Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Word personeelsvertegenwoordiger in het lokaal onderhandelingscomité!

Word jij de personeelsvertegenwoordiger van jouw school? Als personeelsvertegenwoordiger zetel je in het LOC.

Als personeelsvertegenwoordiger op jouw school ben jij: 

• #trots op je job in onderwijs 
• #bezorgd om werkbaar werk 
• #geëngageerd voor je collega’s 

Daarom zoeken wij jou! Als personeelsvertegenwoordiger spreek je namens het personeel. We begeleiden je hier graag in. Let wel, je hebt als personeelsvertegenwoordiger niet dezelfde rechten als een verkozen vakbondsafgevaardigde.

Heb je nood aan een persoonlijke babbel over vakbondswerking  en inspraak op jouw school? Neem contact op met je inspraakbegeleiders of met je kring- of regiobestuur.

Wil je meer lezen over wat inspraak in een school effectief betekent? Vind inspiratie in hoe scholen het in de praktijk aanpakken:

• Enkele vakbondsafgevaardigden aan het woord over hun engagement (Basis 7)

• Hoe een lokaal onderhandelingscomité organiseren op school (Basis 8)

• Inspraak op school, hoe werkt dat? (Basis-9)

• Nieuwsbrief over de LOC-verkiezingen (oktober 2019)

• Meer info over het LOC (inloggen als militant)

 

Handig materiaal 

• Affiche om te printen Word personeelsvertegenwoordiger(pdf)

• Graag een persoonlijke babbel over je kandidatuur? Neem contact op met je lokale inspraakbegeleider

• Afbeelding in bannervorm (jpg, rechtsklik hieronder op de afbeelding om op te slaan)

Banner-Loc-Verkiezingen-1

More Info

Het LOC (lokaal onderhandelingscomité) aan jou voorgesteld

In het gesubsidieerd vrij onderwijs worden de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van het personeel besproken in het lokale onderhandelingscomité (LOC). Opdat dit overleg constructief zou verlopen heeft de overheid een minimale regelgeving uitgewerkt waaraan dit overleg moet voldoen.

Oprichting
De algemene regel is dat ieder schoolbestuur voor elk van haar scholen een LOC opricht. Na akkoord met de vakbondsdelegatie van elke betrokken school kan het schoolbestuur
• één LOC per pedagogische entiteit oprichten
• één LOC voor maximum 5 scholen van hetzelfde schoolbestuur oprichten
• één LOC oprichten voor alle scholen van het schoolbestuur die tot dezelfde scholengemeenschap van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs behoren.

Hoe wordt het LOC samengesteld?
Elk LOC is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel (paritair), per geleding zijn er minimum 2 en maximum 8 mandaten. Het aantal mandaten hangt samen met het aantal personeelsleden :

  • tot 25 personeelsleden: 2 mandaten
  • van 26 tot 50 personeelsleden: 3 mandaten
  • van 51 tot 75 personeelsleden: 4 mandaten
  • van 76 tot 100 personeelsleden: 5 mandaten
  • van 101 tot 125 personeelsleden: 6 mandaten
  • van 126 tot 150 personeelsleden: 7 mandaten
  • vanaf 151 personeelsleden:8 mandaten

De vertegenwoordigers van het schoolbestuur worden door het schoolbestuur gekozen. De directeur is de permanente adviseur van het LOC. Hij heeft geen stemrecht.
De personeelsgeleding is samengesteld uit de vakbondsafgevaardigden die van rechtswege de vertegenwoordiger van het personeel zijn. Indien er meer mandaten dan vakbondsafgevaardigden zijn, worden de overige mandaten toegewezen door verkiezing georganiseerd door het schoolbestuur. Bij deze verkiezingen zijn alle personeelsleden (vast, tijdelijken, - leerkrachten, arbeiders, bedienden) die een contractuele band hebben met dit schoolbestuur stemgerechtigd en verkiesbaar.
De kandidaten worden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties of door een andere vakorganisatie die tenminste 10 procent vertegenwoordigt van het aantal personeelsleden van de school of scholen behorende tot het LOC. COV-richtlijn: enkel COV-leden worden voorgedragen!

