Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

Meer weten over rechtspositie

Het statuut vormt een geheel van arbeidsvoorwaarden die doorheen de jaren verbeterd werden door sectorale akkoorden én het verzekert de onafhankelijke dienstverlening voor burgers en bedrijven.

 

De Vlaamse regering wil een totale contractualisering. Maar daar kunnen wij ons niet bij neerleggen. Het statuut vormt een geheel van arbeidsvoorwaarden die in de tijd verbeterd werden door sectorale akkoorden én het verzekert de onafhankelijke dienstverlening voor burgers en bedrijven. 

Arbeidsvoorwaarden

Sinds het ontstaan van de Vlaamse overheid werden de arbeidsvoorwaarden steeds verbeterd via sectorale akkoorden. En ook al hadden we graag nog wat verder gestaan - op vlak van barema’s bijvoorbeeld werd er de laatste jaren niets meer verbeterd door een gebrek aan inspanning van de opeenvolgende regeringen – het statuut blijft de verzamelnaam voor al deze arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk.

Daarnaast zijn er de arbeidsvoorwaarden voor contractuele personeelsleden. En die zijn beperkt omwille van hun bestaansreden. Tewerkstelling op basis van een arbeidscontract zou in regel tijdelijk moeten zijn. Toch merken wij dat onder andere door besparingen en meer mogelijkheden om contractueel te werven die redenering onder druk komt te staan. De overheid legt meer en meer haar eigen regels naast zich neer. Een praktijk die wij al enkele jaren aanklagen.

Een gelijkschakeling van arbeidsvoorwaarden tussen statutaire en contractuele  personeelsleden zou logischerwijs een opwaardering moeten betekenen van het contractueel stelsel. Toch is dat niet zo simpel omdat er ook fundamentele verschillen zitten die niet door de Vlaamse overheid kunnen worden weggewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld een ambtenarenpensioen anders berekend dan een werknemerspensioen en bestaat er geen invaliditeit bij ambtenaren, maar een medisch pensioen. 
In een gelijkschakeling moeten we met andere woorden streven naar gelijke arbeidsvoorwaarden waar het kan en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden waar het moet. 

Dat is meteen ook de reden waarom dit dossier voor ons één en ondeelbaar is. Wij kunnen ons enkel uitspreken als alle aspecten duidelijk zijn.

Onafhankelijkheid

Een nog veel moeilijkere discussie gaat over de onafhankelijke dienstverlening voor burgers en bedrijven. 

Het statuut beschermt personeelsleden tegen ontslag. Dat wil echter niet zeggen dat statutaire personeelsleden niet ontslagen kunnen worden. Recente VPS-wijzigingen hebben dat zelfs gemakkelijker gemaakt. Het statuut beschermt een personeelslid wel voor direct ontslag en, het belangrijkste, zorgt voor een objectieve toetsing van dit ontslag. Zo kan een raad van beroep (bestaande uit zeven personen) unaniem de beslissing van een evaluatie of tucht verwerpen als deze onterecht gegeven werd.
Een primitief argument (dat wij jammer genoeg vaak horen) is dat de huidige contractuele personeelsleden even kwaliteitsvol werk leveren als hun statutaire collega’s en bijgevolg geen extra bescherming nodig hebben. Maar die redenering zegt niets over de beperkte bescherming van contractuelen, laat staan over de raden van beroep die unaniem de beslissing verwerpen. Daarnaast wordt er vaak gewezen op de moeilijkheid om een slecht functionerende ambtenaar te kunnen ontslaan. Ook dat argument zegt niets over ontslagbescherming, maar meer over het gebrek aan kennis bij leidinggevenden om een evaluatie te verantwoorden. 

Een objectieve en tegensprekelijke ontslagprocedure is voor ons primordiaal. Niet enkel beschermt zo’n ontslagprocedure de klanten van de overheid (burgers en bedrijven) tegen willekeur en garandeert ze de onafhankelijkheid van een ambtenaar, ze zorgt er ook voor dat de beslissingen van de overheid over ontslag geëvalueerd (en gevalideerd) kunnen worden. 

Beslissingen die genomen worden door de overheid en die een impact kunnen hebben op onder andere de dienstverlening of de onafhankelijkheid van een personeelslid moeten gecontroleerd kunnen worden. Het moet onze ambitie zijn om ervoor te zorgen dat deze beslissingen de meest gunstige zijn voor alle partijen.