Wat is tijdelijke werkloosheid?

  Wat is tijdelijke werkloosheid?

  Tijdelijke werkloosheid en verloven

  Tijdelijke werkloosheid en ziekte

  Tijdelijke werkloosheid en ontslag

   


   Wat houdt economische werkloosheid in?

   Of je recht hebt op een uitkering tijdelijke werkloosheid hangt af van je statuut en de werksituatie. Ben je bediende, dan moet je bijvoorbeeld werken in een onderneming in moeilijkheden om in aanmerking te komen.

   Raadpleeg onze FAQ's economische werkloosheid en lees meer over de voorwaarden, verplichtingen  van de werkgever duurtijd van de economische werkloosheid of het recht en omvang van uitkering:

   Lees ook de versoepelde regeling voor economische werkloosheid na.

   Wat is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

   Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dezelfde regeling voor de arbeiders en de bedienden:

   • Welke procedure moet de werkgever volgen?

   De werkgever moet het bevoegde werkloosheidsbureau inlichten en een dossier met bewijzen en een toelichting bezorgen waaruit blijkt dat de werkloosheid een gevolg is van overmacht als gevolg van de coronaviruscrisis.

   • Wat is de maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

   De maximumduur van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus is voorlopig beperkt tot 31 augustus 2020.

   • Heeft een werknemer van wie de overeenkomst wordt opgeschort recht op een uitkering?

   Kom je in het stelsel van tijdelijke werkloosheid terecht, dan wordt je inkomensverlies tot 31 augustus 2020 gedeeltelijk gecompenseerd door een werkloosheidsuitkering.  Die is mee onder druk van het ACV opgetrokken tot 70% van het geplafonneerde brutoloon.  Zie 'Hoeveel bedraagt een uitkering tijdelijke werkloosheid?'.

   In tegenstelling tot economische werkloosheid heeft de werknemer geen recht op een toeslag ten laste van de onderneming.

    

   Wat na 31 augustus, wanneer de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht afloopt?

   De RVA aanvaardt tot 31 augustus 2020 dat tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie gekwalificeerd wordt als overmacht.  Wat vanaf 1 september?

   • Zwaar getroffen sectoren en ondernemingen

   Na 31 augustus komt er een selectieve verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 1 september tot 31 december voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen blijven.

   • De Minister van Werk publiceerde intussen de lijst met zwaar getroffen sectoren. Opgelet:  in deze lijst kunnen zich nog wijzigingen voordoen.
   • Onder zwaar getroffen ondernemingen vallen bedrijven die in het tweede kwartaal voor hun werknemers minstens 20% van het aantal gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid (zowel wegens overmacht, als wegen economische redenen) hebben ingeroepen.  

   Werk je als uitzendkracht in een onderneming of sector die erkend is als zwaar getroffen? Dan heb je ook recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

   Voor werknemers met een quarantaineattest wordt een uitzondering gemaakt.  Heb je een quarantaineattest gekregen en is het niet mogelijk om thuis te telewerken, dan kan je ook beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Dit geldt dus ook als je in een bedrijf of sector werkt die niet 'zwaar getroffen' is.  

   • Versoepeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

   Voor de sectoren die dan vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van economische werkloosheid ingevoerd. 

   Zie ook:  tijdelijke werkloosheid na 1 september.

    

   Wat houdt de versoepeling van economische werkloosheid in?

    

   Voor de sectoren die vanaf 1 september geen gebruik meer kunnen maken van de coronawerkloosheid heeft de regering een versoepeld stelsel van economische werkloosheid ingevoerd.  

   Wat houdt deze versoepeling in?

   • De uitkering zou ook bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen naar 70% van het begrensde loon worden gebracht (i.p.v. 65%). Daar komt ook nog het supplement van minimum 2 euro per dag van de werkgever of het sectorfonds bovenop. 
   • De verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% is voorlopig slechts voorzien voor de uitkeringen die voor het einde van het jaar worden betaald (dus nog niet voor de uitkeringen van december, want die worden begin 2021 betaald). 
   • Verder wordt ook de versoepeling van de toegangsvoorwaarde, 1 dag tewerkstelling volstaat, behouden tot het einde van dit jaar.
    Voor bedienden blijft de voorwaarde van de cao of ondernemingsplan gehandhaafd, samen met de voorwaarde dat het zakencijfer met 10% moet zijn gezakt.

   Voordat je gebruik kan maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, moet je eerst je inhaalrust opgebruikt hebben. 

   Zie ook:  tijdelijke werkloosheid na 1 september.

   Hou er ook rekening mee dat de regeling verder niet helemaal hetzelfde voor arbeiders en bedienden.