De werking van het LOC
Het LOC wordt voorgezeten door de voorzitter die een afgevaardigde is van het schoolbestuur. 
Het secretariaat wordt waargenomen door een lid van de personeelsdelegatie. Hij wordt verkozen door de personeelsvertegenwoordigers van het LOC.

De bevoegdheden van het LOC
Het LOC heeft 4 bevoegdheidsniveaus: Informatierecht – Onderhandelingsbevoegdheid –  Toezichtsbevoegdheid - Bemiddelingsbevoegdheid.

1. Informatierecht
Het LOC heeft ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met tewerkstelling:
• Inlichtingen over de evolutie van het aantal leerlingen en de weerslag ervan op tewerkstelling en infrastructuur
• Inlichtingen over de structuur van de scho(o)l(en) inclusief over fusie, overname, sluiting uitbreiding, rationalisering of andere belangrijke structuurwijzigingen waarover het schoolbestuur onderhandelingen of besprekingen voert en het effect op de tewerkstellingsevolutie
• Inlichtingen over het personeelsverloop
Ook heeft het LOC ten minste jaarlijks recht op inlichtingen in verband met het schoolbestuur en de scho(o)l(en):
Basisinformatie over de juridische vorm van het statuut en de samenstelling van het schoolbestuur
Inlichtingen over de eventuele wijzigingen aan het statuut en de samenstelling van het schoolbestuur
• Basisinformatie over de positie van de scho(o)l(en)
• Het organogram van de scho(o)l(en)
• De lijst van de onderwijsinrichtingen van gelijk niveau en/of met dezelfde aangeboden studierichtingen die in de streek gevestigd zijn
• Het beleid inzake rekrutering van leerlingen en informatie aan de ouders
• De aanbevelingen en conclusies uit het doorlichtingsverslag van de inspectie.
Inlichtingen in verband met het financieel beleid van de school moeten ook minstens jaarlijks worden verschaft:
• de ontvangen toelagen
• de inkomsten voortvloeiend uit initiatieven voor steun aan de scholen
• kostgelden van internaten, maaltijdtickets, bij- en naschoolse activiteiten
• alle andere inkomsten
• de jaarrekeningen van het laatste kalenderjaar
• de overeenkomsten en akkoorden die fundamentele en duurzame gevolgen hebben voor de toestand van de scho(o)l(en).
Je moet ook minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de infrastructuur van de school en over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel.

2. Onderhandelingsbevoegdheid
De LOC's hebben onderhandelingsbevoegdheid over:
• algemene principes van het personeelsbeleid
• aard en duur van het dienstverband
• rechten en plichten, onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, regeling van cumulaties met andere ambten, betrekkingen of bezigheden
• aansprakelijkheidsreglementering
• regeling inzake evaluatie van het personeel
• het algemeen beleid inzake de verloven en deeltijdse arbeid
• navormingsbeleid van personeelsleden
• de maatregelen van inwendige orde
• de richtlijnen en de regelen inzake de prestatieregeling
• projecten en maatregelen die van aard zijn de omstandigheden en voorwaarden waarin het werk in de school wordt uitgevoerd, te wijzigen
• het opstellen en het wijzigen van een arbeidsreglement

3. Toezichtsbevoegdheid
Het LOC ziet toe op de toepassing van:
• de sociale wetgeving;
• de sociale en administratieve reglementeringen die voortvloeien uit onderwijsreglementering.

4. Bemiddelingsbevoegdheid
Het LOC kan bemiddelen:
• bij elk geschil
• bij elke betwisting van collectieve aard die zich in de school voordoet, of dreigt te ontstaan (preventief).

widget-basisonderwijs
Je centrale op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.