Telewerk en thuiswerk

Telewerk en thuiswerk: ze komen steeds vaker voor. Maar wat is het verschil juist? En kan iedereen zomaar van thuis uit werken?

Telewerk en thuis zijn apart geregeld. Lees meer over:

Wat is telewerk?

Telewerk is werk dat met de hulp van informatietechnologie buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd. Het gaat om werk dat ook in het bedrijf van de werkgever kan worden uitgevoerd. Telewerk kan kaderen in een overeenkomst voor tewerkstelling van thuiswerkers, maar in de meeste gevallen is het een uitvoeringsmodaliteit van een gewone arbeidsovereenkomst.

Telewerk slaat dus niet op werknemers voor wie mobiliteit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, zoals handelsvertegenwoordigers, medisch afgevaardigden, technici die naar klanten gaan, thuisverpleegsters, …

Meestal wordt telewerk verricht in de woning van de telewerker. Maar er kan ook voor een andere locatie worden gekozen.

Een gedecentraliseerd lokaal dat de werkgever ter beschikking stelt in een andere locatie, het zogenaamde ‘satellietkantoor’, valt overigens buiten het toepassingsgebied van deze cao nr. 85.

Is telewerk een recht?

Structureel telewerk is geen recht. Zowel werkgevers als werknemers kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen. De mogelijkheid kan in de oorspronkelijke functieomschrijving vermeld staan of tijdens de lopende arbeidsovereenkomst op vrijwillige basis overeengekomen zijn door de betrokken werkgever en werknemer. De betrokken partijen kunnen het aanbod accepteren of wijzigen.

Occasioneel telewerk omwille van overmacht of van persoonlijke redenen waardoor het niet mogelijk is op de bedrijfslocatie van de werkgever te werken (bijvoorbeeld een kind dat plots ziek valt), is in principe een recht. De werkgever kan evenwel, met opgave van de redenen waarom dit niet mogelijk is, het verzoek weigeren.

Moet telewerk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst?

Ja. Voor iedere telewerker afzonderlijk moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld op het ogenblik dat de telewerker eraan begint, liefst als bijlage bij het contract.

Dit moet in de arbeidsovereenkomst voor telewerkers staan:

 • de frequentie en eventuele dagen of uren waarop telewerk wordt verricht
 • de periodes dat de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen
 • de ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning
 • de afspraken die gemaakt zijn over de vergoeding van de kosten
 • de voorwaarden en afspraken voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever
 • de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten
 • de periode wanneer telewerk wordt verricht
Arbeidsduurregeling, loon en taken

Voor telewerkers geldt dezelfde arbeidsduurregeling als voor de collega’s die in de bedrijfsgebouwen werken. Maar ze beschikken wel over de mogelijkheid om dat zelf te organiseren. De totale werkbelasting mag door het telewerk niet verhogen.

De werkgever blijft verplicht het overeengekomen loon te betalen aan de telewerker. Er kan worden voorzien in specifieke regels zoals vervangende taken of een tijdelijke terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever. 

Wat met apparatuur en infrastructuur?

De werkgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur en infrastructuur. Als de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten voor installatie van informaticaprogramma’s, werking en onderhoud.

Ook de kosten van afschrijving van de apparatuur of herstel van defect materiaal zijn voor rekening van de werkgever. Is er een defect, dan moet de telewerker dit meteen melden aan de werkgever.

Wat is thuiswerk?

Het statuut van thuiswerkers zit vervat in een apart hoofdstuk in de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Thuiswerkers zijn werknemers die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan.

Wat staat in de overeenkomst voor tewerkstelling?

De overeenkomst voor thuiswerkers moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit moet gebeuren uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer de uitvoering van zijn overeenkomst aanvangt.

De overeenkomst vermeldt minstens:

 • de coördinaten van de werkgever
 • de coördinaten van de werknemer
 • het overeengekomen loon of de wijze en grondslag voor de berekening van het loon
 • de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de thuisarbeid
 • de plaats(en) waar de thuiswerker zijn werk verricht
 • een beknopte beschrijving van het overeengekomen werk
 • de overeengekomen arbeidsregeling en/of werkrooster en/of het overeengekomen minimale volume van de prestaties
Wat als de vergoeding van de kosten niet geregeld is?

Als in de overeenkomst of bij cao geen regeling getroffen is voor de kosten die verbonden zijn aan thuisarbeid, dan is een forfaitair bedrag van 10 % van het loon verschuldigd.

Als de werkelijke kosten hoger zijn dan 10 % van het loon moet de werknemer dit kunnen bewijzen.

Welke bepalingen uit de arbeidswet zijn niet van toepassing op thuiswerkers?

Niet van toepassing op de thuiswerkers zijn:

 • de bepalingen betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders bij slecht weer (art. 50) of bij technische stoornis (art. 49)
 • de bepalingen betreffende de zondagsrust en de arbeidsuur
 • het recht op afwezigheid tijdens de vooropzegging om ander werk te zoeken

De bepaling betreffende de werknemer die niet tijdig op het werk geraakt of die het werk niet kan voortzetten (art. 27) is enkel van toepassing wanneer de thuiswerker forfaitair wordt betaald. Voor thuiswerkers die niet forfaitair worden betaald gelden ook bijzondere regels betreffende de arbeidsongeschiktheid.

Heeft de thuiswerker voorrang bij een vacante dienstbetrekking?

Ja. De thuiswerker kan bij zijn werkgever schriftelijk een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een dienstbetrekking binnen de onderneming.

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.