Coronavirus: nieuwe maatregelen voor onderwijs

De Vlaamse Regering lanceerde gisterenavond nieuwe maatregelen voor onderwijs in de strijd tegen het coronavirus. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste beslissingen. Ook ons bericht rond de eerste maatregelen en de update die we op 18 maart publiceerden, bevatten nog altijd relevante informatie.

RICHTLIJNEN OPVANG

De scholen blijven instaan voor opvang van leerlingen. 
Die beslissing is zoals altijd gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden is volgens hen van vitaal belang, omdat het garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen. 

De vuistregel blijft dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen opvangen. Ouders moeten kinderen zo veel mogelijk thuis houden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, gaat de school in dialoog met de ouders. Bij twijfel kan de school een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Zieke kinderen moeten thuis blijven. Als een kind ziek wordt op school, dan contacteert de school meteen de ouders. De school brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Er zijn drie groepen van gezonde leerlingen voor wie de school opvang voorziet:


 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefent/-en, zoals in de zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ... Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. De overheid werkt momenteel aan een vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. De onderwijsinstellingen krijgen die zo snel mogelijk via Schooldirect.

 • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO's en de IPO's van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.

 • Indien nodig voorzien scholen opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school kan het best inschatten over wie dat gaat. Het gaat over kinderen bij wie opvang thuis geen veilige optie is. In deze gevallen overlegt de school met het CLB en de ouders.
Richtlijnen voor scholen en het personeel:
 • Ook als er geen leerlingen zijn, moet de school bereikbaar blijven voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.

 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) raadt af om de opvang van verschillende scholen te centraliseren op één plek, ook als er weinig leerlingen in de opvang op school verblijven.

 • Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten ...). De belangrijkste bescherming blijft grondig en vaak handen wassen.

 • Gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Over de invulling van hun takenpakket, op school of thuis, maakt de school afspraken in het Lokaal Overlegcomité. Het is daarbij van belang de pedagogische opdracht van leraren te respecteren.

 • Personeelsleden die ziek zijn, moeten dat enkel aan de school melden, zodat die zich kan organiseren. Een ziekteattest is niet langer nodig. Dat besliste de Vlaamse overheid, omdat huisartsen op dit moment overbevraagd zijn. Een personeelslid vervangen kan volgens de bestaande regels.

 • Personeelsleden die in verschillende scholen tewerkgesteld zijn, beperken zich tot werken in één school. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken. 

 • Wordt opvang bieden op een bepaald moment té moeilijk (bv. omdat er te veel leraren ziek zijn)? Dan kan een school kortstondig sluiten, na overleg met het CLB. Verwittig dan de onderwijsadministratie via scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be. Leerlingen en personeel zijn in dat geval thuis. Gezond personeel blijft in dienstactiviteit. Over hun takenpakket wordt beslist in het Lokaal Overlegcomité. Monitor continu de nood aan opvang en herstart op basis daarvan de werking zodra er weer voldoende personeel is. 

 • UPDATE 26/03: Omdat nog onduidelijk is of en wanneer de scholen na de paasvakantie terug van start kunnen gaan, wil de Vlaamse overheid 10.000 laptops verzamelen voor kwetsbare leerlingen. De volledige oproep vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

 • UPDATE 26/03: Het afstandsleren waarin we nu beland zijn, brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Dat geldt zowel voor leerlingen en ouders als voor leraren. Om leraren hierin te ondersteunen publiceerde Klasse een artikel over hoe je afstandsleren kan aanpakken, zonder hierbij inclusiviteit uit het oog te verliezen.

 • UPDATE 26/03: Door de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam, zijn enkel essentiële verplaatsingen nog toegelaten. Je naar het werk begeven als je opvang voorziet voor leerlingen hoort hier zeker bij. Je kan je Lerarenkaart gebruiken om die verplaatsing te onderbouwen. Heb je dat niet of vraagt de politie om verduidelijking? Dan kan je het attest van tewerkstelling gebruiken dat de Vlaamse overheid nu voorziet.
BEZORGING INFORMATIE EN DOCUMENTEN

 • Door de coronamaatregelen ontvang je als personeelslid niet langer bepaalde privacygevoelige informatie met de post. Je dossierbeheerder kan je die info wel bezorgen via mail. Als dat nog niet gebeurd is, vul je het best je e-mailadres in op je profiel op Mijn Onderwijs: Personeel. Geef je geen e-mailadres op? Dan bezorgt je dossierbeheerder de informatie digitaal aan de school.
 • Documenten die scholen met de post naar Brussel versturen, worden voorlopig niet verwerkt. De dossierbeheerders zijn namelijk thuis aan het werk. Verstuur je formulieren dus digitaal naar documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be.