    

   • Arbeiders

   Bij arbeiders kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig worden geschorst gedurende 8 weken, in plaats van de huidige 4 weken.  Er kan een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd voor een maximale duur van 18 weken, in plaats van de huidige 3 maanden.  Onder gedeeltelijke arbeid begrijpt men minder dan 3 werkdagen per week of minder dan 1 werkweek op 2 weken. 

   Deze periodes van maximum 8 weken of 18 weken beginnen opnieuw te lopen wanneer er een voltijds arbeidsstelsel gedurende een volledige week is ingevoerd.

   Het blijft wel mogelijk om nog andere sectorale regels te voorzien, met inbegrip van de maximale werkloosheidsduur. 

   De werkloosheidsuitkering bedraagt uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon. De werkgever moet de werknemer bovendien een toeslag betalen van minimum  2 EUR per dag. 

   • Bedienden

   Bij bedienden kan een werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen als hij kan aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan zijn aanvraag, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019, een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie heeft gekend. 

   Bovendien moet de werkgever de bedienden die in economische werkloosheid worden geplaatst 2 vormingsdagen per maand aanbieden.  

   De maximale duur van economische werkloosheid is verhoogd: het maximum van 16 en 26 kalenderweken per kalenderjaar stijgt met 8 kalenderweken. 

   Naast de werkloosheidsuitkering die uitzonderlijk 70% van het laatste begrensde gemiddelde bruto dagloon bedraagt, moet de werkgever een toeslag betalen van minimum  2 euro per dag (bij cao) of minimum 5 euro per dag (bij ondernemingsplan).

    

   Wat is het verschil tussen tijdelijke werkloosheid om economische redenen en overmacht?

   • Economische reden betekent dat er daling is van de klanten, bestellingen, omzet, productie,… Door deze daling is het niet mogelijk om de normale tewerkstelling te behouden. 
   • Overmacht doet zich voor wanneer de werkgever geconfronteerd wordt met iets onverwachts waar hij niet aan kan doen. 

    

   Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

   De uitkering tijdelijke werkloosheid bedroeg voor de coronacrisis 65%, maar op aandringen van het ACV is dat door de regering opgetrokken tot 70% van het (geplafonneerde) brutoloon. Deze verhoging naar 70% geldt vanaf 01/02 tot 31/08.

   Het geplafonneerde brutoloon bedraagt 2754,76 euro. Is je brutoloon lager, dan krijg je 70% van je brutoloon. Is je brutoloon hoger, dan wordt het bedrag afgetopt tot deze  2754,76 euro. 

   Nog op aandringen van het ACV komt daar ook nog een toeslag bovenop. Tijdelijke werklozen omwille van overmacht krijgen van de RVA bovenop de 70% van het begrensde brutoloon een toeslag van 5,63 euro per dag of 146 euro op basis van 26 dagen per maand voor een voltijds werknemer.  Voor deeltijdse werknemers bedraagt de vergoeding 2,82 euro per dag. Deze extra premie is er vanaf 13 maart.

   De RVA berekende dat de minimumuitkering op ongeveer 1.165,93 euro netto komt, de maximumuitkering op 1.519,79 euro netto per maand. Opgelet, deze bedragen zijn indicatief. 

   Het ACV bekwam ook bij de regering dat tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie (vakantiegeld en vakantieduur). Lees meer bij FAQ's werknemers.

   Let op:

   • Op de uitkering wordt normaalgezien 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de maanden mei tot december 2020 wordt deze bedrijfsvoorheffing verlaagd naar 15% voor de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De bovenstaande bedragen zijn brutobedragen.
   • In sommige sectoren zijn er supplementen afgesproken wanneer je tijdelijk werkloos wordt. Deze supplementen gelden enkel bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden, slecht weer,… Als de regeling in je sector niet wordt uitgebreid, zal je hier geen recht op hebben.  Meer info?
    • Ga naar Sectornieuws:  we vullen er per sector alle actuele informatie aan
    • Neem contact op met je ACV-afgevaardigde.
   • De extra toeslag van 5,63 euro krijg je enkel wanneer je tijdelijk werkloos bent omwille van overmacht door de coronacrisis (dus niet door economische reden, niet voor medische overmacht, slecht weer, …)

   Het onderscheid tussen economische werkloosheid en tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is niet altijd makkelijk te maken. Het ACV zet druk bij de regering om de tijdelijke toeslag uit te breiden naar alle systemen van tijdelijke werkloosheid.

   De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals die hier beschreven staat, liep tot verlengd tot 31 augustus.  Daarna komt een selectieve verlenging tot 31 december voor sectoren en ondernemingen die zwaar getroffen blijven.   Meer info op 'Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 september.'

    

    

   Heb ik nog recht op extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, ...?

