Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Je centrale op sociale netwerken

Over ACV Openbare Diensten

Als werknemer in de openbare sector speel je een sleutelrol in onze samenleving. Je staat iedere dag in voor de dienstverlening aan de bevolking, in al haar vormen. Of je nu op een administratie werkt, in een gemeentedienst of een OCMW, of je nu onze veiligheid bewaakt of mensen en kinderen naar het werk of de school brengt: Je werkt hard om de maatschappij draaiende te houden.

Je verdient het te kunnen werken in goede omstandigheden. Werkzekerheid, een eerlijk en competitief loon, een aangename en veilige werkomgeving, de juiste uitrusting en interessante arbeidsvoorwaarden. Het zijn maar enkele van de elementen die zo belangrijk zijn in een job.

Misschien denk je: “We hebben al goede arbeidsovereenkomst, waarvoor hebben we dan nog een vakbond nodig?”

De afgelopen jaren is het belang van een sterke vakbond steeds duidelijker geworden. Werk zoeken is al lang niet meer evident. Overheden bouwen het aantal personeelsleden vaak af.

Het is dus duidelijk dat we als vakbond nog een belangrijke rol te spelen hebben. Als we onze sociale verworvenheden willen verdedigen en verder willen uitbouwen, dan moeten we sterk staan. We streven ernaar om van de overheid een aantrekkelijke werkgever te maken, met aandacht voor een goede dienstverlening en voor de mensen die die diensten verzekeren.

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij


Wat kunnen we voor jou betekenen?

We ondersteunen je

Als lid van ACV Openbare Diensten kan je steeds terecht bij de vakbondsafgevaardigden, in onze dienstencentra of op de hoofdzetel in Brussel. Onze specialisten kunnen je helpen met een hele resem onderwerpen. Maar ook onze militanten op de werkvloer zijn een belangrijke spreekbuis voor jouw problemen.

Vanuit een centrale zetel in Brussel en een reeks regionale secretariaten krijgen leden professionele ondersteuning. Ons team van meer dan 150 personeelsleden kent de finesse van jouw probleem en beschikt over de expertise en ervaring om jou te begeleiden.

We verdedigen je

Bij geschillen met je werkgever zullen je afgevaardigden of de secretaris je bijstaan en jouw verdediging opnemen. We zorgen ook voor juridische bijstand in een arbeidsgeschil met de rechtbank.

We ondersteunen je loopbaan

Overheden maken steeds vaker gebruik van nieuwe HR-technieken zoals postbakoefeningen, assessments, functiegespreken etc. ACV Openbare Diensten zorgt voor vorming op maat.

We informeren je

Onze leden ontvangen iedere maand ons ledenblad, NT Magazine. Daarin lees je interessante artikels over de openbare sector. Je kan ook steeds terecht op deze website of op onze Facebookpagina, Instagram, Twitter of Youtubekanaal. We willen ingewikkelde en versnipperde regelgeving voor iedereen verstaanbaar maken omdat we geloven dat die kennis jouw positie als werknemer versterkt.

Voor wie?

ACV Openbare Diensten komt op voor het personeel in de meest uiteenlopende openbare diensten, instellingen en bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld over werknemers in

 • klassieke administraties zoals de overheidsdiensten, parastatale instellingen en wetenschappelijke instellingen, zowel van de federale regering, de Vlaamse regering en de andere deelregeringen.
 • plaatselijke overheidsdiensten zoals de gemeentediensten (administraties, technische diensten, groen- en plantsoendiensten, gemeentelijke bedrijven,…), de OCMW ’s (waaronder ook hun ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen), de provincies, intercommunales en sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • bijzondere korpsen zoals de gevangenissen, hoven en rechtbanken, het leger, de geïntegreerde politie, de brandweer en universiteiten.
 • diverse maatschappijen met bedrijfsactiviteiten zoals het stads- en streekvervoer en autobus- en autocarbedrijven.

Onze leden komen niet alleen uit de meest diverse sectoren, ze komen ook uit verschillende beroepsgroepen: van onderhoudspersoneel tot topambtenaren, van verpleegsters tot brandweermannen, van administratief bediendes tot militairen etc. Bovendien maken we geen onderscheid in statuut. Statutair (of vastbenoemd) personeel, contractuelen of tijdelijke personeelsleden: ze zijn allemaal even welkom.

