Langdurig VVP wegens medische redenen

Ziekte kies je niet, het overvalt je. Gelukkig kan je meestal na een tijd gewoon weer aan het werk. Soms lukt dat niet en blijven pijn, vermoeidheid of problemen aanslepen. Deeltijds terug aan het werk gaan, kan een oplossing zijn. De afspraken gemaakt in cao X werden op 1 januari 2015 realiteit. Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen is een feit.

 

Voor wie?

Langdurig verlof voor verminderde prestaties (VVP) wegens medische redenen is bedoeld voor personeelsleden die om medische redenen hun opdracht niet meer volledig kunnen uitoefenen en van wie de behandelende arts-specialist oordeelt dat een volledige hervatting van de oorspronkelijke opdracht niet meer mogelijk is tot aan het einde van de loopbaan volgens de huidige stand van de medische wetenschap. Alle gesubsidieerde personeelsleden die minstens halftijds vastbenoemd zijn kunnen het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen aanvragen.

 

Start

Dit verlof kan starten na een periode van ten minste dertig dagen ononderbroken afwezigheid door:

 

  • ziekteverlof
  • terbeschikkingstelling wegens ziekte
  • verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval
  • wederaanpassing met een halve dagtaak (beslissing Medex)

 

Je kan ook overstappen naar het langdurig VVP medische redenen als je om medische redenen minstens halftijds werkt in een verlofstelsel. In dat geval eindigt de dienstonderbreking op het ogenblik dat het langdurig VVP medische redenen start. Het verlof kan niet starten onmiddellijk aansluitend aan verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte.

 

Aanvraag

Na overleg met je arts-specialist bepaal je het volume - tussen 50 en 75% - dat je nog kan presteren. Als directeur zal dit altijd 50% van een voltijdse opdracht zijn. De specialist vult het plan en het document van Certimed in en het personeelslid stuurt dit minstens twee weken voor de start van het verlof naar Certimed, Dit kan eenvoudig door de documenten in te scannen en in pdf-formaat te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be. Voor het controlebezoek maak je een afspraak via het gratis telefoonnummer 0800 94 994. Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat je aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan. 

 

  • Het aanvraagformulier vermeldt een uitgebreide motivering en een voorstel van te presteren percentage.
  • Een geneeskundig verslag van de arts-specialist , eventueel aangevuld met geneeskundige verslagen van andere artsen. De verslagen mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Medisch attest Certimed

 

Het controleorgaan brengt de directeur binnen de 24 uur op de hoogte van de definitieve beslissing van de controlearts. Er zijn drie opties:

 

  • Goedkeuring langdurig VVP medische redenen
  • Toestemming maar met aangepast percentage van de te verrichten prestaties
  • Weigering van de aanvraag

 

Je kan altijd in beroep gaan tegen deze beslissing in samenspraak met je arts-specialist.

 

Duur

De eerste aanvraag wordt goedgekeurd tot 31 augustus van het schooljaar volgend op het schooljaar waarin het verlof startte. Verlengingen worden steeds per twaalf maanden goedgekeurd.

 

Administratieve toestand

De periode van langdurig VVP medische redenen wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Dit verlof heeft gevolgen voor de rechtspositie. Vanaf het ogenblik dat je langdurig VVP medische redenen opneemt, kan je je tijdelijke aanstelling niet meer uitbreiden in vergelijking met de toestand aan de vooravond van het verlof, zelfs niet indien je recht hebt op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur: het TADD-recht is beperkt tot de maximumgrens van het goedgekeurde volume van dit verlof.

 

Ook kan je tijdens langdurig VVP medische redenen slechts een bijkomende vaste benoeming verkrijgen tot maximaal het volume van werkhervatting dat was goedgekeurd voor dit verlof.

 

De opdracht waaruit je langdurig VVP medische redenen neemt (en dit kan enkel een opdracht als vastbenoemde zijn), wordt na 24 maanden vacant. Je blijft ook nadien echter in de administratieve en geldelijke toestand die verbonden is aan je langdurig VVP medische redenen. Je behoudt dus je oorspronkelijke volume van vaste benoeming én de 60% van het salaris waarvoor je dit verlof geniet, ook wanneer de betrekking vacant is geworden.

 

Salaris

Je ontvangt salaris voor de verrichte opdrachtbreuk + 60% van het salaris van de niet-verrichte prestaties.

 

Gevolgen voor pensioen 

Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen heeft geen invloed op de vaststelling van de vroegst mogelijke pensioendatum, noch op de berekening van het pensioenbedrag.

More Info

Meer info voor leden over LVVP Med (inloggen).

Meer info voor militanten over LVVP Med (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.