   Maaltijdcheques en ecocheques worden per gewerkte dag gegeven. Voor de dagen dat je tijdelijk werkloos was, zal je deze dus niet krijgen. 

   Voor andere extralegale voordelen zoals het gebruik van een bedrijfswagen, smartphone, laptop, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ... hangt dit af van de afspraken die in het bedrijf gemaakt werden. Zijn er geen afspraken gemaakt, dan lopen deze voordelen gewoon door. 

   De sectorale cao bepaalt of de dagen tijdelijke werkloosheid meetellen in de berekening van je eindejaarspremie. 

    

   Waar vind ik de meest actuele informatie over tijdelijke werkloosheid?

   De regerering neemt, mee onder druk van het ACV, voortdurend nieuwe maatregelen die werknemers moeten ondersteunen.  We verwerken hier stelstelmatig alle nieuwe informatie. 

   Neem ook een kijkje op de website van de RVA: Info tijdelijke werkloosheid of consulteer hun FAQ Corona in pdf.

    

   Ik ben tijdelijk werkloos en mijn werk wordt nu uitgevoerd door een uitzendkracht, flexjobber, student, ... Mag dit?

   Wanneer je als vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld wordt, mogen je taken niet uitbesteedt worden aan werknemers die niet vast in dienst zijn van de onderneming.

   Onder werknemers die niet vast in dienst zijn wordt onder andere verstaan: uitzendkrachten, studenten, flexi-jobbers,… 

   In bepaalde uitzonderlijke gevallen mag dit toch:

   • Als je als werknemer zelf overmacht inroept, bijvoorbeeld als je niet naar je werk kan komen omdat je behoort tot een risicogroep, zelf besmet bent, samenwoont met een besmet persoon, …
   • Als in je bedrijf verschillende afdelingen zijn en de vaste werknemers in de andere afdeling je werk niet kunnen overnemen.

    

   Wat met recuperatie overuren?

   Je werkgever kan je in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet verplichten eerst recuperatiedagen voor overuren op te nemen.  Dat is wel het geval bij tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaken. 

   Door de uitbraak van het coronavirus hebben we nu te maken met een overmachtssituatie, waarvoor deze verplichting niet geldt.  Je kan wel vrijwillig je overuren opnemen, bijvoorbeeld om het loonverlies te beperken.  Voor deze dagen zal je geen uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.  

    

   Welke invloed heeft tijdelijke werkloosheid op de opbouw van mijn ADV-dagen?

   Jammer genoeg bestaan er geen algemene regels rond de opbouw ADV-dagen. Het meeste wordt hierover geregeld op ondernemingsvlak (vb. in het arbeidsreglement).  Vaak blijven de regels over de vraag of dagen van tijdelijke werkloosheid meetellen voor de opbouw van ADV-dagen, erg vaag.

   Wanneer dit het geval is, kan je argumenteren dat dezelfde regels moeten gelden als bij jaarlijkse vakantie. Voor de opbouw van vakantiedagen tellen de dagen van tijdelijke werkloosheid immers zeker mee. 

    

   Mijn werkgever verplicht me eerst verlof te nemen. Pas daarna zal hij het systeem tijdelijke werkloosheid invoeren. Mag dit?

   Neen, dit kan niet. Het opnemen van jaarlijkse vakantie gebeurt in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever. Vakantie eenzijdig opleggen kan niet. 

   Kom je niet tot een akkoord met je werkgever, neem dan contact op met de ACV-afgevaardigden van je bedrijf of organisatie. 

   Je kan dit wel vrijwillig doen. Dan kan je tijdens die dagen niet tijdelijk werkloos zijn. Je kan ook niet tijdelijke werkloos zijn op ‘geplande’ vakantiedagen. Maar je kan ook niet verplicht worden om eerst je vakantie op te nemen vooraleer je tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht.

    

   Ik ben tijdelijk werkloos maar heb binnenkort vakantiedagen gepland. Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen?

   Best neem je contact op met je werkgever. Jaarlijkse vakantie wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen. Als jullie beiden akkoord zijn, dan kunnen jullie dit verlof intrekken.  Je blijft dan gewoon tijdelijk werkloos en zal je verlofdagen op een later moment kunnen nemen. 

   Gaat je werkgever niet akkoord, dan zal je je verlof ingepland blijven. Voor deze dagen zal je geen uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen, maar wel vakantiegeld.

    

   Ik ben tijdelijk werkloos. Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse vakantie?

   • Tijdelijk werkloos tussen 1 februari tot en met 30 juni 2020

   In principe zijn de dagen die je tijdelijk werkloos was in deze periode gelijkgesteld, zowel bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door coronacrisis en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Deze dagen tellen in principe mee voor je je vakantiedagen in 2021.

