Buitenschoolse activiteiten en DKO, teststrategie en verlof wegens overmacht

De deelstaten bereikten een akkoord over de buitenschoolse activiteiten, dat ook belangrijk is voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Daarnaast komt er één aanpassing van de coronamaatregelen in het basisonderwijs, veranderde de teststrategie en is het verlof wegens overmacht verlengd en aangepast.

Buitenschoolse activiteiten

De verschillende Gemeenschappen van het land hebben in samenspraak met virologen een voorstel uitgewerkt over de buitenschoolse activiteiten. Die mogen nog altijd plaatsvinden voor kinderen jonger dan 12 jaar, maar in kleinere bubbels van maximaal tien personen. Aan de ouders wordt bovendien gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. Tijdens de krokusvakantie zijn bubbels van 25 personen toegelaten. Indooractiviteiten voor kinderen jonger dan 12 zijn niet verboden, maar er wordt op aangedrongen om alle activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren.

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen ook opnieuw aan buitenschoolse activiteiten doen, maar dan enkel in openlucht en ook voor hen geldt de bubbel van tien. Het gaat daarbij alleen over het georganiseerde jeugdwerk, niet over bijvoorbeeld losse afspraken op een pleintje. Er heerst momenteel een groot ongenoegen in het onderwijsveld omdat de overheid onderwijs in de academies voor deeltijds kunstonderwijs gelijkschakelt met activiteiten van sportclubs en jeugdbewegingen. 

Deeltijds kunstonderwijs

Onderwijsactiviteiten van de academies worden in de maatregelen rond buitenschoolse activiteiten op één lijn gezet met de activiteiten van sportclubs en jeugdbewegingen, terwijl er in onderwijs een verplicht leerprogramma af te werken is en leerlingen een welomschreven studietraject moeten volgen dat ook elke keer evaluatie moet krijgen. Leerlingen bepalen bovendien de financiering, in werkingsmiddelen en omkadering, van de academies en hebben zo een impact op werkgelegenheid. Het voorstel dat de deelstaten in consensus bereikten, werd gisteren echter al publiek gecommuniceerd, al moet het nog door de federale regering bekrachtigd worden. 

Voor leerlingen/cursisten die ouder zijn dan 12 jaar wijzigt er niets aan de voorschriften van de draaiboeken. Voor leerlingen jonger dan 12 gelden wel enkele nieuwe regels: lessen moeten gegeven worden aan groepen van maximaal tien leerlingen en lesactiviteiten die buiten kunnen gebeuren, moeten ook daar plaatsvinden. Voor sommige activiteiten (zoals piano) is dat niet altijd mogelijk. In dat geval kan de opleiding nog steeds binnen georganiseerd worden. Onderwijs Vlaanderen geeft nog mee dat de combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby’s buiten het DKO vermeden moet worden. Bekijk het volledige overzicht van de maatregelen voor het DKO.

Leerplichtonderwijs

Minister Weyts behoudt op dit ogenblik de bestaande maatregelen voor het leerplichtonderwijs, ondanks de toenemende druk op de besmettingscijfers in de scholen. Er wordt één bijkomende maatregel ingevoerd in het basisonderwijs: daar moeten de leerlingen voortaan een vaste plaats innemen, zowel in de klas als in de refter. Zoals gezegd zijn de huidige maatregelen blijkbaar voldoende, zowel volgens de minister als volgens de experten. De onderwijsvakbonden gaven tijdens het overleg het signaal dat de toestand in de Vlaamse klaslokalen alarmerend is en dat personeelsleden heel ongerust en zelfs bang zijn. De afkoelingsweek voor de krokusvakantie is er enkel in het secundair onderwijs, terwijl er momenteel veel problemen zijn in de basisscholen.

Verlof wegens overmacht verlengd en aangepast

De Vlaamse Regering heeft op 22 januari beslist om enkele aanpassingen aan te brengen aan het verlof wegens overmacht. De bepalingen met betrekking tot corona werden bovendien verlengd tot en met 31 maart 2021. Het is voortaan ook mogelijk om het verlof wegens overmacht te nemen wanneer een kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of in quarantaine of isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het verlof geldt maximaal gedurende de hele periode waarop het medisch attest tot bevestiging van quarantaine of isolatie of de aanbeveling tot quarantaine of isolatie betrekking heeft. Als het personeelslid samenwoont met de andere ouder van het kind, kan maar één persoon voor eenzelfde periode dit verlof (of de tijdelijke werkloosheid overmacht corona) opnemen. Het personeelslid ontvangt tijdens het verlof wegens overmacht voortaan 80% van zijn brutosalaris op jaarbasis. Er is wel een beperking op het brutosalaris. Meer informatie vind je in ons bericht over afwezigheden door COVID-19.

Teststrategie

Sinds 25 januari is er een nieuwe teststrategie. Hoogrisicocontacten worden twee keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en op het einde van de quarantaine. De duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt verlengd tot 10 dagen. Door de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de kinderen in de lagere school die in de klas/refter naast een besmette leerling zaten, voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden. Werk daarom overal met vaste plaatsen in de klas én in de refter. Leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar van de (klas)groep besmet is en in isolatie of in quarantaine moet.


Personalization