Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

©Shutterstock

SWT (brugpensioen) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast een werkloosheidsuitkering.

Het vroegere 'brugpensioen' of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is een specifiek stelsel. Ontslagen werknemers ontvangen hierbij in afwachting van hun pensioen een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een bedrijfstoeslag.  

Om in aanmerking te komen voor SWT moet je aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. SWT kan in de regel vanaf 62 of in in uitzonderlijke gevallen op 58-59 jaar. Ook voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering geldt een specifieke regeling.

Kies hierna je regio en sector en ga na of er voor je sector een specifieke regeling geldt.

SWT op 62 jaar

Word je ontslagen, dan kan je vanaf 62 jaar naast je werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding krijgen. Deze 'bedrijfstoeslag' is ten laste van de werkgever. De regeling is vastgelegd in cao nr.17 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). 

Die cao bepaalt verder de loopbaanvoorwaarden. In 2020 moeten mannen 40 jaar beroepsverleden kunnen aantonen, en vrouwen 36 jaar. Voor vrouwen trekt men het nodige aantal jaren elk jaar met 1 jaar op tot 40 jaar in 2024. Op die manier wil men het SWT-statuut uit de werkloosheidsreglementering krijgen.

SWT op 58-59 

Je kan enkel het SWT-statuut krijgen als:

Mindervaliden of werknemers met ernstige lichamelijke problemen

Mindervalide werknemers of werknemers die met ernstige lichamelijke problemen kampen, kunnen van het SWT-systeem genieten vanaf 58 jaar. Ze moeten daarbij een beroepsverleden van 35 jaar kunnen aantonen.

Volgende werknemers komen in aanmerking:

  • werknemers waarvan de handicap erkend is door de bevoegde overheid
  • werknemers met ernstige lichamelijke problemen die volledig of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep onmogelijk maken. Het technisch comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen controleert dit.
  • werknemers die voor 1993 en gedurende minstens 2 jaar tijdens hun werkzaamheden aan asbest of vezelcement blootgesteld zijn
Werknemers met een 'lange loopbaan'

Sinds 1 januari 2018 geldt dat je als werknemer met SWT kan gaan op 59 jaar op voorwaarde dat je 40 jaar beroepsverleden kan aantonen. 

Werknemers met een 'zwaar beroep'

Werknemers met bepaalde 'zware beroepen' kunnen met SWT vanaf 59 jaar. Daarbij moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De werknemer heeft een loopbaan van minstens 33 jaar, is arbeider in de bouw en door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt verklaard in de sector; heeft hij minstens 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk verricht; of deed in de 10/15 jaar voorafgaand het einde van het contract 5/7 jaar nachtwerk.
  • De werknemer heeft een loopbaan van minstens 35 jaar en werkte in ploegen, in onderbroken diensten of nachtdienst voor 5 of 7 jaar, respectievelijk 10 en 15 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst.  

Deze regeling moet vastgelegd worden in een sectorale cao. Kies hierna je regio en sector voor informatie op maat.

Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering kunnen SWT toekennen vóór de leeftijden hierboven. Deze afwijking moet vastliggen in een algemeen verbindend verklaarde cao die werd afgesloten in een paritair comité of in het bijzonder goedgekeurd door de minister.

Voorwaarde is ook dat de werknemer minstens 10 jaar loopbaan tijdens de laatste 15 jaar in dezelfde sector, of 20 jaar als loontrekkende heeft.

De leeftijd wordt is in 2020 opgetrokken naar 60 jaar.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.