   Opgelet: momenteel heerst nogal wat onduidelijkheid omdat de juridische basis voor gelijkstelling aangevochten wordt door bepaalde groepen. Het ACV doet er alles aan om de bekomen gelijkstelling te kunnen behouden. Van zodra de rechtbank hier een uitspraak over doet, word je hier op de hoogte gebracht.

   • Tijdelijk werkloos ná 30 juni 2020

   Voor de periode ná 30 juni 2020 is er geen gelijkstelling voorzien, noch voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, noch voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

    

    

   Ik ben tijdelijk werkloos.  Binnenkort is het Hemelvaart/Pinkstermaandag. Zal ik die feestdag uitbetaald krijgen?

   • Je bent tijdelijke werkloos wegens overmacht 

   Of je recht hebt op het loon voor een feestdag zal afhangen van het moment waarop je tijdelijk werkloos bent geworden. Je werkgever moet enkel loon voor feestdagen betalen als die binnen de 14 (kalender)dagen vallen nadat je op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht werd geplaatst.

   De RVA gaat er in dit geval vanuit dat de eerste dag werkloosheid inbegrepen is in de periode van 14 dagen. Om recht te hebben op de feestdag van donderdag 21 mei, mag de werkloosheid wegens overmacht dus ten vroegste begonnen zijn op vrijdag 8 mei.

   Werk je nog af en toe een dag? Dan moet de werkgever loon voor de feestdag betalen als je in de 2 weken voor de feestdag nog minstens 1 dag gewerkt hebt.  Wanneer de werkgever activiteitsdagen afwisselt met dagen van tijdelijke werkloosheid, start de periode van 14 kalenderdagen dus opnieuw na elke gewerkte dag of elke werkelijk opgenomen vakantiedag.

   Een dag arbeidsduurvermindering of inhaalrustdag onderbreekt die 14 kalenderdagen niet.

   Ben je al langer dan 14 dagen tijdelijk werkloos? Dan krijg je voor de feestdag tijdelijke werkloosheid uitbetaald.

   • Je bent tijdelijk werkloos wegens economische redenen

   Indien je tijdelijk werkloos bent wegens economische redenen, zal de werkgever alle feestdagen moeten betalen, ongeacht of je nog af en toe een dag moet werken of niet. 

    

   Binnenkort staat er in onze onderneming een buitenwettelijke feestdag gepland. Krijg ik die betaald door de werkgever?

   In sommige bedrijven en sectoren zijn er buitenwettelijke feestdagen afgesproken. Dit zijn extra feestdagen die op basis van een sectorale of ondernemingscao worden toegekend. Het gevolg is dat die niet onder de gewone feestdagenregeling vallen zoals bv. paasmaandag.

   Is in je cao een verwijzing naar het KB over feestdagen voorzien, dan volg je ook voor de buitenwettelijke feestdagen de regeling van de gewone feestdagen. Dit betekent dat je werkgever die enkel zal moeten betalen wanneer die volgt binnen de 14 kalenderdagen dat je tijdelijk werkloos werd. Ben je al langer werkloos, dan zal je voor die dag een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

   Verwijst je cao niet naar het KB over feestdagen, dan zal je werkgever hiervoor loon moeten betalen. Het maakt daarbij niet uit wanneer je tijdelijk werkloos werd.

    

   Ik ben tijdelijk werkloos en heb helaas een overlijden in de familie. Heb ik recht op klein verlet?

   Neen. Door de tijdelijke werkloosheid is je arbeidsovereenkomst geschorst.  Dan is er geen recht op klein verlet.  Meer info: Rubriek Verlof.

    

   Wat betekent economische werkloosheid voor mijn landingsbaan?

   Het is perfect mogelijk om economische werkloosheid te combineren met een landingsbaan.

   Dit geldt wel enkel voor de dagen dat er zou worden gewerkt. De landingsbaan blijft gewoon bestaan. De uitkering dus ook.

    

   Ik neem ouderschapsverlof/tijdskrediet op. Daardoor werk ik nu slechts 4/5, halftijds. Kan ik dit combineren met tijdelijke werkloosheid?

   Ja dat is geen probleem.

   Het uurrooster waarmee je nu werkt, zal de basis vormen voor je uitkering tijdelijke werkloosheid. Werk je normaal alle dagen, behalve vrijdag, dan zal je voor alle dagen behalve vrijdag een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Op vrijdag blijft je in ouderschapsverlof of tijdskrediet.  Meer info:  Tijdskrediet en thematisch verlof.

    

   Ik neem ouderschapsverlof / tijdskrediet. Kan ik dit vroegtijdig stopzetten?

   Om je aanvraag ouderschapsverlof of tijdskrediet in te trekken heb je het akkoord van je werkgever nodig.

