarvoor je een verlofstelsel hebt opgenomen

Inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen

Als je geen volledig schooljaar met een volledige opdracht hebt gewerkt, ontvang je een onvolledige uitgestelde bezoldiging. Daarbovenop kan je ook nog recht hebben op een aantal dagen werkloosheidsvergoeding of inschakelingsuitkeringen in juli en/of augustus.

Dien je aanvraag tijdig in. Contactinfo dienstencentra en contactentra van het ACV.

Wanneer je je moet laten inschrijven als werkzoekende is afhankelijk van de periode waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt: 

 • Je hebt geen recht op een uitgestelde bezoldiging

In de loop van de maanden juli of augustus moet je een aanvraag voor je uitkering aanvragen bij het ACV. Eind juli en eind augustus verstuur je de elektronische stempelkaart. Je kan ook op het einde van de maand de witte controlekaart C3C binnenbrengen. De eerste week van september moet je je dan bij de VDAB (voor Vlaanderen) of Actiris (Brussel) inschrijven als werkzoekende als je geen nieuwe tewerkstelling hebt. Dat kan ook elektronisch via www.vdab.be of www.actiris.be.

 • Je hebt recht op een volledige uitgestelde bezoldiging

Had je als tijdelijk personeelslid het volledige schooljaar een voltijdse onderwijsopdracht? Dan heb je recht op een volledige uitgestelde bezoldiging in juli en augustus en word je geacht 312 arbeidsdagen of 12 maanden ononderbroken te hebben gewerkt. Je moet je pas op 1 september aanmelden bij het ACV als je op dat ogenblik geen nieuwe voltijdse tewerkstelling hebt.

De eerste week van september moet je je dan bij de VDAB of Actiris inschrijven als werkzoekende. Dat kan ook elektronisch via www.vdab.be of www.actiris.be

 • Je hebt recht op een onvolledige, uitgestelde bezoldiging

Wanneer je geen voltijdse opdracht presteerde of geen volledig schooljaar was aangesteld,kan je als ACV-lid online een aangifte doen bij het ACV.  Dat kan vanaf woensdag 24 juni via www.mijnacv.be.  Een medewerker van het ACV contacteert je nadien om je gegevens te controleren en je dossier af te werken. Je hoeft dus zelf niet langs te gaan bij een ACV-kantoor. 

Voor personeelsleden die pas vanaf januari aan de slag zijn gegaan is er in juli geen uitgestelde bezoldiging; zij krijgen pas in augustus de inschakelings- of werkloosheidsuitkering. In juli ontvang je in dit geval geen uitgestelde bezoldiging of uitkeringen. 

Heb je begin september geen nieuwe tewerkstelling, dan moet je je de eerste week van september als werkzoekende inschrijven. Dat kan elektronisch via www.vdab.be of www.actiris.be

 • Je bent deeltijds aangesteld

Als je onvrijwillig deeltijds werkt met inkomensgarantie-uitkeringen (IGU) en deze tewerkstelling loopt ongewijzigd door tijdens de zomervakantie, bezorg je ook in juli en augustus je formulier C3 deeltijds aan het ACV. 

Als de deeltijdse tewerkstelling wijzigt in de vakantiemaanden, vraag je aan het schoolsecretariaat een nieuwe aangifte aanvang deeltijds werk (vroegere C 131A) uit te voeren en maak je een telefonische afspraak bij het ACV om je dossier in orde te brengen. 

Als de deeltijdse tewerkstelling stopt op 30 juni, kan je online een aangifte doen bij het ACV. Dat kan vanaf woensdag 24 juni via www.mijnacv.be.  Een medewerker van het ACV contacteert je nadien om je gegevens te controleren en je dossier af te werken. Je hoeft dus zelf niet langs te gaan bij een ACV-kantoor. 

 • Je bent in bevallingsverlof of verwijderd in het kader van moederschapsbescherming of beroepsziekte

Heb je tijdens het voorbije schooljaar verwijdering wegens moederschapsbescherming, beroepsziekte of bevallingsverlof genoten binnen de duur van je aanstelling, worden deze periodes meegeteld voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging. De periodes die buiten je aanstelling liggen, geven geen recht op uitgestelde bezoldiging. Deze periodes moeten tijdens de zomervakantie worden gemeld bij de werkloosheidsdiensten om zo een aanvraag tot werkloosheidsuitkering in te dienen. 

 • Je bent tijdelijk tewerkgesteld met een verlofstelsel

Tijdelijke personeelsleden die tijdens het schooljaar deeltijds werkten met een verlofstelsel krijgen voor de niet-gepresteerde diensten geen uitgestelde bezoldiging. Je secretariaat kruist op het C4-onderwijsdocument aan “met onderbreking” en vult verder aan met de datum en de aard van de onderbreking. Het ACV onderzoekt of een bijkomende uitkering kan worden uitbetaald. 

Volledige informatie

Een correct ingevuld formulier C4-onderwijs is zeer belangrijk voor een vlotte afhandeling van je werkloosheidsdossier. Enkel als de onderbrekingen vermeld zijn, kan je er een aanvulling vanuit de werkloosheid voor krijgen.

Andere belangrijke gegevens zijn het ondernemingsnummer en het geïndexeerde bruto maandloon a rato van de opdrachtbreuk.

Ontbreken bepaalde gegevens heb je kans dat je opnieuw naar je school moet om de C4-onderwijs te laten aanvullen. Hierdoor loopt je dossier vertraging op en zal je langer moeten wachten op je uitkering.

Inschrijving werkzoekende

Denk er aan dat je je ook bij de VDAB of Actiris moet inschrijven als:

 • je contract eindigt vóór 30 juni = inschrijven bij de VDAB/Actiris binnen de acht kalenderdagen na je laatste werkdag
 • je op 1 september niet (voltijds) werkt = inschrijven bij de VDAB/Actiris binnen de acht kalenderdagen vanaf 1 september

More Info

Neem contact op met het ACV.

Als lid kan je ook terecht bij je onderwijscentrale:

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.