Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Je centrale op sociale netwerken

Structuur

Leden van ACV-Transcom worden vertegenwoordigd door militanten en afgevaardigden.
De werking van ACV-Transcom is gestoeld is op twee pijlers. De professionele pijler, zijnde de beroepswerking, start bij de ondernemingen en sectoren. In de Gewestelijke vakbondsraad en het Nationaal vakbondscomité worden de sectorale thema’s besproken.

De interprofessionele pijler, zijnde de afdelingswerking, vertrekt vanuit de woonplaats en wordt gecoördineerd door de afdelingsbesturen. Het Gewestbestuur bespreekt intersectorale thema’s. Het Nationaal Bestuur neemt alle intersectorale en interprofessionele bevoegdheden waar.

Daarnaast zijn er de overkoepelende instanties: het Politiek Bestuur, het Dagelijks Bestuur en het College van vrijgestelden en secretarissen. Het hoogste orgaan is het Algemeen Congres, dat elke zes jaar plaats vindt.

1. Militanten

Onze militanten zijn het gezicht van onze organisatie. Zij verdedigen de belangen van hun collega’s op de werkplaats en in de overleg- en onderhandelingsorganen.
De militanten in de ondernemingskernen geven de vakbondswerking in de onderneming vorm.

In privé-bedrijven met meer dan 50 werknemers zijn er om de vier jaar sociale verkiezingen, waar werknemersafgevaardigden worden verkozen om in de ondernemingsraad of het comité preventie te zetelen. Militanten vormen daarmee de verbindende schakel tussen de werknemers en de werkgever, tussen de vakbond en de vakbondsleden. Militanten kunnen ook als bestuurslid van een afdelingsbestuur zetelen in de regio waar ze wonen.
In 2016 vonden opnieuw sociale verkiezingen plaats.

In de publieke sectoren is de werknemersvertegenwoordiging anders georganiseerd. Er zijn geen sociale verkiezingen, maar de werknemersvertegenwoordigers worden aangeduid op basis van het aantal aangesloten leden bij de twee vakbonden, volgens de bijdragen.

 

2. De Gewestelijke vakbondscomités en het Nationaal vakbondscomité

In onze centrale zijn de volgende belangengroepen ondergebracht: Diamant, Maritiem-Luchtvaart, Post,Spoorwegen, Telecom-Cultuur en Vervoer over de weg.
Elke belangengroep heeft een autonome vakbondswerking in zijn sector en militantenkernen op niveau van het bedrijf. Zij staan in voor het sociaal overleg op sectorniveau (paritaire comités).

In de gewestelijke vakbondscomités ontmoeten militanten uit eenzelfde bedrijfssector van een bepaald gewest elkaar, bijvoorbeeld de bedrijfssector Telecom of de bedrijfssector vervoer.

De nationale vakbondscomités coördineren de beroepswerking van de afzonderlijke beroepssectoren. Deze bestaan uit afgevaardigden (militanten) van de gewestelijke belangengroepen. Deze nationale belangengroepen spelen een belangrijke rol bij de voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen of wanneer er nationale en/of sectorale acties worden ondernomen.

De vakbondscomités vertegenwoordigen eveneens hun sector in internationale beroepsverbonden (bijv. ITF, ETF, UNI, Industriall)

 

3. Gewestelijk bestuur en Nationaal Bestuur

ACV-Transcom telt twaalf intersectorale gewesten (Antwerpen, Brussel NL, Brussel FR, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en West-Vlaanderen).

Het Gewestelijk Bestuur is samengesteld uit militanten van de betrokken regio. Ze staan in voor de belangenbehartiging op plaatselijk vlak (denk aan het organiseren van informatieavonden rond actualiteitsthema’s, vaak in samenwerking met het plaatselijk ACV-Verbond). 

Afdelingsbesturen kunnen ook met andere sociale bewegingen gezamenlijk regionale acties opzetten over thema’s als milieuvervuiling, verrechtsing en armoede. Daarnaast heeft het afdelingsbestuur een belangrijke beleidsmatige functie. Het voorbereiden van de bestuurlijke raad en het zesjaarlijkse congres zijn hier voorbeelden van.

De gewestelijke verantwoordelijken vertegenwoordigen ACV-Transcom in de ACV-verbonden waar ze zijn ondergebracht.
Adressen van de gewestelijke secretariaten

Het Nationaal Bestuur neemt alle intersectorale en interprofessionele bevoegdheden waar.Hier worden intersectorale standpunten over de actualiteit bepaald. Dit orgaan houdt ook toezicht op het Dagelijks Bestuur en Politiek Bestuur en controleert het budget en de rekeningen.

Het Nationaal Bestuur is samengesteld uit 37 militanten met stemrecht,voorgedragen uit de Nationale vakbondscomités en Gewestelijke Intersectorale besturen.  Per gewest is er één mandaat, de andere 25  mandaten zijn volgens grootte verdeeld onder de belangengroepen.Het komtbij elkaar op uitnodiging van de voorzitter en ondervoorzitter van de centrale.

Het Nationaal Bestuur verkiest ook de voorzitter en ondervoorzitters alsook de algemeen sectorverantwoordelijken en gewestelijke vakbondsverantwoordelijken.

 

4. Overkoepelende instanties:

 Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het financieel en algemeen beheer van de centrale. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitter en zes algemeen sectorverantwoordelijken (4 van de twee grootste belangengroepen (Vervoer en Spoor) en twee verkozen algemeen sectorverantwoordelijken).

Het Dagelijks Bestuur verzekert het normale functioneren van de centrale en waakt over de beslissingen van het Politiek Bestuur, Het Nationaal Bestuur en het Algemeen Congres.

Het Politiek Bestuur is de syndicaal-politieke leiding van de centrale en bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter en alle algemeen sectorverantwoordelijken van de belangengroepen.

Op het Politiek Bestuur is er zowel aandacht voor syndicale thema’s als beheersmatige thema’s. Thema’s die er onder andere worden besproken zijn overkoepelende dossiers als pensioenen, tijdskrediet, arbeidsrecht, openbare sector alsook het financieel beleid met de begroting en rekeningen van de centrale.

Vast op de agenda staat de politieke en syndicale actualiteit. De voorzitter brengt er verslag uit van de besprekingen op het ACV-bestuur en ook de vergadering Comité A en Comité overheidsbedrijven worden er besproken.

 

College van vakbondssecretarissen en vrijgestelden

De vakbondssecretarissen en vrijgestelden komen tien keer per jaar samen om de professionele belangen van de leden te bestuderen, aangepaste middelen ter verbetering van de werking te zoeken en ervaringen over de aanpak van syndicale dossiers uit te wisselen. De vrijgestelden vergadering is ook het forum bij uitstek om sprekers uit te nodigen om dieper in te gaan op syndicale dossiers.

 

5. Het Algemeen Congres

is de hoogste instantie van de centrale. Om de zes jaar is er een Algemeen Congres. Het laatste congres vond plaats in 2017. In september 2019 vindt er een extra congres plaats. Het congres spreekt zich uit over alle vakbondsaangelegenheden die niet uitsluitend tot één belangengroep of één gewest behoren. De militanten van de belangengroepen en de gewestelijke besturen vullen 240 mandaten in.