Het IPA: van ondertekening cao’s naar meer koopkracht

In februari 2019 onderhandelde en keurde het ACV het interprofessioneel akkoord goed. Dat akkoord bevat belangrijke verhogingen van lonen en diverse vergoedingen. 

Stijging koopkracht

Lees hier over de concrete verbeteringen die het ACV mee onderhandelde en goedkeurde:

 

Fikse verhoging minimumuitkering tijdelijke werkloosheid

In februari 2019 onderhandelde en keurde het ACV het interprofessioneel akkoord goed. Dat akkoord bevat belangrijke verhogingen voor de minimumuitkeringen tijdelijke werkloosheid.

  • Vanaf 1 juli 2019 verhoogden de minimumuitkeringen tijdelijke werkloosheid al met 3,5%. 
  • En vanaf januari 2020 zullen de minimumuitkeringen voor samenwonenden en alleenstaanden opgetrokken worden tot het niveau van gezinshoofden.

Die 2 verhogingen samen zorgen ervoor dat de maandelijkse minimumuitkering voor een alleenstaande tijdelijk werkloze bruto stijgt met 263 euro (+25%), en met 534 euro (+68%) voor een samenwonende.  

Hier komt voor alle tijdelijk werklozen nog de indexverhoging  bovenop.  Voor de periode 2019-2020 wordt die geschat op 3,4%.

Dit zijn belangrijke verbeteringen omdat veel mensen vroeg of laat te maken krijgen met tijdelijke werkloosheid. Het ACV doet er dan ook alles aan om het inkomensverlies van zijn leden in die omstandigheden zoveel mogelijk te beperken. Deze verhogingen en de automatische indexering zijn daarbij cruciaal.

Lees meer over tijdelijke werkloosheid op onze website. Log in of personaliseer je voor meer sectorinformatie.

 

SWT-vergoeding

In februari 2019 onderhandelde en keurde het ACV het interprofessioneel akkoord goed. Dat akkoord bevat belangrijke verhogingen voor mensen op SWT (het vroegere brugpensioen).

  • Vanaf 1 september 2019 verhoogde zo het maximumbedrag voor de werkloosheidsuitkering SWT met 1%.
  • Door een bijkomend akkoord verhoogt vanaf januari 2020 ook de bedrijfstoeslag die de werkgever bovenop deze werkloosheidsvergoeding moet betalen. Deze verhoging bedraagt 1,28%.

Hier komt ook de indexverhoging bij. Voor de periode 2019-2020 wordt die geschat op 3,4%.

Dit zijn belangrijke verbeteringen. Het ACV doet er alles aan om het inkomen van zijn leden zoveel mogelijk te verhogen. Deze verhogingen en de automatische indexering zijn daarbij cruciaal.

 

Lees meer over SWT op onze website. En log in of personaliseer je voor meer sectorinformatie.

 

Vanaf 1 juli 2019  

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat het ACV onderhandelde en goedkeurde, zorgde vanaf 1 juli 2019 voor meer koopkracht voor heel wat mensen.  Deze verhogingen kwamen bovenop de verhogingen door de indexering. Die worden geschat op 3,4%. Tegelijk blijven ook heel wat onderhandelingen in de sectoren lopen om het IPA verder concreet uit te werken in hogere lonen, werkbaar werk, toegang tot SWT en landingsbanen, fietsvergoeding, ...

Pensioen en ziekte-uitkering, tussenkomst woon-werkverkeer

Op 23 april werden belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend in de Nationale ArbeidsraadIn de ondertekende cao’s onder andere:

  • Voorwaarden SWT en landingsbanen:  voor zware beroepen, lange loopbanen, bedrijven in moeilijkheden en herstructurering blijven landingsbanen en SWT beneden de 60 jaar mogelijk: 4/5 landingsbanen vanaf 55 jaar, halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar en SWT vanaf 58 of 59 jaar als je voldoet aan alle voorwaarden.  
  • De tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer gaat omhoog. Ook de eerste 5 km worden voortaan vergoed. 

In het interprofessioneel akkoord (IPA) werd ook afgesproken om de pensioenenziekte- en werkloosheidsuitkeringen flink te verhogen, bovenop de index. 

Er is ook een ontwerp van cao klaar om op 1 juli 2019 het minimumloon met 1,1 % te verhogen. Tegen 30 september willen de sociale partners tot verdere voorstellen komen voor meer verhogingen van het minimumloon.  In de sectorale onderhandelingen zal ook worden ingezet op nieuwe stappen in de harmonisering van de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden. 

 

Belang sociale onderhandelingen

De ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de NAR toont nogmaals het belang van het sociaal overleg in ons land aan. Dankzij het sociaal overleg en de inspanningen van het ACV zal het dagelijkse leven van elke werknemer (met of zonder werk), gepensioneerde, zieke of  persoon met een beperking erop vooruitgaan.

Tegelijk kunnen nu ook de loononderhandelingen in de sectoren starten. De maximale marge voor de loonkostontwikkeling is 1,1%, bovenop de verwachte indexering van  3,4%  en uiteraard bovenop de bestaande baremaverhogingen. Op een loonmassa in de privésector van 170 miljard betekent dat 1,87 miljard om over te onderhandelen in sectoren en bedrijven. 

Lees verder in de Visie van 14 juni 2019 (pdf).
Het ACV ondertekende de cao om de minimumlonen te verhogen vanaf 1 juli. Eén sociale partner ondertekende die niet waardoor de cao niet in werking kan treden.  Lees het persbericht 'Onbegrijpelijk dat minimumloon niet mag verhogen vanaf 1 juli' (25 juni 2019).
Op zoek naar een overzicht van de diverse sectorale akkoorden?  We lijstten ze op in het actuabericht 'Wat bieden de sectorale akkoorden 2019-2020' van 4 december 2019.

More Info

    Personalization

    Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.