Werkgever informeren

Kan je niet werken door ziekte dan moet je een attest voorleggen. Je werkgever kan je arbeidsongeschiktheid laten nagaan door een controlearts.

Werkgever informeren

Ben je ziek, dan moet je je werkgever meteen inlichten in via de voor jou beschikbare kanalen: telefoon, mail, fax, bericht via een collega of een gezinslid, ...

Medisch attest

In de meeste bedrijven is een medisch attest of getuigschrift arbeidsongeschiktheid vereist op grond van een bepaling in  het arbeidsreglement of van een collectieve overeenkomst. Je moet de voorgeschreven afspraken nakomen zoals de termijn waarbinnen je het attest moet versturen. Zijn er geen richtlijnen voorzien, dan moet je het attest binnen de 2 werkdagen na het begin van de ziekte versturen.

Verstuur je het attest niet binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de werkgever het gewaarborgd loon voor niet-gedekte dagen weigeren. Onder bepaalde omstandigheden kan de arbeidsrechtbank het niet-naleven van de verplichtingen als een reden tot ontslag inroepen. 

Beroepsgeheim

Dit getuigschrift mag enkel volgende preciseringen bevatten:

  • de geschatte duur van de arbeidsongeschiktheid  
  • de toelating of het verbod om de woning te verlaten
  • indien de ziekte korte tijd na een vorige ziekte optreedt: of het gaat om een herval of om een nieuwe ziekte

Alle andere vermeldingen, zoals een diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim

Controle door de werkgever

De werkgever heeft het recht je arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een door hem aangestelde controlearts. De kosten van deze controle zijn ten laste van de werkgever.

Wanneer de controlearts zich bij je aanmeldt, mag je niet weigeren je te laten onderzoeken.  Ook wanneer de controlearts je uitnodigt om je in zijn spreekkamer aan te melden, dan moet je daar gevolg aan geven tenzij je behandelend arts oordeelt dat je niet in staat bent je te verplaatsen. Eventuele verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.

Rol controlearts

De controlearts kijkt enkel  na of je arbeidsongeschiktheid bent. In geen  geval mag hij een oordeel geven over de behandeling die je van je eigen arts. Ook de controlearts is gebonden door het beroepsgeheim.  Hij mag bijvoorbeeld geen medische diagnose communiceren aan de werkgever.

Meent de controlearts dat je arbeidsgeschikt bent, ga dan meteen naar je eigen behandelende arts.  Hij kan elementen aanbrengen die de controlearts ervan overtuigt zijn houding te veranderen. 

Indien deze poging mislukt, dan voorziet de wet in een rechterlijke procedure. Als lid kan je hiervoor terecht bij het ACV.

Controle is niet onbegrensd

Het arbeidsreglement of een cao kan bepalen dat je een periode van maximaal 4 aaneengesloten uur per dag beschikbaar moet blijven van de controlearts, ook al vermeldt het medische attest van je behandelende arts dat je de woning mag verlaten.

In dit geval moet je elke wijziging van verblijfplaats voorafgaandelijk melden aan je werkgever. Een dergelijke controle via medische whereabouts kan evenwel niet onbegrensd worden toegepast.

  • De arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een arts die de werknemer zelf kiest, en dus geeft de wet de werkgever de kans een controledokter aan te stellen.
  • Anderzijds moet het medisch beroepsgeheim en het recht op privacy gewaarborgd blijven. De wet voorziet waarborgen om de controle in correcte omstandigheden te laten gebeuren.

Is er betwisting, bijvoorbeeld wanneer je de indruk hebt slachtoffer te zijn van een misbruik of niet terecht optreden van de controlearts, dan kan je als lid terecht bij het ACV.  Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of met de rechtskundige dienst van je ACV-verbond.

More Info

Personalization