   Tijdens de regeringsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, zal het saldo van het ouderschapsverlof uitzonderlijk niet verloren gaan als het ouderschapsverlof wordt stopgezet. Voorwaarde is dat je  je tewerkgesteld bent in een essentiële sector zoals de zorg, veiligheidsdiensten, voedingswinkels, ….  Opgelet wel:  je moet het saldo beginnen opnemen voor de 12e verjaardag van het kind, of 21e verjaardag voor kind met beperking. 

   Je ouderschapsverlof of tijdskrediet intrekken om louter en alleen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid, zal de RVA niet accepteren.

   Meer info:  Tijdskrediet en thematisch verlof.

    

    

   Kan ik mijn thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking laten schorsen om opnieuw bij mijn eigen of andere werkgever (volledig) aan de slag te gaan in de land-, tuin-, en bosbouw?

   • Optie 1: Je gaat terug (volledig) aan de slag bij je eigen werkgever

   Werknemers die actief zijn in de onderstaande vitale sectoren kunnen tijdelijk, op vrijwillige basis, met hun werkgever overeenkomen om het thematisch verlof, tijdskrediet, landingsbaan of loopbaanonderbreking te onderbreken en om opnieuw, onder dezelfde voorwaarden, aan de slag te gaan bij hun huidige werkgever.

   De arbeidsovereenkomst moet wel schriftelijk worden afgesloten, met melding aan de RVA (via een modelformulier). 

   Tijdens de periode waarin je thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking geschorst wordt, heb je geen recht op je onderbrekingsuitkering. De periode van je thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking wordt wel verlengd met de periode van de schorsing. 

   • Optie 2: Je gaat aan de slag bij een andere werkgever

   Werknemers die gebruik maken van thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunnen een activiteit aanvatten bij een andere werkgever, indien die werkgever behoort tot een vitale sector. 

   De arbeidsovereenkomst moet wel schriftelijk worden afgesloten, met melding aan de RVA (via een modelformulier).

   Tijdens het uitvoeren van deze activiteit behoudt de werknemer 75% van zijn bruto-uitkering, bovenop het loon dat hij verdient met het uitoefenen van de activiteit. Deze activiteit binnen een vitale sector zal de periode van je thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking niet verlengen.

   Deze maatregelen zijn uitsluitend van toepassing op de volgende vitale sectoren:

   • Landbouw (paritair comité of PC 144), maar enkel bij tewerkstelling op de eigen gronden.
   • Tuinbouw (PC 145), met uitsluiting van inplanting en onderhoud van parken en tuinen.
   • Bosbouw (PC 146), zonder beperkingen.  
   • Uitzendarbeid (PC 322), voor zover het gaat om tewerkstelling in de bovenvermelde sectoren. 

   De regeling geldt voor arbeidsdagen tussen 1 april en 31 augustus 2020. 

    

   Ik neem loopbaanonderbreking/tijdskrediet op en ik oefen tijdens een (toegelaten) nevenactiviteit in loondienst uit. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld voor deze nevenactiviteit? 

   Neen, dit kan niet. Oefen je tijdens je loopbaanonderbreking of tijdskrediet een nevenactiviteit uit, dan kan je voor deze nevenactiviteit geen uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvangen. 

    

   Ik ben tijdelijk werkloos en er was educatief verlof gepland.  Wat nu?

   Als je een aantal uren betaald educatief verlof hebt op een dag tijdelijke werkloosheid, dan zal je voor het resterend aantal uren van die dag nog een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Je werkgever vermeldt dit op de documenten die hij aflevert.  

    

   Ik ben progressief tewerkgesteld. Wat betekent dat bij tijdelijke werkloosheid?

   Als de werkgever bij de RVA tijdelijke werkloosheid inroept door overmacht, kan je in sommige situaties uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvragen. 

   • Werk je ondertussen minstens 20% van je contractuele arbeidsduur (bv. 7,6u werken als je een contract van 38u hebt) dan zullen de uren die je normaal zou werken, gecompenseerd worden met een uitkering tijdelijke werkloosheid. Daarnaast krijg je van je ziekenfonds voor de resterende dagen een uitkering zoals ervoor. Let wel op: het ziekenfonds kan je uitkering wel beperken wanneer je werkloosheidsuitkering te hoog is.
   • Werk je minder dan 20% van je contractuele arbeidsduur, heb je geen recht op tijdelijke werkloosheid. Je wordt dan opnieuw beschouwd als voltijds arbeidsongeschikt, en zal op basis daarvan een uitkering van je ziekenfonds krijgen. 

   Vraag tijdelijke werkloosheid aan.

    

   Ik ben tijdelijk werkloos, maar word ziek. Heb ik recht op gewaarborgd loon?