STAGES

Secundair onderwijs

Alleen stages van leerlingen secundair onderwijs in de gezondheidssector kunnen doorgaan, op voorwaarde dat de werkgever de nodige bescherming voor de leerling in kwestie kan garanderen. Alle andere stages in het secundair onderwijs worden geannuleerd.

Duaal leren

Leerlingen uit het systeem duaal leren, volgen voor hun werkplekcomponent de richtlijnen van de onderneming en voor hun lestijd de richtlijnen van de school. Onderneming en school voeren hierover nauw overleg. De werkplekcomponent kan doorgaan voor de cruciale beroepen, als de werkgever de nodige bescherming kan garanderen voor de leerling.

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs is het aangewezen dat instellingen zelf de opportuniteit van een stage afwegen in overleg met de student en de werkgever. Verschillende bedrijven en sectoren zullen hun eigen richtlijnen hanteren, rekening houdend met ‘social distancing’.

Blijft een bedrijf tegen de federale richtlijnen in toch open? Kies in dat geval voor de bescherming van je leerling of student en stel hem of haar niet onnodig bloot aan risico’s. 

Voor de zorgstages in HBO5 en Bachelor Verpleegkunde is er specifieke informatie voorzien.

Omdat in de zorgsector stagebegeleiders momenteel niet fysiek naar de stageplaatsen mogen, ondersteunen zij de leerlingen/cursisten/studenten maximaal online. De onderwijsinstellingen moeten daarvoor de nodige middelen voorzien. De opdracht van de stagebegeleider wordt besproken op het lokaal onderhandelingscomité.

RICHTLIJNEN VOOR CLB's

 • De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen. 

 • CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra. Al is het niet langer noodzakelijk dat centra fysieke permanentie voorzien, op voorwaarde dat CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn.

 • De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.

 • Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-facecontacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn. Je moet ook rekening houden met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie ...

 • CLBch@t en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders. 

 • CLB-personeelsleden die ruimte zien vrijkomen in hun agenda kunnen zich vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde medische reserve in de zorgsector. Het centrumbestuur geeft je daarvoor dienstvrijstelling, waardoor je in dienstactiviteit blijft en je salaris blijft doorlopen.
ARBEIDERS EN BEDIENDEN IN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS (UPDATE 20/03)

COC is tevreden dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ingaat op de vraag om ook aandacht te hebben voor de contractuele arbeiders en bedienden. De vakbonden en Katholiek Onderwijs Vlaanderen sluiten binnenkort cao's af voor het MVD-personeel rond werkzekerheid en loonbehoud. De cao's bepalen dat voor de arbeiders en bedienden in het gesubsidieerd vrij onderwijs (met uitzondering van de hogescholen) in de mate van het mogelijke alternatieve tewerkstelling gezocht wordt. Als een personeelslid toch geen prestaties meer kan leveren of als iemand tot de risicogroep behoort, is er sprake van overmacht en krijgt het betrokken personeelslid zijn loon toch nog altijd uitbetaald.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (update 06/04/2020)

Werk je in het onderwijs en ben je tijdelijk werkloos door de coronacrisis? Dan kan je voor je werkloosheidsdossier terecht bij het ACV. Je vindt alle informatie rond tijdelijke werkloosheid én het online aanvraagformulier op de speciale webpagina over tijdelijke werkloosheid.

UPDATE ONDERWIJS VLAANDEREN 24/03/2020

Onderwijs Vlaanderen publiceert regelmatig updates over wat onderwijsinstellingen en 
-personeel moeten doen rond de coronamaatregelen. Op hun website vind je nog uitgebreidere informatie.

COC STAAT VOOR JE KLAAR!

Ook in deze uitdagende tijden staat COC voor je klaar! Met specifieke vragen kan je nog altijd terecht bij je provinciaal secretariaat. Onze medewerkers helpen je zo snel mogelijk verder via mail of telefoon. Hou er wel rekening mee dat we momenteel veel vragen binnen krijgen, waardoor een antwoord mogelijk iets langer op zich laat wachten. Lees zeker ook de maatregelen die COC neemt om haar dienstverlening ook nu zo optimaal mogelijk te organiseren. 

Samen sterk voor onderwijs, ook in deze uitdagende tijden!
 
 

 

Personalization