Pesten en geweld

©Shutterstock

De wetgeving welzijn op het werk voorziet in een aantal preventieve maatregelen en bemiddelingsmogelijkheden.

Wat kan je doen bij pesterijen of geweld op het werk?

De wetgeving over welzijn op het werk voorziet in een aantal preventieve maatregelen die pesterijen of geweld op het werk moeten voorkomen. Ook is voorzien in bemiddelingsmogelijkheden.

De werknemer die meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich richten tot de preventieadviseur, de vertrouwenspersonen of de medische arbeidsinspectie. Zij geven raad en kunnen eventueel bemiddelen.

Het slachtoffer kan een ‘met redenen omklede klacht’ indienen.  Hierdoor wordt de aangesproken instantie verplicht de zaak officieel te onderzoeken en een verslag op te stellen. Het slachtoffer kan de rechtbank verzoeken dat ze beveelt een einde te stellen aan het geweld, de pesterijen of het ongewenst seksueel gedrag.

Veplichtingen werkgever

De werkgever is verplicht een preventieadviseur aan te stellen. Die is onder meer gespecialiseerd in psychosociale aspecten van het werk, zoals onder meer geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De werkgever moet ook preventiemaatregelen nemen tegen de psychologische belasting op het werk.  Hieronder valt geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Als de werkgever kennis krijgt van een geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, is hij verplicht maatregelen te treffen. Het arbeidsreglement bevat hierover bepalingen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.