   Neen, ongeacht of je bediende of arbeider bent, kom je onmiddellijk terecht in de ziekteverzekering.  Je zal een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen in plaats van je gewaarborgd loon.

   Daarvoor moet je je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' aan hen te bezorgen.

   Dat kan je doen via de post (originele attest).  Uitzonderlijk kan je document nu ook elektronisch versturen via e-mail. Je neemt daarvoor een foto of scan van het originele attest. Volgende elementen moeten duidelijk leesbaar zijn:

   • Identiteit van je arts: naam, voornaam en RIZIV-nummer
   • Jouw identiteit: naam, voornaam en rijksregisternummer

   Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds.

   De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

   Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 december 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

   Meer info:  rubriek ziekte.

    

   Ik ben ziek en geniet gewaarborgd loon betaald door mijn werkgever. Er wordt tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Wat zijn de gevolgen?

   Door de coronacrisis is er nu tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Bijgevolg hebben zowel arbeiders als bedienden recht op gewaarborgd loon bij ziekte. 

   We raden je aan je mutualiteit onmiddellijk op de hoogte brengen door het document 'vertrouwelijk' aan hen te bezorgen.  Dat kan je doen via de post.  Uitzonderlijk kan je document nu ook elektronisch versturen  via e-mail. Je neemt daarvoor een foto of scan van het originele attest. Volgende elementen moeten duidelijk leesbaar zijn:

   • Identiteit van je arts: naam, voornaam en RIZIV-nummer
   • Jouw identiteit: naam, voornaam en rijksregisternummer

   Het e-mailadres naar waar je het attest doorstuurt vind je op de website van jouw ziekenfonds.

   De uitkeringen bij ziekte bedragen normaal 60% van het begrensd brutoloon. Het ACV zette druk bij de overheid en ziekenfondsen om ook bij ziekte dit omhoog te trekken 70% (zoals bij tijdelijke werkloosheid).

   Dit heeft intussen zijn vruchten afgeworpen: de ziekte-uitkering is verhoogd naar 70% voor de ziektedagen van 1 maart tot 31 december 2020. Deze verhoging geldt niet voor ziekteperiodes die voor 1 maart zijn ingegaan of gedekt zijn door gewaarborgd loon. 

    

   Het ACV stelde dit de afgelopen weken meermaals aan de agenda van het sociaal overleg en we zullen dat blijven doen tot de wet correct wordt toegepast.  Intussen raden we je aan om je ACV-afgevaardigde in je bedrijf te contacteren. Hij kan bemiddelen bij je werkgever om toch te krijgen waar je recht op hebt. Is er geen ACV-afgevaardigde in je onderneming of organisatie aanwezig, dan kan je contact opnemen met het ACV-dienstencentrum in je buurt

    

   Ik ben tijdelijk werkloos, maar sta in mijn opzeg. Wat betekent dit?

   Zolang er verder gewerkt wordt in de onderneming, al dan niet via telewerk, verandert er niets. De gewone regels inzake ontslag blijven van toepassing. 

   • Door je werkgever ontslagen

   Ben je tijdelijk werkloos en door de werkgever ontslagen met een te presteren opzegtermijn, dan zijn er 2 mogelijkheden:

   • Gaat het om werkloosheid wegens overmacht (vb. sluiting restaurant), wordt je opzegtermijn sinds 22 juni 2020 verlengd met de duur van de werkloosheid.  De opzegtermijn loopt dus gewoon verder, afhankelijk van de datum waarop je opzegtermijn is ingegaan.
   • Gaat het om tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (vb. teruggevallen bestellingen, zonder sluiting), dan wordt je opzeggingstermijn wel verlengd met de duur van de werkloosheid.

   Op aandringen van het ACV is een wetsvoorstel goedgekeurd dat lopende en nieuwe opzegtermijnen schorst voor wie tijdelijk werkloosheid is door corona. Deze regeling is van toepassing op een opzegging die ingaat vanaf 22 juni 2020 of een opzegtermijn die loopt op deze datum.

   Dit betekent dat tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht je opzegtermijn niet doorloopt. De dagen dat je tijdelijk werkloosheid bent, verlengen dus je opzegtermijn. Pas als je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorbij is zal je opzegtermijn terug beginnen verder lopen.

   • Werk je een aantal dagen per week en ben je de andere dagen tijdelijk werkloos? Dan wordt de opzegtermijn enkel geschorst op de dagen dat je tijdelijk werkloos bent. Ook tijdens eventuele ingesloten weekenddagen van tijdelijke werkloosheid wordt de opzegtermijn geschorst.   Voorbeeld: als je maandag en vrijdag tijdelijk werkloosheid bent, dan geldt de schorsing ook op zaterdag en zondag.
   • Als je opzegtermijn startte voor 1 maart en nog steeds loopt, is de regeling niet van toepassing; de opzegtermijn loopt gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

   De reden van tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische reden) vind je normaal gezien terug op de documenten die de werkgever je bezorgt als je tijdelijk werkloos bent. Tijdens de coronamaatregelen is je werkgever echter niet verplicht om je die documenten te bezorgen.  

