Nieuwe vorm tijdelijke werkloosheid overmacht voor contractuelen

Tot en met 30 september 2020 konden personeelsleden uit het onderwijs het corona-ouderschapsverlof opnemen. Dat verlofstelsel kwam tegemoet aan de nood om zelf kinderen op te vangen bij de sluiting van scholen en andere instellingen. Dat verlofstelsel is echter niet meer verlengd na 30 september 2020. Voor de contractuele personeelsleden komt in de plaats daarvan een andere mogelijkheid voor die opvang, namelijk een vernieuwde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Contractuele personeelsleden in het onderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona opnemen. Dat kan wanneer de school, klas, crèche of instelling van hun kind sluit door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, wanneer hun kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of wanneer hun kind in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Let op: deze regeling is niet van toepassing voor de statutaire (tijdelijke en vastbenoemde) personeelsleden.

Wie?

De regelgeving is binnen het onderwijs enkel van toepassing op de contractuele personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vallen. Dat zijn bijvoorbeeld de contractuele personeelsleden van het GO! en de contractuele arbeiders en bedienden in het vrij gesubsidieerd onderwijs (paritair comité 152 en 225).

Wat?

Je krijgt het recht om van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer een minderjarig kind dat met jou samenwoont niet naar zijn of haar kinderdagverblijf, klas of school kan gaan door de sluiting daarvan als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • wanneer een minderjarig kind dat met jou samenwoont verplicht afstandsonderwijs moet volgen
  • wanneer een minderjarig kind dat met jou samenwoont in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken
  • wanneer een gehandicapt kind dat jou ten laste is, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Je hebt recht op deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid zolang je kind niet terug naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. De duur van de periode waarvoor je gebruik kan maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid is met andere woorden gelijk aan de hele periode waarop het vereiste attest of de aanbeveling die je moet afgeven aan jouw werkgever betrekking heeft. Voor deze dagen zal je geen loon ontvangen, maar een werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je aan alle toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoet. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid loopt momenteel tot en met 31 maart 2021.

Het recht op deze tijdelijke werkloosheid kan voor eenzelfde periode slechts door één van de samenwonende ouders worden uitgeoefend.

Aanvraag

Indien je gebruik wil maken van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, moet je jouw werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Je bezorgt in dat geval onmiddellijk aan jouw werkgever een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind, een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In dat attest staat de periode vermeld waarin de sluiting van toepassing is.

Voor het overige zijn voor het attest geen specifieke termijnen of formaliteiten voorzien. Je werkgever moet dan de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen. Voor meer informatie over deze vorm van tijdelijke werkloosheid kan je steeds deze webpagina van de RVA raadplegen. Personalization