Het is die diversiteit die ons sterk maakt. Dankzij die brede basis weten we wat er leeft en zijn we representatief. We kunnen spreken in naam van al het personeel en komen op voor iedereen. Zo vermijden we dat er achtergestelde groepen zijn.

De overheid erkent ACV Openbare Diensten dan ook als representatieve vakbond op alle niveaus van de verschillende openbare diensten.

Militanten en militantencomités: van werkplaats tot algemene raad en congres

Op je werkplaats, in de diensten, instellingen en bedrijven zijn er militanten of vakbondsafgevaardigden die voor je klaarstaan. Je kan ze aanspreken als je vragen hebt of met een probleem zit. Ze zullen je zelf proberen verder te helpen of je doorsturen naar een van onze diensten.

Onze militanten wisselen ook onderling informatie uit over hun werkplaats en proberen oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Als er meerdere militanten zijn op eenzelfde dienst of instelling, dan vormen ze een militantenkern. Binnen die kern kunnen ze de taken verdelen.

ACV Openbare Diensten telt meer dan 5000 afgevaardigden!

Meestal zijn de militanten enkel actief op hun werkplaats en vormen ze militantencomités dicht bij de basis. Die comités vaardigen dan vertegenwoordigers af in meer overkoepelende comités.

Een derde van onze militanten is actief betrokken bij het overleg met de werkgever via onderhandelings- en overlegcomités, ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.

Onze sectoren en gewesten vaardigen militanten af om te zetelen in overkoepelende comités, die het niveau van de eigen werkplaats of de eigen regio overschrijden.

In het Nationaal Comité volgen ruim 70 militanten de syndicale actualiteit op de voet. En voor bepaalde zaken (bijvoorbeeld om een mandaat te geven voor een algemene staking) komt de Algemene Raad bijeen, met 120 afgevaardigden aangeduid uit de sectoren en gewesten.

Om de vijf jaar komen zo’n 500 militanten uit onze sectoren en gewesten samen tijdens een congres, waar de inhoudelijke krachtlijnen voor de komende 5 jaar worden uitgetekend.

Omdat een democratische opbouw een van onze basiswaarden is, vinden we het vanzelfsprekend dat we ook onze interne werking democratisch aanpakken. Binnen een vakbond is een goede interne doorstroming zeer belangrijk. Enkel zo kan een vakbond het beste vertolken wat er aan de basis leeft.

Daarom geven we onze leden de kans om hun afgevaardigden op de werkplaats te verkiezen. Op dat moment worden ook alle interne instanties vernieuwd.

Sociaal overleg

Sociale verbeteringen komen er niet zomaar. Om ze te realiseren, moeten we als vakbond onderhandelen, druk zetten en soms ook actie voeren. Sociale vooruitgang komt immers niet zomaar uit de lucht vallen. Om druk te kunnen uitoefenen op de werkgevers is het belangrijk dat de werknemers zich verenigen en dat we als vakbond kunnen bouwen op die solidariteit. Want wat zou er gebeuren met de lonen, de arbeidsveiligheid, de werkzekerheid, de tewerkstelling of de pensioenen als er geen vakbond meer zou zijn?

In onze aanpak staat sociaal overleg centraal. We verkiezen het overleg boven het conflict, ook al is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Het sociaal overleg situeert zich op verschillende niveaus:

 • Er is het globaal overleg op ACV-niveau over thema’s die van belang zijn voor alle werknemers.
 • Er is globaal overleg voor de ganse openbare sector.
 • Er is overleg op niveau van de verschillende sectoren: voor de federale ambtenaren, voor de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap, voor het personeel van de lokale besturen, voor de mensen in de zorgsector, voor de politiediensten enzovoort. Het is vooral op dit niveau dat het statuut van het personeel wordt vastgelegd.
 • Er is overleg op het niveau van de verschillende overheidsdiensten, bedrijven en instellingen voor de specifieke personeelszaken. Binnen grote bedrijven of organisaties is er vaak nog specifiek overleg op het niveau van afzonderlijke diensten of entiteiten. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over veiligheid en gezondheid op het werk.

Actie als het moet

Als er ernstige conflicten zijn, en de onderhandelingen geen oplossing bieden, zijn acties mogelijk. Toch grijpt ACV Openbare Diensten niet zomaar naar zware actievormen zoals stakingen. Zo worden stakingen pas erkend als de militanten die het personeel vertegenwoordigen in onze instanties voor minstens 2/3e achter de actie staan.

