Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig:  de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Hoeveel je precies moet verdienen hangt af van verschillende factoren

Functieclassificatie
 • Eerst en vooral is het loon afhankelijk van de aard van het werk dat je verricht. Daarom wordt elke job ingedeeld in een bepaalde functieclassificatie of categorie (een beroepsindeling).
 • Aan elke functiecategorie is een eigen weddeschaal (of loonbarema) verbonden.
Weddeschaal
 • De weddeschaal (of loonbarema) geeft de maandlonen aan.
 • Deze weddeschalen stijgen naargelang het aantal jaren dat je werkzaam bent in de onderneming. Telkens de datum van indiensttreding ‘verjaart’ kom je de maand daaropvolgend in een volgende baremastap terecht en verdien je dus een beetje meer.
 • Het loonbarema van elke categorie kent een eigen aanvangsleeftijd. Dat is de leeftijd waarop het aantal dienstjaren begint te tellen. De bedienden die reeds op jongere leeftijd dan deze aanvangsleeftijd worden tewerkgesteld, ontvangen de maandlonen die apart volgens deze jongere leeftijd op de tabellen vermeld zijn.
 • De maandlonen zijn bruto maandlonen voor voltijdse arbeidsprestaties.
  Voor de deeltijdse werknemers moeten deze bedragen worden omgerekend in verhouding tot hun arbeidsduur (deeltijds contract ten opzichte van 35 uur per week).
 • De maandlonen in de tabellen zijn ook de brutominimumlonen van de sector: de werkgever mag dus in geen enkel geval minder betalen dan deze weddeschalen. Meer betalen aan sommige of aan alle personeelsleden is uiteraard wél mogelijk. Sommige ondernemingen beschikken over bedrijfsgebonden weddeschaalsystemen. Je ACV Puls-vakbondsafgevaardigde kan je er meer over vertellen.
 • Het loon (zowel de sector-weddenschaallonen als de in werkelijkheid uitbetaalde lonen) kan stijgen dankzij indexverhogingen of door de cao-loonsverhogingen die het resultaat zijn van  het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. 
 • Van bruto naar netto:
  Brutomaandloon
  - afhouding 13,07% sociale zekerheid (RSZ)
  - bedrijfsvoorheffing (belastingen) 
  _______________________________
  = Nettoloon (het bedrag dat je ontvangt)

OPMERKING: De werkbonus

 • Alle brutolonen beneden de grens van € 2338,58 geven recht op een vermindering van de RSZ-bijdrage. Deze korting bedraagt maximaal  € 175, en wordt gradueel verminderd naarmate je loon dichter bij het plafond van €  2338,58 komt.

Praktisch: Je functieclassificatie

Administratief personeel
 • Bedienden uit de administratie zijn, afhankelijk van de aard van hun functie, het vereiste opleidingsniveau, de graad van zelfstandig werken en dergelijke, onderverdeeld in 4 categorieën.
 • Aan de hand van een overeengekomen lijst van voorbeelden kan dan worden bepaald waar je functie thuishoort.
Verkooppersoneel
 • Bedienden tewerkgesteld in de verkoop worden, afhankelijk van hun functie, onderverdeeld in 5 categorieën.
 • Enkele voorbeelden m.b.t. verkooppersoneel kunnen alvast richtinggevend zijn:
 • Categorie 1
  • beginnend verkoopslid met minder dan 24 maanden beroepservaring.
 • Categorie 2
  • verkoopslid met meer dan 24 maanden ervaring;
  • aanvuller van het assortiment;
  • kassier in kleine winkels die minder dan de arbeidsduur van 9 voltijdse personen tewerkstellen en die een bijkomende kasvergoeding ontvangen.
 • Categorie 3
  • kassier (3 A in de winkels van groep 2), (3 B in de winkels van groep 1);
  • afdelingsverantwoordelijke zonder personeel onder zijn gezag of hoofd van een kleine afdeling (minder dan 3 personen);
  • receptionist van goederen, beenhouwer, visverkoper...
 • Categorie 4
  • afdelingshoofd met minimum 3 personen onder zijn gezag.
 • Categorie 5
  • chef-beenhouwerij, adjunct-filiaalleider.
Filiaalleiders
 • Filiaalleiders behoren tot een aparte categorie (1, 2 en 3) naargelang zij respectievelijk minder dan één voltijdse, 1 tot 2, 3 of meer personen tewerkstellen.
 • Hieraan is een specifiek loonstatuut verbonden. Onze dienstverleners in de ACV Puls-secretariaten in de regio helpen je hier graag mee verder.
 • Let wel! Sommige ondernemingen hanteren hun eigen functieclassificatie!

