Profylactisch verlof

Om verspreiding van besmettelijke ziekten op school tegen te gaan, nemen scholen en CLB’s maatregelen zodra een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld bij een leerling, een personeelslid of bij hen thuis. De profylactische maatregelen gelden voor de leerlingen en voor de personeelsleden.

 

Voor wie?

Als personeelslid kan je in 2 gevallen profylactisch verlof krijgen:

 

1. Je bent zelf (nog) niet ziek, maar een inwonend familielid heeft een besmettelijke ziekte. Er bestaat een kans dat je die ziekte doorgeeft aan de leerlingen of aan andere personeelsleden van je school.

 

2.Je bent zwanger in het gewoon lager onderwijs en een CLB-arts stelt vast dat er in de school een besmetting is door varicella, rubella, mazelen of bof. Als je zwanger bent en verwijderd werd voor bedreiging door beroepsziekte of moederschapsbescherming, dan val je niet onder profylactische maatregelen.

 

Aanvragen

1.Als iemand bij je thuis een besmettelijke ziekte heeft, verwittig je meteen de directeur van je school. Je vraagt profylactisch verlof aan bij het controleorgaan met het medisch attest (Vak I). Het medisch attest geldt als aanvraag om profylactisch verlof. Je stuurt het samen met het attest betreffende het zieke familielid naar het controleorgaan. Als het controleorgaan dit bevestigt kan de verwijdering ingaan.

 

2.De directeur van je school verwittigt het CLB en stuurt je door naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Die zal je tijdelijk verwijderen voor de duur van de ziekte op school, zoals de CLB- arts die bepaalt.

 

Recht

Profylactisch verlof is een recht. De school, het CLB  en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moeten de nodige maatregelen nemen om personeel en leerlingen te beschermen.

 

Administratieve toestand

Je bent in dienstactiviteit. Je salaris wordt verder doorbetaald.  Profylactisch verlof telt mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit en je dienstanciënniteit.

 

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit. Ben je tijdelijk, dan telt het verlof mee voor de berekening van het aantal dagen ziekteverlof waar je recht op hebt. Profylactisch verlof telt mee voor je recht op en de berekening van je rustpensioen.

More Info

Meer info voor leden over profylactisch verlof (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.