   Op de documenten die je werkgever digitaal aflevert om de uitbetaling te kunnen doen, staat wel vermeld om welke tijdelijke werkloosheid het gaat. Je kan deze documenten niet zelf inkijken. Na de betaling van je tijdelijke werkloosheid kan je wel contact nemen met je ACV-dienstencentrum om te informeren naar de reden van de tijdelijke werkloosheid.  

   • Heb je zelf ontslag gegeven? 

   Dan wordt de opzeggingstermijn niet verlengd.

   Gaat het om economische redenen (zowel arbeiders als bediendenstelsel voor ondernemingen in moeilijkheden), dan heb je het recht om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, maar je hoeft dat niet te doen. Zeker indien je geen ander werk hebt, doe je dat dus beter niet.

   Tijdens de opzeggingstermijn ontvang je gewoon de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

    

   Ik gaf zelf ontslag en sta in mijn opzeg. Ik ondertekende het contract bij mijn nieuwe werkgever nog niet. Wat nu?

   Dit is een moeilijke situatie. Als ACV bepleiten we de RVA om soepel om te gaan werknemers die in een situatie als de jouwe belanden. Het zijn immers uitzonderlijke tijden.

   De beste oplossing is dat je toekomstige werkgever je toch in dienst neemt met de afgesproken ingangsdatum. Hij kan dan voor jou, net als voor de andere werknemers, tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus aanvragen. Dit kan vanaf de eerste dag dat je dienst komt.  

   De RVA stelt wel dat niet aanvaard zal worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. 

   Je zorgt er in elk geval best voor dat je van je nieuwe werkgever een verklaring krijgt waaruit blijkt dat:

   • er een duidelijk engagement was om je na je opzegtermijn in dienst te nemen.
   • dit door de bijzondere omstandigheden en de geldende coronamaatregelen niet mogelijk is
   • hij bereid is om na de opheffing van de maatregelen en het herstel van het werkvolume je in dienst te nemen. 

   Houd dit attest goed bij en dien ze samen met je formulier C1 en C4-formulier dat je van je oude werkgever kreeg in bij je ACV-dienstencentrum. Gezien de coronamaatregelen, mag je dit digitaal doen. 

   Als je volledig werkloos wordt (dus na afloop van je oude contract), moet je je binnen de 8 dagen ook inschrijven bij VDAB. Ook dit kan je van op afstand doen via de VDAB-website.  Woon je in Brussel, dan doe je dat bij Actiris. Woon je in Wallonië, dan registreer je je bij Forem. Zie ook: FAQ Werkloosheid.

    

   Ik gaf zelf ontslag. Ik ondertekende mijn contract bij mijn nieuwe werkgever, maar kan niet starten omdat het bedrijf in tijdelijke werkloosheid is gegaan. Wat nu?

   Jij en je nieuwe werkgever ondertekenden een contract toen er nog geen sprake was van de coronacrisis.

   Je toekomstige werkgever kan je in dienst nemen op de afgesproken datum.  Hij kan dan voor jou, net als voor de andere werknemers, tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus aanvragen. Dit kan vanaf de eerste dag dat je in dienst komt.

   De RVA had daarover een andere mening, maar herzag haar standpunt na tussenkomst van het ACV. 

   Was je contract al afgesloten vóór de coronacrisis, maar kon je nog niet starten omdat je bijvoorbeeld eerst nog een opzegtermijn moest presteren?  Ook dan kan je nieuwe werkgever dus zonder problemen tijdelijke werkloosheid voor je aanvragen.

   Omdat de RVA als algemene regel hanteert dat er bij 'fictieve' arbeidsovereenkomsten geen tijdelijke werkloosheid mogelijk is, raden we je aan om alle mails, brieven,… die je kreeg van je nieuwe werkgever goed te bewaren. Die kunnen je helpen om bij discussie aan te tonen dat er al vóór de coronacrisis een akkoord was om je aan te werven. Ook de opzeg die je gaf aan je oude werkgever is een bewijsstuk dat kan helpen bij de bewijsvoering.

   Je moet ook zelf tijdelijke werkloosheid aanvragen:  vraag tijdelijke werkloosheid online aan.

    

   Ik ben tijdelijk werkloos omwille van overmacht. Kan ik mijn arbeidsovereenkomst beëindigen zonder een opzeg te doen?