Basiswaarden

ACV Openbare Diensten kiest bewust voor deze fundamentele waarden die samen bepaald werden met de ganse christelijke arbeidersbeweging.

Mensen staan centraal

Elke werknemer is in de eerste plaats een mens met waardigheid en rechten. Iedere vorm van discriminatie is daarom te verwerpen. Arbeid is een noodzaak voor ons bestaan, als mens en als maatschappij. Het is bovendien een middel om zich als persoon te ontplooien en te ontwikkelen. Het geeft je een gevoel van waarde. Gelijke kansen vergen ook rechtvaardigheid. Ze komen er niet vanzelf. Om gelijke kansen te creëren, zijn er bijsturingen nodig door sociale correcties van de markteconomie en de herverdeling van macht, inkomen en vermogen.

Democratische opbouw

Aan democratie moet voortdurend gesleuteld worden. Hoe we evolueren, moet nauw aansluiten bij wat er leeft bij de bevolking. Politieke democratie hangt ook samen met sociale, economische en culturele democratie. En dat vraagt meer zeggenschap voor werknemers. Daarom zetten we ons af tegen extremismen, zowel tegen extreem rechts als extreem links. Ons geloof in een democratische opbouw weerspiegelt zich ook in onze interne aanpak. We willen een vakbond zijn die dicht bij de mensen staat, met een goede doorstroming van de basis naar de top, en omgekeerd.

Pluralisme en eenheid van actie

Diverse opvattingen lagen aan de basis van het ontstaan van vakbonden. Ze hebben geleid tot de christelijke en socialistische vakbonden. Dat noemen we ‘syndicaal pluralisme’. Dat pluralisme heeft voor- en nadelen. Het kan zorgen voor meer daadwerkelijke inzet, maar bij onderlinge onenigheid kan het onze positie als vakbonden verzwakken. Om dat te voorkomen, streven we bij onderhandelingen zoveel mogelijk naar gemeenschappelijke standpunten. Maar dat gaat niet ten koste van alles. In bepaalde omstandigheden lukt het niet om tot gemeenschappelijke standpunten te komen en kiezen we voor onze eigen weg.

Solidaire aanpak

Je verenigen maakt je als werknemer sterker. Maar we mogen niet enkel inzetten op het eigenbelang of op het gewin voor een beperkte groep. ACV Openbare Diensten richt zich tot alle personeelsgroepen en niet tot bepaalde diensten of categorieën van personeel. We moeten ervoor zorgen dat iedereen erop vooruit gaat en dat er geen achtergestelde groepen zijn. Om dat te kunnen bereiken, hebben we een solidaire aanpak nodig en een verbondenheid tussen de ruime groep werknemers. We hechten dan ook veel belang aan realisaties die een solidaire band vormen tussen werknemers, zoals de indexering van lonen en sociale uitkeringen.

Specifieke rol van de openbare sector

Welzijn, rechtvaardigheid en maatschappelijke gelijkheid komen er niet zomaar. Ze vragen organisatie. De openbare sector speelt daarbij een sleutelrol. Daarom hechten we zoveel belang aan goed werkende openbare diensten en bedrijven en aan goed uitgebouwde collectieve voorzieningen.

Deel van een groter geheel

ACV Openbare Diensten is een deel van het ACV en op die manier ook van Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging. Binnen het ACV hebben de organisaties (centrales) die instaan voor het personeel van de openbare sector zich gegroepeerd in de FCSOD: de Federatie voor de Christelijke Syndicaten voor de Openbare Diensten. Die centrales zijn:

 • ACV Openbare Diensten
 • ACV Transcom, dat vooral opkomt voor personeel bij de grote overheidsbedrijven zoals het spoor, de post en Proximus
 • COC en COV, de onderwijscentrales
 • CSC Enseignement

Ook op Europees en internationaal vlak hebben we onze rol te spelen. Daarom zijn we aangesloten bij volgende organisaties:

 • EPSU – European Federation of Public Unions. EPSU is de officiële gesprekspartner van de Europese Gemeenschap en maakt deel uit van het EVV – het Europees Vakverbond
 • ETF – European Transport Federation
 • PSI – Public Services International
 • ITF – International Transport Federation
 • EI – Education International

Wacht niet langer, word lid

Iedere werknemer in de openbare sector heeft er baat bij om aan te sluiten bij ACV Openbare Diensten. Jij dus ook! Bekijk onze ledenvoordelen voor meer informatie en word snel lid.