Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

Veranderingen vijfsporenbeleid

Lees hier welke nieuwe toevoegingen er werden gedaan en welke afspraken er vergeten werden.

Nieuwe toevoegingen

Na jaren onderhandelen over het vijfsporenbeleid laat de Vlaamse regering haar ware gelaat zien. Zo worden de personeelsleden van de OPZ'en uit het vijfsporenbeleid gehaald. En dat allemaal “in afwachting van” de onderhandelingen over een nieuw statuut voor het personeel van de ziekenhuizen.

Door dat slinks manoeuvre zet de regering ons met onze rug tegen de muur wat de arbeidsvoorwaarden van het personeel binnen de OPZ’en betreft. Nochtans lieten wij twee jaar geleden al weten dat dit voor ons een breekpunt was. Zo staat het ook in de verslagen.

De regering legt dit gewoon naast zich neer en verwacht dat wij akkoord gaan met deze maatregel zonder een alternatief voor te stellen waarin ook de personeelsleden van de OPZ’en erop vooruitgaan. 

 

Vergeten afspraken

Dat er tijdens onderhandelingen op regelmatige basis zaken worden vergeten, is voor ons al even een doorn in het oog. En zolang de onderhandelingen liepen, blijven we dat aankaarten. Met het afsluiten van de onderhandelingen gingen wij ervanuit dat de overheid nu wel in staat zou zijn om alle gegeven afspraken op te lijsten.

Een jammerlijke vergissing. Hieronder sommen wij voor onze overheid nog even al de afgesproken engagementen op:

 • Evaluatie e-ploeg

Met de vakorganisaties zou het digitaal systeem PLOEG (planning, opvolging, evaluatie, ...) onder de loep genomen worden. Er zou o.a. bekeken worden hoe personeelsleden kunnen reageren op een voorgestelde planning/ doelstelling door de leidinggevende. De noodzaak doet zich voor wanneer deze echt niet passend is.

 • Escalatiemogelijkheid re-integratie

Wanneer er geen bereidwilligheid is van de entiteit om een passende functie aan te bieden i.k.v. re-integratie, moet dit aangekaart kunnen worden op een hoger niveau. De werkgever mag zijn verantwoordelijkheid hier niet ontlopen. Het is onaanvaardbaar dat personeelsleden die na een ziekte terug willen werken, door de werkgever hierin verhinderd worden.

 • Huishoudelijk reglement voor de adviesorganen 
Dit reglement zou in het najaar van 2023 moeten uitgewerkt zijn door de overheid, in samenspraak met de vakbonden. Dit omvat: 

de organisatie van het secretariaat; de wijze van beraadslaging; de procedureregels; het wrakingsrecht van de verzoeker; de wijze van kennisgeving van de adviezen

 • Kader tijdelijke functieverzwaring

Bij het toekennen van een tijdelijke functieverzwaring moet er een bepaalde methodiek worden toegepast. Echter zien we in de praktijk dat heel wat entiteiten dit niet correct uitvoeren. Als personeelslid heb je geen impact op de weging, er is geen inspraak van de vakorganisaties en geen transparantie. Om hierin verandering te brengen zou de overheid een kader uitwerken.

 • Regeling ambtshalve verlof voor huidige statutairen

Bij invoering van het 5-sporenbeleid zal een statutair zijn vaste benoeming behouden. Dus ook als hij een andere contractuele functie opneemt. Er moet dus een regeling worden uitgewerkt voor huidige statutairen die ambtshalve onbetaald verlof opnemen én een contractuele functie uitvoeren, zodat ook zij hun statuut niet verliezen.

 • Regeling contractuele personeelsleden in gezagsfuncties

Volgens het 5-sporenbeleid moeten gezagsfuncties  statutair worden ingevuld. Er moet dus een regeling worden uitgewerkt om huidige personeelsleden die een gezagsfunctie nu contractueel invullen, te benoemen.

 • Status toelichtingen bij VPS (Vlaams Personeelsstatuut)

Wanneer belangrijke opmerkingen, aanvullingen, verduidelijkingen die wij hebben over de teksten van het 5-sporenbeleid niet worden opgenomen in het VPS maar in de toelichting, dan willen wij dat deze toelichting ook een juridische waarde heeft. De overheid zou hiervoor iets uitwerken.

 • Modeldocumenten voor arbeidsovereenkomst

Aangezien de aanwerving met een arbeidsovereenkomst (contractuele werving), de norm wordt in het 5-sporenbeleid, moet er een modeldocument hiervoor worden uitgewerkt in samenspraak met de vakbonden. Wij wachten hier nog steeds op.

 • Oplossing voor de OPZ’en (Openbare Psychiatrische Zorgcentra) en invoering IFIC

In de Openbare Psychische Zorgcentra Geel en Rekem zouden reeds nieuwe loonschalen (IFIC) moeten ingevoerd zijn vanaf 2022. Dit is tot op heden nog steeds geen feit. Tevens wenst de overheid plots deze groep uit te sluiten van het 5-sporenbeleid. En dit zonder overleg noch akkoord van de vakorganisaties!

 • Aanpassen ASB’s (Agentschapsspecifieke besluiten) aan de hand van de regelgeving rond 5-sporen
 • Afspraken rond gebruik van personeelsplan

Het personeelsplan moet jaarlijks op het EOC (entiteitsoverlegcomité) voorgelegd en besproken worden. De overheid zal de leidend ambtenaren via een schrijven hierop wijzen. Wat gebeurt er als entiteiten zich niet aan deze afspraken houden?

 • Terugkeerrecht voor contractuele personeelsleden

Wanneer een contractueel personeelslid voltijds afwezig is ten gevolge van de opname van een verlof dan heeft hij een terugkeerrecht naar de entiteit van herkomst, zoals nu reeds het geval is voor ambtenaren. Hierbij is de inhoud van de arbeidsovereenkomst van belang en dit zou in het najaar 2023 bekeken worden met de vakorganisaties.

 • Evaluatie EVC-procedure

EVC staat voor Elders Verworven Competenties. Dat is een specifieke procedure waarmee kandidaten kunnen kandideren die niet aan de diplomavoorwaarden voldoen, maar wel over de nodige kennis of (beroeps)ervaring beschikken. Hiervoor heb je een ervarings- of toegangsbewijs nodig. Dit wordt in de praktijk zeer weinig vermeld in de selectiereglementen en de huidige procedure is dringend aan een evaluatie toe.

 • Evaluatie werking niet-nodeloos-hertesten
Een personeelslid kan vrijgesteld worden van bepaalde testen in een selectieprocedure indien de resultaten niet ouder zijn dan zeven jaar.
Op dit moment weten personeelsleden vaak niet waarvoor ze in het verleden getest zijn en houdt de Vlaamse Overheid geen  databank bij. Het is aan het personeelslid om te bewijzen dat dit al reeds getest is geweest en om de nodige rapporten door te sturen. De overheid zou bekijken hoe dit in de toekomst efficiënter kan verlopen.