Afwezigheden door COVID-19

Door de corona-epidemie en de maatregelen om deze epidemie tegen te gaan, is het voor jou misschien (tijdelijk) niet mogelijk om je job in jouw onderwijsinstelling op te nemen. Maar wat zijn je rechten in verschillende situaties? Op welke verlofstelsels kan je eventueel een beroep doen en welke formaliteiten moet je hiervoor vervullen? 

In wat volgt proberen we één en ander op een rijtje te zetten, voor de volgende situaties:

  • Ik ben een risicopatiënt, ik woon samen met een risicopatiënt of ik moet in verplichte quarantaine.
  • Ik ben ziek door COVID-19. 
  • Ik moet opvang voorzien, omdat mijn kind in quarantaine moet (maar ik ben zelf niet ziek of moet zelf niet in quarantaine) of omdat de school/crèche gesloten is. 
  • Ik moet in quarantaine omdat ik naar het buitenland ben gereisd in de herfstvakantie.

De informatie die wij hier geven is een aanvulling op de informatie die je terugvindt op de website van het Departement Onderwijs.

Ik ben een risicopatiënt, ik woon samen met een risicopatiënt of ik moet in verplichte quarantaine

Als je een risicopatiënt bent, samenwoont met een risicopatiënt (in principe vormt dit geen obstakel voor de aanwezigheid op school, behalve wanneer de behandelend arts van de risicopatiënt hier anders over oordeelt) of in verplichte quarantaine moet, zijn er twee opties. 

  1. De eerste optie is dat jouw directeur/schoolbestuur beslist dat je van thuis uit kan werken omdat jouw opdracht dat toelaat. Je kan dan jouw opdracht van thuis uit verder uitvoeren en je wordt gewoon verder betaald.
  2. Jouw directeur/schoolbestuur kan ook beslissen dat jouw opdracht thuiswerk niet toelaat. In dat geval kan de directeur of het schoolbestuur een beroep doen op dienstonderbreking heirkracht (DO 046 heirkacht). Je hoeft je opdracht dan niet verder uit te voeren en je kan in je onderwijsinstelling worden vervangen door een interimaris. Jij wordt verder doorbetaald door het Ministerie van Onderwijs zoals dat voorheen het geval was of door je werkgever (voor wie als contractueel werkt in het onderwijs).

In al deze situaties kan je directeur een attest vragen, waarin jouw arts of de behandelend arts van de thuiswonende risicopatiënt de betreffende situatie bevestigt. Let op: voor deze attesten bestaan GEEN modelformulieren zoals het afwezigheidsattest en medisch attest bij afwezigheid wegens ziekte. Je mag deze modelformulieren dan ook niet gebruiken voor deze situaties. Wanneer je één van deze twee attesten toch zou gebruiken, zal jouw afwezigheid worden beschouwd als een afwezigheid wegens ziekte en zullen er bezoldigde ziektedagen worden aangerekend.

Meer informatie vind je via de website van Onderwijs Vlaanderen onder “Personeelszaken” bij “Wat als een personeelslid tot de risicogroep behoort”.

Ik ben ziek door COVID-19

Als je ziek bent moet je voortaan enkel het gebruikelijke standaardattest van de huisarts indienen. De twee specifieke modellen voor onderwijs, het medisch attest en het afwezigheidsattest, hoeven tijdelijk niet meer ingevuld te worden. De bedoeling is om overbevraagde huisartsen minder te belasten. 

Je bezorgt het standaardattest aan jouw school. Het is dus niet nodig om een attest te sturen naar het controleorgaan Certimed. De school heeft de mogelijkheid om een controle aan te vragen bij het controleorgaan op basis van het afgeleverde standaardattest. 

Ik moet opvang voorzien omdat mijn kind in quarantaine moet (maar ik ben zelf niet ziek of moet zelf niet in quarantaine) of omdat de school/crèche gesloten is

 

Vanaf 16 november 2020 tot 31 december 2020 heb je in deze situatie recht op een specifiek verlofstelsel. Het bestaande verlof voor overmacht wordt uitgebreid. Die uitbreiding moet worden beschouwd als een vervanging van het corona-ouderschapsverlof.

Concreet wil dat zeggen dat je, na de uitputting van het bestaande verlof wegens overmacht, een verlenging van het verlof wegens overmacht kan aanvragen voor één van de volgende gevallen:

  • Wanneer een minderjarig kind dat met jou samenwoont niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school, waarvan jouw kind deel uitmaakt wordt gesloten door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
  • Wanneer je een gehandicapt kind ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van jouw kind, en jouw kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat het centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dit recht op verlof wegens overmacht geldt enkel wanneer telewerk niet mogelijk is en geldt maximaal voor de duur van de periode dat jouw kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan.

Om dit verlof aan te vragen breng je jouw inrichtende macht, centrumbestuur of hogeschoolbestuur onmiddellijk op de hoogte en je bezorgt hen een attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen. In dat attest bevestigt de betrokken instelling de sluiting van de klas, school of centrum voor opvang van gehandicapte personen door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het attest vermeldt de periode van sluiting.

Tijdens het verlof wegens overmacht ontvang je 70% van jouw brutosalaris op jaarbasis, met een beperking van het brutosalaris op jaarbasis tot 21.000 euro aan 100%. 

Voor contractuele personeelsleden bestaat dit verlof wegens overmacht niet. Zij kunnen – in tegenstelling tot de statutaire personeelsleden van het onderwijs – in deze situatie wel gebruikmaken van ‘tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind wegens sluiting van de crèche, de school, een opvangcenter voor gehandicapten of de onderbreking van de dienstverlening aan gehandicapten’. Daarover vind je hier meer informatie.

 

Ik moet in quarantaine omdat ik naar het buitenland ben gereisd in de herfstvakantie

Als je tijdens de herfstvakantie op reis gaat naar het buitenland in een zone met code rood en na terugkeer in quarantaine moet (en thuiswerk is niet mogelijk), is er geen sprake van overmacht. In dat geval moet je je afwezigheid regelen met een verlofstelsel (loopbaanonderbreking, AVP of VVP; zie ook situatie 3).


Personalization