   Neen, dat kan niet. Je contract kan je enkel zonder opzegtermijn of -vergoeding beëindigen in 2 situaties:

   • Wanneer een arbeider of een bediende tijdelijk werkloos is omwille van economische reden.
   • Wanneer een arbeid tijdelijk werkloos is omwille van slecht weer en als dit langer dan een maand duurt.

   Ben je tijdelijk werkloos door de coronacrisis dan val je onder tijdelijke werkloosheid door overmacht.   Je kan je contract niet van de ene dag op de andere dag kunnen beëindigen, maar de opzeggingstermijn moeten respecteren.  Lees meer:  Rubriek Ontslag.

    

   Ik sta in mijn opzeg. Wat gebeurt er met mijn opzegtermijn nu ik tijdelijk werkloos ben? 

   Vanaf maandag 22 juni worden lopende en nieuwe opzegtermijnen geschorst voor wie tijdelijk werkloosheid is door corona.

   Dit betekent dat tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht je opzegtermijn niet doorloopt. De dagen dat je tijdelijk werkloosheid bent, verlengen dus je opzegtermijn. Pas als je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorbij is zal je opzegtermijn terug beginnen verder lopen.

   Deze regeling is van toepassing op een opzegging die ingaat vanaf maandag 22 juni of op een opzegtermijn die loopt op 22 juni.

   • Werk je een aantal dagen per week en ben je de andere dagen tijdelijk werkloos? Dan wordt de opzegtermijn enkel geschorst op de dagen dat je tijdelijk werkloos bent. Ook tijdens eventuele ingesloten weekenddagen van tijdelijke werkloosheid wordt de opzegtermijn geschorst.   Voorbeeld: als je maandag en vrijdag tijdelijk werkloosheid bent, dan geldt de schorsing ook op zaterdag en zondag.
   • Als je opzegtermijn startte voor 1 maart en nog steeds loopt, is de regeling niet van toepassing; de opzegtermijn loopt gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
   • Als je zelf je ontslag geeft, wordt de opzegtermijn nooit geschorst. 

   Lees meer:  Rubriek Ontslag.

    

   Ik kreeg een verbrekingsvergoeding bij mijn vorige werkgever, maar vond nieuw werk. Daar wordt tijdelijke werkloosheid ingevoerd. Heb ik daar ook recht op?

   Stel:  je kreeg een verbrekingsvergoeding bij je vorige werkgever. De periode die daardoor gedekt werd loopt tot 31 mei. Je vond ondertussen echter nieuw werk. Daar ben je  sinds 01 maart aan de slag. Door de coronacrisis is er tijdelijke werkloosheid bij je nieuwe werkgever.

   Jij arbeidsovereenkomst zal in dat geval geschorst worden, maar je ontvangt geen uitkering tijdelijke werkloosheid. Eén van de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te krijgen is dat je  'zonder loon' moet zijn. Doordat de verbrekingsvergoeding je nog van een inkomen voorziet tot 31 maart kan je pas daarna een uitkering krijgen.

    

   Mijn werkgever ontslaat mij met een opzegtermijn, maar plaatst mij voor de volledige periode op tijdelijke werkloosheid. Hierdoor ontvang ik geen loon of vergoeding meer van de werkgever. Is dit normaal?

   Neen, dit is niet normaal, maar op dit moment nog wettelijk mogelijk.

   Op aandringen van onder meer het ACV is een wetsvoorstel goedgekeurd dat lopende en nieuwe opzegtermijnen schorst voor wie tijdelijk werkloosheid is door corona.

   Dit betekent dat tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht je opzegtermijn niet doorloopt. De dagen dat je tijdelijk werkloosheid bent, verlengen dus je opzegtermijn. Pas als je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorbij is zal je opzegtermijn terug beginnen verder lopen.

   Deze regeling is van toepassing op een opzegging die ingaat vanaf maandag 22 juni 2020 of op een opzegtermijn die loopt op 22 juni 2020.

   • Werk je een aantal dagen per week en ben je de andere dagen tijdelijk werkloos? Dan wordt de opzegtermijn enkel geschorst op de dagen dat je tijdelijk werkloos bent. Ook tijdens eventuele ingesloten weekenddagen van tijdelijke werkloosheid wordt de opzegtermijn geschorst.   Voorbeeld: als je maandag en vrijdag tijdelijk werkloosheid bent, dan geldt de schorsing ook op zaterdag en zondag.
   • Als je opzegtermijn startte voor 1 maart en nog steeds loopt, is de regeling niet van toepassing; de opzegtermijn loopt gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

   De reden van tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische reden) vind je normaal gezien terug op de documenten die de werkgever je bezorgt als je tijdelijk werkloos bent. Tijdens de coronamaatregelen is je werkgever echter niet verplicht om je die documenten te bezorgen.  

   Personalization

   Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.