Praktisch: Je weddeschaal

Je weddeschaal vinden:
 • Werk je bij Aldi, Colruyt, Delhaize De Leeuw, Match of Mestdagh, dan raadpleeg je de weddenschaal PC 202 A.
  • Let wel! De meeste van deze ondernemingen hanteren een eigen, hoger barema. Hiervoor kan je steeds terecht bij de afgevaardigden in je onderneming of bij het ACV Puls-secretariaat in je regio.
 • Werk je in een andere onderneming, dan raadpleeg je de weddeschaal PC 202 B.
 • Werk je bij Carrefour, dan raadpleeg je weddeschaal Carrefour.
 • Werk je bij Colruyt, dan raadpleeg je weddeschaal Colruyt.
Daarna bepaal je tot welke groep je behoort
 • Groep 1: Het verkooppersoneel van winkels kleiner dan 750 m², die minder dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen (dus minder dan 30 x 35 uur per week).
 • Groep 2: Het verkooppersoneel én het administratief personeel (ook depots en burelen in het algemeen) van winkels groter dan 750 m², of die meer dan de arbeidsduur van 30 voltijdsen tewerkstellen.
Je anciënniteit
 • Het aantal jaren dienst staat numeriek onder ‘anciënniteit’. Daarbij moet je, zoals eerder reeds vermeld, rekening houden met de aanvangsleeftijd van elke categorie. Deze aanvangsleeftijden vind je apart in een tabelletje, evenals de geldende lonen wanneer je deze aanvangsleeftijd nog niet zou hebben bereikt.

Extra premies

Twee keer per jaar krijg je iets extra's
 1. December
  In de maand december wordt aan alle bedienden een premie van € 148,74 bruto uitbetaald.
  Deze premie wordt betaald aan 1/12 per gepresteerde maand van het betrokken jaar. Deeltijdse werknemers ontvangen deze premie in verhouding tot hun contractuele arbeidsprestaties.
 2. Juni 
  In de maand juni wordt er een jaarlijkse premie van €70 toegekend.
Voorwaarden:
 • Gewerkt hebben in het refertejaar (van juni van vorig jaar tot en met mei van dit jaar). Periodes van ziekte, bevallingsrust, vakantie, klein verlet,… worden gelijkgesteld zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.
 • Voor de werknemers die geen volledig refertejaar hebben gewerkt, zal de premie berekend worden ten belope van 1/12 per volledig gepresteerde (of gelijkgestelde) maand.
 • Per gewerkte maand bedraagt de premie € 5,8333 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie)
 • De premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand juni.
 • Als je de onderneming verlaat vóór 30 juni, wordt de premie uitbetaald in verhouding tot het aantal maanden dat je werkte in het refertejaar.
Opgelet:
 • Aan de deeltijdsen wordt deze premie toegekend in verhouding tot hun prestaties.
 • De premie van € 70 kan op bedrijfsvlak omgezet worden in evenwaardige voordelen (vb. invoering of verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering,…) Hiervoor moet op bedrijfsvlak een cao afgesloten worden. Informeer even bij je LBC-NVK-vakbondsafgevaardigde!

Late prestaties

 • Voor alle arbeidsuren die worden geleverd na 18 uur moet 40% meer betaald worden m.b.t. de eerste 5 dagen van de week en 75% meer voor de zaterdag.
 • Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In de winkel moet  minstens een equivalent van 4 voltijdse werknemers tewerkgesteld zijn (hierbij wordt de filiaalhouder buiten beschouwing gelaten).
 • Daarnaast moet de winkel open zijn tot 20 uur.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.